Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

SV 74/2008 Ob-1255/08 , Stran 368
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 74/2008 z dne 17. 1. 2008, je bila nepremičnina, in sicer stanovanje z balkonom ter kletno shrambo v skupni izmeri 59,75 m2 površine, številka etaže 4,5,1, z identifikacijsko številko dela stavbe 0657/01006/012, Krekova ulica 14A, Maribor, na parc. št. 858 in parc. št. 857/3, obe k.o. Maribor-Grad, last zastavitelja Košar Andreja, EMŠO 2903976500102, stanujočega Teharje 011, Teharje, do celote, na podlagi prodajne pogodbe za nakup stanovanja večstanovanjske stavbe v Mariboru, Krekova ulica 14 A, številka Krek 8/2007 z dne 4. 12. 2007, sklenjene med Dodoma d.o.o., Maribor in Kapitol nepremičnine d.o.o., Celje, kot prodajalcema ter Košar Andrejem, kot kupcem, zastavljena v korist upnice Volksbank - Ljudska banka d.d., Dunajska 128 A, Ljubljana, matična št. 5496527, za zavarovanje denarne terjatve v višini 57.000,00 EUR s pripadki, pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve 31. 1. 2033.