Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2008 z dne 22. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2008 z dne 22. 2. 2008

Kazalo

Št. 117/08 Ob-2464/08 , Stran 763
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo ZUL-UPB1) Ministrstvo za kulturo RS objavlja popravek besedila rednega letnega javnega projektnega razpisa za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2008 (JPR 20–MV–2008). Pri drugi alineji tretjega odstavka 1. točke se doda beseda »informativne«, tako da se po novem glasi: – pri radijskih in televizijskih programih: informativne, kulturne, umetniške, izobraževalne, strokovne, znanstvene ali podobne oddaje ter književna ali gledališka dela, prirejena za radio in televizijo. Prvi odstavek točke 2 se spremeni tako, da se po novem glasi: »Upravičeni prijavitelji na razpis so (v nadaljnjem besedilu: predlagatelji projektov): – izdajatelji tiskanih medijev, izdajatelji radijskih in televizijskih programov in izdajatelji elektronskih publikacij s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so na dan prijave na razpis vpisani v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, – pravne in fizične osebe, ki so registrirane za produkcijo avdiovizualnih del oziroma radijskih programov (v nadaljevanju: neodvisni producenti).« V točki 2 se črta 2. alineja drugega odstavka. Točka 5.2.1 se spremeni tako, da se po novem glasi: »da so na dan prijave na razpis registrirani za opravljanje dejavnosti razširjanja programskih vsebin medijev oziroma da so na dan prijave na razpis registrirani za produkcijo avdiovizualnih del oziroma radijskih programov (velja za vse predlagatelje); (Dokazilo št. 1)« Točka 5.2.2 se spremeni tako, da se po novem glasi: »da je medij, preko katerega se bo prijavljeni projekt razširjal, na dan prijave na razpis vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS (velja za vse predlagatelje);« Točka 5.3 se spremeni tako, da se po novem glasi: »Predlagatelji projektov izkazujejo izpolnjevanje pogojev z dokazili in izjavami, ki so navedeni ter priloženi prijavnemu obrazcu, in sicer z: – Dokazilo št. 1 o registraciji izdajatelja medija oziroma o registraciji za produkcijo avdiovizualnih del oziroma radijskih programov, ki ne sme biti starejše od 90 dni (na primer kopija izpiska iz sodnega registra, odločba o vpisu v register društev, dokazilo o vpisu v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov, ustanovitveni akt). Dokazilo morajo predložiti vsi predlagatelji projektov. – Dokazilo št. 2 izdajatelja medija o urejenosti pravnih razmerij z vsemi kolektivnimi organizacijami iz točke 1. do 5. prvega odstavka 147. člena ali tretjega odstavka 159. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo). Dokazilo predložijo vsi izdajatelji radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij. – Priloga št.: 1 Naziv in reference medija. – Priloga št.: 2 Priporočila za medij, podana s strani civilne družbe, pravnih ter fizični oseb ipd. – Priloga št.: 3 Ime in reference glavnega avtorja projekta. – Priloga št.: 4 Imena in reference morebitnih soavtorjev projekta. – Priloga št.: 5 Ime in reference morebitnega producenta. – Priloga št.: 6 Imena in reference morebitnih koproducentov. – Priloga št.: 7 Neodvisni producenti podajo tudi izjavo o programski volji izdajatelja medija, da bo sofinancirani projekt uvrščen v njihovo programsko shemo najkasneje v roku enega leta po dokončanju projekta. Izjava o programski volji mora biti originalno podpisana in žigosana s strani zakonitega zastopnika izdajatelja medija. Zaradi omejitev iz 4.a člena ZMed – UPB1 izjave o programski volji ne more podati javni zavod Radiotelevizija Slovenija.« Točka 8. se spremeni tako, da se po novem glasi: »Razpisni rok: razpis se prične 25. 1. 2008 in se zaključi 22. 3. 2008.« Prvi odstavek točke 10.1 se spremeni tako, da se po novem glasi: »Vloga mora biti obvezno oddana na originalnem, v celoti izpolnjenem, podpisanem in žigosanem prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vsa obvezna dokazila, priloge in izjave, kot je določeno v razpisni dokumentaciji. Kolikor en izvod prijavnega obrazca in zahtevanih obveznih izjav ne bo vložen v originalni obliki ter ustrezno podpisan in žigosan, bo Ministrstvo za kulturo vlogo zavrglo kot nepopolno. Drugi odstavek točke 10.2 se spremeni tako, da se po novem glasi: »Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do 22. 3. 2008, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici (kuverti).« Redni letni javni projektni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2008 (JPR 20–MV–2008) je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 8/08 z dne 25. 1. 2008.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti