Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2008 z dne 22. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2008 z dne 22. 2. 2008

Kazalo

Št. 6100-20/5 Ob-2386/08 , Stran 792
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana. 1. Predmet javnega poziva in področja dejavnosti Predmet poziva Ljubljana-PrP-2008 je sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev (v nadaljevanju: programi), ki so: – redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo; – produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti; – skupni programi kulturnih društev na nivoju mesta ali regije; – izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, literarna dejavnost, več zvrstna dejavnost (ki združuje našteta področja). 2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet poziva Ljubljana-PrP-2008, znaša 350.000,00 EUR. 3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2008 (Uradni list RS, št. 126/06, 114/07). 4. Roki poziva: javni poziv Ljubljana-PRP-2008 prične teči 22. 2. 2008 in se zaključi 25. 3. 2008. 5. Dokumentacija poziva Dokumentacija poziva Ljubljana-PrP-2008 obsega: – besedilo poziva Ljubljana-PrP-2008, – prijavne obrazce: A (splošni podatki o prijavitelju); B (podatki o delu društva); C (finančni načrt); D (prijava programa – različno za posamezna področja dejavnosti). 6. Pomen izrazov Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki združujejo kulturna društva raznovrstnih dejavnosti samo na območju Mestne občine Ljubljana. Upravičene osebe morajo imeti status pravne osebe na območju Mestne občine Ljubljana. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis Mestne občine Ljubljana, do sredstev po tem pozivu niso upravičene. Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen je iz projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže v celoto. Skupni program so projekti in potrebne dejavnosti, za katerega se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzpostavljanja primerjave glede obsega, kvalitete in usmeritev svojega kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gledaliških skupin, folklornih skupin, pihalnih orkestrov, ex tempore), usposabljanja za delo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja materialnih možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem prostorov, nakup opreme, itd.); Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, gledališka predstava, plesni nastop, likovna ali fotografska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo ipd.). Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki). 7. Pogoji poziva Vloge na poziv Ljubljana-PrP-2008 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da: – trajneje, vsaj že eno leto delujejo na razpisnem področju; – so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, in sicer na območju Mestne občine Ljubljana; to dokažejo s kopijo potrdila AJPES (Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve), iz katerega je razviden datum vpisa – dokument ne sme biti starejši od dvanajst mesecev; – zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost. Popolne vloge na poziv Ljubljana-PrP-2008 morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – vsebujejo predpisane obrazce: obrazec A (splošni podatki o prijavitelju), obrazec B (podatki o delu društva), C (finančni načrt) in enega ali več obrazcev D (prijava programa), glede na dejavnost!; – vsebujejo obvezne priloge. Vloga je popolna, če: – je predložena na navedenih prijavnih obrazcih, – je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku, – vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, – je na ustreznih mestih podpisana in žigosana. 8. Izpolnjevanje pogojev poziva Izpolnjevanje pogojev poziva Ljubljana-PrP-2008 ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka, ki ga imenuje direktor JSKD. Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge: – ki niso bile oddane v razpisnem roku; – ki jih ni vložila upravičena oseba; – nepopolne vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 7. točke tega razpisa. Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge lahko predlagatelji dopolnijo najpozneje do zaključka roka poziva Ljubljana-PrP-2008. Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene. 9. Kriteriji poziva Predložene programe bo v skladu z merili za ocenjevanje predloženih programov javnega programskega poziva Ljubljana-PrP-2008 presojala in ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje direktor JSKD. Merila so dostopna na domači strani: www.jskd.si. Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi, ki bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem. 10. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti predložena na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ljubljana, Krekov trg 2, 1000 Ljubljana, do 25. 3. 2008 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: Ne odpiraj – vloga na poziv Ljubljana-PrP-2008. Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež). Če je posamezni predlagatelj društvo, v katerem deluje več samostojnih sekcij, lahko predloži v enem ovitku več vlog, katerih vsaka mora ustrezati določilom 2. in 3. odstavka 7. točke tega poziva. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili poziva Ljubljana-PrP-2008. 11. Pristojni uslužbenci Pristojni uslužbenec za dajanje informacij je Milena Končina: milena.koncina@jskd.si, tel. 01/230-05-70 (uradne ure po telefonu vsak delovni dan od 9. do 12. ure). Informacije dobite tudi na ZKD Ljubljana: Nuška Drašček, zkdlj@siol.net; tel. 01/438-52-70 (uradne ure po telefonu vsak delovni dan od 9. do 12. ure). 12. Dvig in vpogled dokumentacije poziva: dokumentacija poziva Ljubljana-PrP-2008 (besedilo poziva, obrazci) je dostopna na domači strani JSKD http://www.jskd.si, lahko pa jo predlagatelji med uradnimi urami (vsak delovni dan med 9. in 12. uro) dvignejo tudi na sedežu Območne izpostave JSKD Ljubljana, Krekov trg 2, 1000 Ljubljana. 13. Obravnava vlog in obveščanje o izboru Strokovna presoja vlog, prispelih na poziv Ljubljana-PrP-2008, bo potekala v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja JSKD. JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v petnajstih dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti