Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2008 z dne 22. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2008 z dne 22. 2. 2008

Kazalo

Št. 478-0027/2008-43/06 Ob-2458/08 , Stran 785
I. Predmet prodaje so: 1. Nepremičnina – zemljišče parc. št. 1883 v izmeri 578 m2, vpisana v vložni številki 96, k.o. Britof, za izklicno ceno 129,98 EUR/m2 zemljišča (z vključenim DDV). 2. Nepremičnina – del zemljišča parc. št. 290/2, 30/1 in 15/2, vse k.o. Primskovo v približni izmeri 380 m2 za izklicno ceno 170,00 EUR/m2 zemljišča (brez vključenega DDV). Kupec dovoljuje, da se na zemljišču parc. št. 290/2, 30/1 in 15/2, vse k.o. Primskovo, ki je predmet tega posameznega programa razpolaganja, po opravljeni parcelaciji, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za zagotovitev izgradnje, uporabe in dostopnosti do komunalne in cestne infrastrukture. 3. Nepremičnina – stanovanje št. 3E – stanovanja št. 3, v pritličju s kletjo, v skupni izmeri 42,94 m2, vpisanega pri podvložku št. 864/4, na naslovu Ulica Rudija Papeža 30 v Kranju, za izklicno ceno 76.736,00 EUR (brez vključenega davka na promet z nepremičninami). Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem za nedoločen čas, zato ima najemnik na podlagi stanovanjskega zakona predkupno pravico na stanovanju. 4. Nepremičnina – stanovanje št. 10, v skupni izmeri 33,50 m2, v 1. nadstropju stanovanjske hiše, stoječe na zemljišču parcelna številka 258/5, k.o. Klanec, za izklicno ceno 62.370,61 EUR (brez vključenega davka na promet z nepremičninami). Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem za nedoločen čas, zato ima najemnik na podlagi stanovanjskega zakona predkupno pravico na stanovanju. II. Nepremičnine, opredeljene v I. točki javnega razpisa, bodo naprodaj na javni dražbi, ki bo v sredo, 12. 3. 2008, ob 10. uri, v sejni dvorani št. 14, na naslovu Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj. III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe, ki imajo pravico pridobivati nepremičnine v Republiki Sloveniji, skladno z veljavno zakonodajo: – pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa svojo identiteto izkaže z osebnim dokumentom, – pravne in fizične osebe, ki so na Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve pri Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, do torka, 11. 3. 2008 do 12. ure, dostavile naslednje dokumente: – pravne osebe dostavijo overjeno dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni starejše od 30 dni, – fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO, samostojni podjetnik pa priglasitveni list DURS, – dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu postopku, ki ni starejše od 30 dni, – potrdilo davčnega organa, da ima pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi, – potrdilo Mestne občine Kranj, da ima pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba poravnane vse obveznosti do Mestne občine Kranj (za katerega zaprosi najkasneje do petka, 7. 3. 2008 na Oddelku za finance Mestne občine Kranj), – davčno številko in številko računa pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma fizične osebe z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove, – dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS, – izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba v celoti soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom pogodbe, – potrdilo o nakazilu kavcije v višini 10 odstotkov izklicne cene nepremičnine, ki jo bo dražil na javni dražbi, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Kranj, številka 01252-0100006472, sklic na številko odobritve 18 75515-2010003-43060007 Mestne občine Kranj, z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo« z oznako točke, pod katero se nahaja nepremičnina oziroma premična stvar, za katero se plačuje varščina«, – seznam dokumentov oziroma potrdil iz te točke razpisa. IV. Pogodba o prodaji nepremičnine oziroma premične stvari se sklene z najugodnejšim dražiteljem v 15 dneh po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino. V. Kupnino za nepremičnino oziroma premične stvari bo izbrani ponudnik poravnal na račun, št. 01252-0100006472 Mestne občine Kranj v roku, ki ne sme biti daljši kot osem dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. VI. Davek na dodano vrednost oziroma davek na promet z nepremičninami, stroške cenitve nepremičnine oziroma premične stvari, ter druge morebitne stroške na podlagi pogodbe in stroške notarja plača kupec. VII. Pravila dražbe: 1. dražbo lahko vodi predsednik komisije ob navzočnosti članov komisije, 2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za nepremičnino oziroma premične stvari, ki jo draži, in je izpolnil pogoj iz III. točke tega razpisa, in slednje dokaže s pisnim potrdilom, 3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo, 4. dražitelji za nepremičnine, za katere je izklicna cena določena na m2, lahko dvigajo ceno na m2 površine za večkratnik zneska 5 EUR, 5. dražitelji za nepremičnine, za katere je izklicna cena nad 40.000 EUR lahko dvigajo za večkratnik zneska 500 EUR, 6. dražitelji za nepremičnine, za katere je izklicna cena od 4.000 EUR do 40.000 EUR lahko dvigajo za večkratnik zneska 250 EUR, 7. dražitelj je vezan na svojo ponudbo dokler ni podana višja ponudba, 8. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno, 9. dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo, 10. ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, 11. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj. VIII. Izročitev nepremičnine oziroma premične stvari in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov. IX. Opozorilo: organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije X. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodnega dogovora, vendar najkasneje do petka, dne 7. 3. 2008 do 12. ure. XI. Natančnejše podatke o nepremičninah oziroma premičninah ter ostale informacije so na voljo na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Oddelek za splošne zadeve in bodo objavljene na internetni strani www.kranj.si. XII. Razpisno dokumentacijo, ki vključuje posamičen program upravljanja, sklep sveta Mestne občine Kranj in osnutek pogodbe, lahko pravne in fizične osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, dvignejo na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Oddelek za splošne zadeve v času uradnih ur.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti