Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

SV 15/2008 Ob-1254/08 , Stran 368
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 15/2008 z dne 14. 1. 2008, je stanovanje številka 7 v izmeri 50,87 m2, ki se nahaja v I. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Gosposvetska cesta 069, Maribor, na parceli številka 999/1 katastrska občina Koroška vrata, katerega lastnica je zastavna dolžnica Simona Joras, EMŠO 2109967505292, stanujoča Gosposvetska cesta 69, Maribor, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 21. 8. 2002, sklenjene s prodajalko Simono Dragorajac in zastavno dolžnico kot kupovalko. Sporazuma o razdružitvi skupnega premoženja opr. št. SV 44/2000 z dne 17. 1. 2000, sklenjenega med Simono Dragorajac in Dragorajac Vladimirjem, namenjenega za zemljiško knjigo ter prodajne pogodbe številka 578/94 z dne 13. 10. 1994, sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine Maribor, kot prodajalcem ter Dragorajac Simono in Vladimirjem, kot kupcema, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 004, 2000 Maribor, matična številka 5860580, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 102.000,00 EUR s pripadki.