Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2008 z dne 22. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2008 z dne 22. 2. 2008

Kazalo

Št. 68/08 Ob-2484/08 , Stran 793
1. Predmet javnega poziva Predmet javnega poziva je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem, ki vključuje podukrepa: Podpora pri nakupu čebelarske opreme in Financiranje prvega nakupa. Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje ukrepa Tehnične pomoči čebelarjem v letu 2008 znaša 413.050,00 EUR. Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: – PP 9443 – Program ukrepov v čebelarstvu –07-13- EU, v višini 206.525,00 EUR, – PP 9448 – Program ukrepov v čebelarstvu –07-13-slovenska udeležba, v višini 206.525,00 EUR. Višina sredstev za podukrep Podpora pri nakupu čebelarske opreme znaša 388.050,00 EUR,višina sredstev za podukrep Financiranje prvega nakupa pa znaša 25.000,00 EUR. Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 50%. Nobene aktivnosti za izvajanje ukrepa po tem pozivu, ne smejo biti začete pred 16. oktobrom 2007 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. 8. 2008. 2. Vlagatelji 2.1 Vlagatelji za podukrep Podpora pri nakupu čebelarske opreme so čebelarji, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v četrtem poglavju tega javnega poziva. 2.2 Vlagatelji za podukrep Financiranje prvega nakupa so čebelarji, ki začenjajo opravljati čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije, ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v četrtem poglavju tega javnega poziva. 3. Predmet podpore 3.1 Podukrep Podpora pri nakupu čebelarske opreme 3.1.1 Seznam opreme, za katero lahko čebelarji uveljavljajo podporo za nakup, obsega: – čebelji panji in oprema za panje za čebelarje, ki čebelarijo z do 40 čebeljimi družinami; – zaščitna oprema; – ometalnik; – smukalnik cvetnega prahu; – čistilec za cvetni prah; – mlin za cvetni prah; – sušilnik za cvetni prah; – točila do vključno osem satov in dodatna oprema za točila; – ustrezna posoda za skladiščenje medu, matičnega mlečka, cvetnega prahu, propolisa, čebeljega voska in čebeljega strupa; – cedilna posoda; – črpalka za med; – naprave za utekočinjenje medu; – mešalnik in mešalna palica za kremni med; – refraktometer; – konduktometer; – separator medu, voska, matičnega mlečka; – polnilna naprava za med; – stroj za etiketiranje steklene embalaže; – krožna dozirna miza; – cisterna za homogenizacijo; – vozički za prevoz; – kontrolne tehtnice in elektronski sistemi za nadzor donosov; – agregat; – posoda za odkrivanje satov; – kuhalnik voščin; – preša; – topilniki voska; – parni uparjalnik za voščine; – posode za vlivanje voska; – kalup za vlivanje satnic; – inkubator za shranjevanje matičnjakov do 70 celic; – pribor za vzrejo in označevanje matic; – mobilna klimatska naprava; – čebelarski pribor, kadilniki, orodje za delo v panju, žičenje v skupnem znesku največ do 100 eurov; – prikolice, prirejene za prevoz čebel na čebeljo pašo z nosilnostjo do 1000 kg. 3.1.2 Upravičeni stroški so stroški za nakup opreme iz prejšnjega odstavka, ki so nastali med 16. oktobrom 2007 in 31. avgustom 2008. Neupravičeni stroški so: – stroški za plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu; – stroški za tekoče poslovanje (stroški za vzdrževanje, najem itd.); – stroški za nakup rabljene opreme; – bančni stroški. 3.2 Podukrep »Financiranje prvega nakupa« 3.2.1 Podpore bodo dodeljene čebelarjem začetnikom pri podukrepu Financiranje prvega nakupa za nakup treh novih panjev in treh čebeljih družin kranjske čebele, pri čemer podpora po upravičencu za ta namen v letu 2008 ne sme presegati 500,00 EUR. Prvi nakup panjev in čebeljih družin se čebelarju začetniku financira samo enkrat. 3.2.2 Neupravičeni stroški so: – stroški za plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu; – stroški za nakup rabljenih panjev; stroški za nakup čebeljih družin pasem, ki niso kranjske čebele. 