Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2008 z dne 22. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2008 z dne 22. 2. 2008

Kazalo

Ob-2334/08 , Stran 779
Zaporedna številka 1: nezazidano stavbno zemljišče, ki se nahaja na območju, ki se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu industrijskega območja Gradnja Žalec v Latkovi vasi (Uradni list SRS, št. 14/84), z naslednjimi katastrskimi podatki: parc. št. 1350/295 – neplodno v izmeri 1363 m2, parc. št. 1350/37 – neplodno v izmeri 2137 m2 in parc. št. 1350/312 – neplodno 216 m2, vse k.o. Latkova vas. Zemljišče se nahaja v industrijski coni v Latkovi vasi znotraj kompleksa podjetja Schiedel d.o.o. Izhodiščna cena za prej opisane nepremičnine znaša 38,48 EUR/m2 brez 20% DDV. Stroške zemljiškoknjižnega vpisa nosi kupec, stroške priprave pogodbe in notarske overovitve pa prodajalec. Zaporedna številka 2: nezazidano stavbno zemljišče, ki se nahaja na območju, ki se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih Občine Prebold – PUP Prebold (Uradni list RS, št. 2/05), z naslednjimi katastrskimi podatki: parc. št. 1374/78 – neplodno v izmeri 267 m2, parc. št. 1374/80 – neplodno v izmeri 1269 m2, parc. št. 1374/81 – cesta v izmeri 212 m2 in parc. št. 1374/76 – neplodno v izmeri 1633 m2. Zemljišče se nahaja ob in v območju Športnega parka v Latkovi vasi. Izhodiščna cena za prej opisano nepremičnino znaša 39,93 EUR/m2 brez 20% DDV. Stroške zemljiškoknjižnega vpisa nosi kupec, stroške priprave pogodbe in notarske overovitve pa prodajalec. Nepremičnine navedene pod zaporedno št.: 1 se prodajajo skupaj kot celota, po načelu videno-kupljeno, nepremičnine pod zaporedno št.: 2 se prodajajo ločeno po načelu videno kupljeno s tem, da imajo prednost pri nakupu lastniki zemljišč, ki s svojimi zemljišči mejijo na zemljišče, ki je predmet prodaje. Varščina: ponudniki morajo zaradi resnosti ponudbe plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine brez DDV-ja. Varščino je potrebno nakazati na TRR Občine Prebold št. 01374-0100004665, ter navesti namen nakazila »varščina«. Plačana varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Pri prodaji nepremičnine na podlagi javnega zbiranja pisnih ponudb lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in pravne osebe, ki so registrirane in imajo sedež v Republiki Sloveniji. Pisne ponudbe morajo vsebovati: – podatke o ponudniku in njegov točen naslov, in sicer: a) Fizične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, elektronski naslov, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa in priložiti fotokopijo osebnega dokumenta, samostojni podjetniki izpis iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe pa potrdilo o državljanstvu. b) Pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, telefonsko številko, elektronski naslov, davčno številko, matično številko, številko transakcijskega računa, podpisnika pogodbe, k ponudbi morajo priložiti tudi izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni. – navedbo nepremičnine, ki je predmet javne ponudbe; – ponujeno ceno v eurih, ki mora biti enaka ali višja od izhodiščne cene; – dokazilo o plačani varščini. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 8 dni od prejema obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev prodajne pogodbe. V tem primeru lahko občina sklene pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. Rok za oddajo ponudbe je 15 dni od dneva objave. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov Občina Prebold, Hmeljarska 3, 3312 Prebold z oznako »Ponudba za nakup zemljišča-ne odpiraj«. Prodajalec si pridružuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom, župan ali OS Občine Prebold pa lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla že začeti postopek ustavita. Prodajalec lahko, da doseže čim boljše pogoje pozove ponudnike, ki so oddali popolne ponudbe v zahtevanem roku k dopolnitvi ponudbe ali z njimi opravi pogajanja. Prav tako lahko prodajalec v primeru dveh ali več enakovrednih ponudb določi, da se izvedejo dopolnitve ponudb ali z ponudniki izvedejo pogajanja ali se izvede javna dražba. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika ob izpolnjevanju vseh ostalih razpisnih pogojev je višina ponujene kupnine. Odpiranje ponudb bo opravila posebna komisija in ne bo javno. Komisija bo po zaključku postopka predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od izhodiščne cene. Ponudniki bodo o izboru obveščeni najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb. Morebitne ostale informacije lahko ponudniki dobijo v času uradnih ur na Občini Prebold: Metka Šribar, tel. 03/703-64-02.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti