Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

Ob-1247/08 , Stran 359
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje. 2. Predmet prodaje: osebni avto znamke Audi A4 Avant 2.0, Quattro TFSI, letnik 2005, število prevoženih kilometrov: 76.500. 3. Izhodiščna cena: 23.800,00 EUR z DDV. Cena ne vključuje davka na motorna vozila. 4. Prodajna pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad izhodiščno ceno, kolikor predkupni upravičenec ne bo uveljavljal predkupne pravice. 5. Ponudba mora vsebovati: – izpolnjen in potrjen obrazec »Ponudba za nakup«, – izpolnjena in potrjena »Izjava ponudnika« – potrdilo o plačani kavciji. 6. Prijavi mora biti priloženo potrdilo o plačani kavciji v višini 10% ponudbe. Izbranemu ponudniku se bo kavcija vštela v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena v roku 15 dni. 7. Uspešni ponudnik plača pogodbeni znesek najkasneje v roku 8 dni po izstavitvi predračuna, ki ga bo prodajalec izstavil takoj po uveljavitvi pogodbe. 8. Kupec se obvezuje, da bo, ob predložitvi potrdila o plačani kupnini, vozilo prevzel najkasneje v roku 10 dni po plačilu. 9. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo razpisno dokumentacijo v elektronski obliki na podlagi zahteve, poslane na naslov: prodaja@dars.si ali na faks št. 01/300-99-74. 10. Ponudbe morajo prispeti najkasneje do 5. 2. 2008 do 9. ure v pisni obliki. Ponudnik mora ponudbo poslati ali dostaviti v zaprti ovojnici naslovljeno na naslednji način: DARS d.d., izpostava Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, »Odprodaja osebnega vozila – ne odpiraj«. V levem zgornjem kotu ponudnik označi svoje ime/naziv in naslov. 11. Odpiranje ponudb ni javno. O izboru bodo vsi ponudniki obveščeni. Prepozno prispele in nepopolne ponudbe pri izbiri ne bodo upoštevane. 12. Način odprodaje: vozilo se odproda po sistemu »videno-kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. 13. Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki pridobijo na naslovu: prodaja@dars.si ali na tel. 01/300-99-87. 14. Prodajalec DARS d.d. lahko začeti postopek prodaje do sklenitve pravnega posla kadarkoli ustavi.