4. Pogoji za dodelitev podpore Pogoji za dodelitev podpore morajo biti izpolnjeni že ob vložitvi vloge. Vlagatelj lahko pridobi sredstva za naložbe v okviru ukrepa tehnična pomoč čebelarjem samo na podlagi ene odobrene vloge. Pogoji za dodelitev podpore: Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo za dodelitev podpore po tem javnem pozivu na obrazcu, ki je del pozivne dokumentacije. Vlogi morajo biti priložene vse priloge in dokazila, ki so navedena v obrazcu vloge. 4.1.1 Za dodelitev podpore za podukrep Podpora pri nakupu čebelarske opreme morajo vlagatelji izpolnjevati naslednje pogoje: – vpisani morajo biti v Centralni register čebelnjakov, ki se vodi v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), in biti samostojen nosilec številke KMG MID (biti mora nosilec kmetijskega gospodarstva); – predložiti izjavo o spoštovanju rejskega programa za kranjsko čebelo in izpolnjevanju zootehniških standardov za kranjsko čebelo, ki so določeni z rejskim programom v delu, ki se nanaša na vodenje panjskih listov; – vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije; – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime vlagatelja; – se zavežejo, da bodo opremo, ki jim je bila sofinancirana, uporabljali še najmanj pet let po prejeti pomoči. Če se vlagatelj v skladu s predpisi s podorčja javnega naročanja šteje za naročnika, mora predložiti izjavo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z Zakonom o javnem naročanju. 4.1.2 Vlagatelji, ki so opravili usposabljanje, povezano s Smernicami dobrih higienskih navad v čebelarstvu, oziroma imajo vzpostavljen lasten sistem HACCP, so upravičeni do 50 odstotkov skupne vrednosti izvedenih nakupov opreme iz poglavja 3.1.1 tega javnega poziva. Vlagatelji, ki niso opravili usposabljanja, povezanega s Smernicami dobrih higienskih navad v čebelarstvu, oziroma nimajo vzpostavljenega lastnega sistema HACCP, so upravičeni do 30 odstotkov skupne vrednosti izvedenih nakupov opreme iz poglavja 3.1.1 tega javnega poziva. Ne glede na prvi in drugi odstavek tega poglavja, je največja mogoča podpora v letu 2008 po upravičencu: – ki čebelari z 1 – 10 čebeljimi družinami: 100,00 EUR; – ki čebelari z 11 – 40 čebeljimi družinami: 14,00 EUR na panj, pri čemer je najmanjši skupni znesek nakupa 100,00 EUR; – ki čebelari z 41 ali več čebeljimi družinami: 14,00 EUR na panj, pri čemer je najmanjši skupni znesek nakupa 500,00 EUR. 4.2.1 Za dodelitev podpore za podukrep Financiranje prvega nakupa mora čebelar začetnik izpolnjevati naslednje pogoje: – čebelar začetnik mora biti poslovno sposobna oseba, sposobna za vpis v Centralni register čebelnjakov kot samostojni nosilec številke KMG MID (biti mora nosilec kmetijskega gospodarstva), ob oddaji vloge mora biti stara najmanj 15 let; – ob oddaji vloge mora biti vpisan v Centralni register čebelnjakov; – čebelar začetnik ne more biti nekdo, ki je več kot eno leto vpisan v Centralni register čebelnjakov; – čebelar začetnik, ki ni polnoleten in ob oddaji vloge še ni dopolnil 18 let, mora imeti pisno soglasje staršev za izvajanje tega ukrepa; – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime vlagatelja; – čebelar začetnik mora najpozneje v dveh letih po prejemu pomoči za ta namen opraviti usposabljanje za čebelarstvo; – čebelar začetnik se zaveže, da bo čebelaril najmanj pet let po prejeti pomoči za ta ukrep. 5. Vloga Vloga mora biti izpolnjena in oddana z vsemi prilogami v skladu s pozivno dokumentacijo za javni poziv za Tehnično pomoč čebelarjem za tržno leto EU 2008. Informacije v zvezi z javnim pozivom je možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi v popoldanskem času, od 14. do 16. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si. Pozivna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega poziva dalje na spletni strani Agencije: http://www.arsktrp.gov.si/ 6. Rok in način prijave 6.1 Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, p.p. 189, 1001 Ljubljana (velja poštni žig), od dne objave tega javnega poziva, do objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog, ki bo objavljeno na enak način, kot je bil objavljen javni poziv (v primeru, da bodo porabljena vsa sredstva za ukrep pred iztekom tržnega leta EU 2008) oziroma najkasneje 15. septembra 2008. 