Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2008 z dne 22. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2008 z dne 22. 2. 2008

Kazalo

Ob-2333/08 , Stran 778
I. Naročnik javnega razpisa: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. II. Predmet javnega razpisa: izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Trebnje za leto 2007, v skupni vrednosti 216.535 EUR, od tega: 1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, v višini 71.774 EUR, in sicer za izvedbo interesnih programov 30.000 EUR in za izvedbo programov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 41.774 EUR 1.1 Športna vzgoja predšolskih otrok – 1.1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok: – Zlati sonček (sofinancira se gradivo za izvajanje programa); – Naučimo se plavati (sofinancira se strokovni kader in uporaba bazena, izven redne dejavnosti vrtca); – Ciciban planinec (sofinancira se strokovni kader in gradivo, izven redne dejavnosti vrtca); – Drugi programi redne vadbe, izven redne dejavnosti vrtca (sofinancira se strokovni kader in uporaba objekta); 1.2 Športna vzgoja šoloobveznih otrok – 1.2.1 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok: – Zlati sonček (sofinancira se gradivo za izvajanje programa; za 10-urni plavalni tečaj v 1. razredu 9 letke, ki se izvaja izven redne dejavnosti šole, se dodatno sofinancira strokovni kader in uporaba bazena); – Krpan (sofinancira se gradivo za izvajanje programa); – Drugi 80-urni programi, izven redne dejavnosti šole (sofinancira se strokovni kader in stroški uporabe objekta, če to ni šolski objekt); – Šolska športna tekmovanja (sofinancira se občinska, regijska in državna tekmovanja); – Programi v počitnicah (za tečaje in krajše šole se sofinancira strokovni kader in uporaba objekta, če to ni šolski objekt); – 1.2.2 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (sofinancira se objekt, strokovni kader in materialne stroške programa) – 1.2.3 Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami (za 80-urne programe izven redne dejavnosti se sofinancira strokovni kader in uporaba objekta) 1.3 Športna vzgoja mladine – 1.3.1 Interesna športna vzgoja mladine (za 80-urne programe se sofinancira strokovni kader in uporaba objekta) – 1.3.2 Športna vzgoja mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (sofinancira se strokovni kader in uporaba objekta) – 1.3.3 Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami (za 80-urne programe se sofinancira strokovni kader in uporaba objekta) 1.4 Športna dejavnost študentov – 1.4.1 Interesna športna dejavnost študentov (za 80-urne programe se sofinancira strokovni kader in uporaba objekta) 2. A/Kakovostni šport, v višini 21.741 EUR: – kakovostni šport (sofinancira se najemnina objekta za 320 ur programa). B/ Vrhunski šport, v višini 38.600 EUR: – vrhunski šport (sofinancira se največ 1200 ur programa). 3. Športna rekreacija, v višini 7.929 EUR: – za 80-urne programe se sofinancira uporaba objekta, – za socialno in zdravstveno ogrožene ter za občane, starejše od 65 let se dodatno sofinancira strokovni kader. 4. Šport invalidov, višini 1.461 EUR: – sofinancira se 80-urne programe. 5. Razvojne in strokovne naloge v športu: – 5.1 Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov, v višini 3.422 EUR (sofinancirajo se stroški plačanih kotizacij) – 5.2 Velike mednarodne športne prireditve, v višini 2.754 EUR (sofinancirajo se neposredni materialni stroški organizacije prireditve) – 5.3 Športni objekti, v višini 52.162 EUR (sofinancira se vzdrževanje javnih športnih objektov in športnih naprav ter vzdrževanje oziroma nakup športne opreme objektov, adaptacije in tehnološke posodobitve javnih športnih objektov in športnih naprav, načrtovanje in gradnja novih javnih športnih objektov in športnih naprav, ob upoštevanju meril in pogojev v skladu s pravilnikom) – 5.4 Delovanje občinske športne zveze, v višini 16.692 EUR (sofinancirajo se materialni stroški za delovanje zveze, ob pogoju, da opravlja strokovne in razvojne naloge vsaj za 10 športnih društev, ki so njeni člani, in profesionalizacija strokovnega dela). III. Merila, ki bodo uporabljena za vrednotenje razpisanih programov in vsebin: – merilo razširjenosti, – merilo uspešnosti, – za športne objekte: finančni kriterij, izkoriščenost objekta, razlogi za investicijo, status objekta, – višina sofinanciranja se izračuna na podlagi točkovnega sistema iz meril, – podrobnejša merila, za vsebine in programe, ki so predmet sofinanciranja, so določena s Pravilnikom o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Trebnje (Ur. l. RS, št. 18/06) in so tudi sestavni del razpisne dokumentacije. IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci letnih programov: Za izvajalce letnih programov se lahko prijavijo: – športna društva, – zveza športnih društev, ki jo ustanovijo društva za posamezno območje, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, – ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, – vrtci, osnovne šole; ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so registrirani najmanj eno leto in izvajajo program javnega interesa – nacionalni program športa v RS; – imajo sedež v občini in delujejo na območju Občine Trebnje za občane Občine Trebnje, razen invalidskih društev oziroma invalidskih organizacij, ki so zasnovane tako, da združujejo člane na področju regije (v tem primeru se upošteva število članov iz Občine Trebnje); – imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov športa; – prijavljajo program športa ali projekt, ki je predmet javnega razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov; – športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa in občinskega programa. V. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je na voljo po objavi tega razpisa. Prevzame se lahko osebno – na oddelku za družbene dejavnosti, kontaktna oseba je Valerija Šket Jarm ali na internetni strani Občine Trebnje: http://www.trebnje.si/, do roka za oddajo vloge. VI. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge na javni razpis morajo biti predložene v roku 30 dni po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS. Za pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo do roka, navedenega v razpisni dokumentaciji, prispele na sedež naročnika, z oznako na ovojnici »ne odpiraj – vloga na javni razpis za šport 2008« in navedbo naslova vlagatelja na ovojnici, na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in se vrne vlagatelju. VII. Postopek za dodelitev sredstev: odpiranje prejetih vlog vodi strokovna služba. Odpirajo se samo v roku predložene in pravilno označene vloge po vrstnem redu, v katerem so bile predložene. O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi ugotovitve o popolnosti vlog. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi vlog. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, ki bo naveden v pozivu za dopolnitev, se s sklepom zavržejo. Strokovna služba opravi pregled popolnih vlog in vlog, ki so bile v roku dopolnjene ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, navedenih v razpisni dokumentaciji. Na podlagi ocene, strokovna služba pripravi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev in ga predloži občinskemu svetu, ki o tem odloči s sklepom. Občinska uprava je dolžna v roku 15 dni obvestiti vse vlagatelje o odločitvi občinskega sveta. Občinska uprava mora hkrati s sklepom o izbiri pozvati vlagatelje k podpisu pogodbe. Če se vlagatelj v roku 30 dni ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje. Za dodelitev sredstev se sklene pogodba med občino in izvajalcem letnega programa športa. VIII. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. IX. Dodatne informacije: Valerija Šket Jarm, tel. 07/348-11-33.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti