Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

SV 103/2008 Ob-1256/08 , Stran 368
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opravilna številka SV 103/2008 z dne 22. 1. 2008, je bila nepremičnina, stanovanje številka 3 v pritličju, v stanovanjskem objektu na Prušnikovi ulici 010 v Mariboru, pripisanem pri vložni številki 1414, katastrska Občina Spodnje Radvanje, parcela številka 929/15, ki je last zastaviteljice Valerije Varga, EMŠO 1006952505353, stanujoče Maribor, Prušnikova ulica 010, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 9. 12. 1991 ter aneksa številka 1 h kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja z dne 8. 1. 2008, oboje sklenjeno s prodajalcem Kruh-pecivo p.o. Maribor oziroma njegovim pravnim naslednikom Žito prehrambena industrija d.d., Ljubljana, zastavljena v korist upnice UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve upnice napram dolžnicama Lei Varga, EMŠO 1710982505136, stanujoči Maribor, Prušnikova ulica 010 in Valeriji Varga, EMŠO 1006952505353, stanujoči Maribor, Prušnikova ulica 010, v višini 82.100,00 CHF s pripadki oziroma v evro protivrednosti po prodajnem podjetniškem tečaju upnice na dan plačila, pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve dne 31. 12. 2024.