Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

Št. 131/1 Ob-1007/08 , Stran 359
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47. 2. Predmet javnega poziva je: a) Odprodaja silosov s tehnološko opremo in mostne tehtnice. b) Kraj: Draženci pri Ptuju, Draženci 10/c 2250 Ptuj. c) Vrsta nepremičnin: parc. št. 373/112, funkcionalni objekt 490 m2, dvorišče 151 m2 in parc. št. 373/113, funkcionalni objekt 392 m2, dvorišče 122 m2, obe vl. št. 311 Draženci, vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na Ptuju. Silose za žita, zgrajene leta 1987, predstavljajo devet silosnih celic iz jeklene pocinkane pločevine nazivne zmogljivosti 1.272 m3 s pripadajočo opremo. Mostna tehtnica za tovorna vozila z zmogljivostjo 50 ton, na parc. št.: 373/110, k.o. Draženci, je locirana ob vhodu na kompleks PE Krmila Draženci in je klasične izvedbe. Navedena parcela ni last Zavoda RS za blagovne rezerve. Pripadajoča oprema silosov in cestne tehtnice je v solasti družbe Perutnina Ptuj d.d., ki ima na predmetnih nepremičninah predkupno pravico. Izhodiščna cena je 275.000, 00 EUR. d) Nepremičnine se odprodaja, po sistemu videno - kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške prepisa plača kupec. 3. Nepremičnine bodo prodane ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb. Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika. 4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnin, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se kavcija ne vrača. 5. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri BACA št. 29000-0055148819. Položena kavcija se všteje v kupnino. 6. Višina kavcije Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun pri BACA št. 29000-0055148819. Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo, kavcija vrne v roku 8 dni, brez obresti. 7. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc, tel. 01/589-73-17. 8. Predložitev ponudb: a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti do 14. 2. 2008 do 10. ure. Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup silosov in mostne tehtnice v Dražencih ne odpiraj«. Ponudbi je potrebno priložiti: – potrdilo o plačani kavciji, – izjavo, da so plačani vsi davki in prispevki, – izjavo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokiranega računa, – pooblastilo osebi za zastopanje, na odpiranju ponudb za pravne osebe in – izjavo o državljanstvu, če je ponudnik fizična oseba. b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana. 9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 14. 2. 2008 ob 11. uri, v sejni sobi, VIII. nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.