6.2 Vloge, vložene po 15. septembru 2008, se bodo zavrgle s sklepom. 6.3 Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, označen s strani pošte, ime, priimek in naslov vlagatelja, nalepljena črtna koda KMG-MID ter oznaka javnega poziva, na katerega se prijavlja za podporo: Ne odpiraj – Vloga na javni poziv: Tehnična pomoč čebelarjem za leto 2008 Podpora nakupu čebelarske opreme oziroma Financiranje prvega nakupa (odvisno od tega, za kateri podukrep vlagatelj uveljavlja podporo). Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se vrnejo vlagateljem v originalnih ovojnicah. 7. Obravnava vlog in postopek odobritve Agencija odpira vloge po vrstnem redu oddaje vlog, oziroma obravnava po vrstnem redu popolnosti vlog do porabe razpoložljivih sredstev v okviru podukrepa. Vrstni red obravnave vlog se določi na podlagi dneva in ure oddaje popolne vloge po pošti. V primeru, da bosta dve ali več popolnih vlog oddanih istočasno in je določitev vrstnega reda vlog pomembna za odločitev, se bo v prisotnosti vlagateljev izvedlo žrebanje o vrstnem redu prispelih vlog. Žrebanje bo v prisotnosti vlagateljev izvedla komisija, ki jo bo določil predstojnik Agencije. Z žrebom se določi vrstni red vlog. O žrebanju se napiše zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije in prisotni vlagatelji. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava Agencija. Po odprtju vloge, se le-ta pregleda glede na popolnost. Če vloga ni popolna, se vlagatelja najkasneje v roku 3 mesecev od prejema vloge pisno pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev. Vsaka dopolnjena vloga dobi status nove vloge in se uvrsti na konec liste prejetih vlog. Za datum prispetja vloge se šteje datum in čas (ura, minuta) oddaje po pošti. Po prejemu dopolnjene vloge na Agenciji, se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Preverjanje izpolnjevanja pogojev javnega poziva in vsebinske ustreznosti vlog se izvede po vrstnem redu popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega poziva, se zavrnejo. Vlogo, ki je ustrezna za odobritev, vendar pa razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za sofinanciranje kritja upravičenih stroškov se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj strinja. V nasprotnem primeru se vloga zavrne in ponovi postopek iz tega odstavka z naslednjo vlogo. Agencija obravnava vloge za podukrep »Podpora pri nakupu čebelarske opreme« po načelu »prvi pride – prvi obravnavan« do porabe sredstev, določenih za ta podukrep. Za podukrep »Podpora pri nakupu čebelarske opreme« se lahko v letu 2008 vlagatelj prijavi samo enkrat. Vlagatelj, ki v letu 2008 uveljavlja povračilo dela stroškov po tem ukrepu, ne bo mogel uveljavljati stroškov za ta namen v letih 2009 in 2010. Število čebeljih družin, za katero upravičenec vlaga vlogo za podukrep »Podpora pri nakupu čebelarske opreme«, Agencija preveri v registru čebelnjakov in upošteva število čebeljih družin na dan 30. 6. 2007, razen za upravičence, ki z dnem zadnjega popisa še niso imeli čebelnjaka. Zanje velja stanje, ki so ga javili v skladu s predpisom, ki ureja vpis čebelnjakov. Agencija obravnava vloge za podukrep »Financiranje prvega nakupa« po načelu »prvi pride – prvi obravnavan« do porabe sredstev, določenih za ta podukrep. Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo, v kateri je na podlagi predloženih dokazil o dejanski porabi sredstev za izveden ukrep Tehnična pomoč čebelarjem, določena višina sredstev. Odločbo izda predstojnik Agencije. Zoper odločbo Agencije je dopustna pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Prejemniki sredstev (ime in priimek oziroma firma podjetja in kraj), opis ukrepa/podukrepa in znesek odobrenih javnih sredstev, bodo objavljeni na spletni strani Agencije. Pred izdajo odločbe se lahko opravi kontrola na kraju samem. Kontrola na kraju samem ali inšpekcijski pregled se lahko opravi tudi 5 let po zaključku ukrepa.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti