Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

Št. 01/07 Ob-817/08 , Stran 358
1. Predmet prodaje: osebni avtomobil – večnamensko vozilo Peugeot, Boxer – minibus, Hdi, registrska označba GO E6 – 866. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Lastnik: Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju«, Gregorčičeva 8, 5222 Kobarid. 2. Izhodiščna cena: v cenitvenem poročilu z dne 3. 12. 2007 je sodni cenilec avtomobilske in strojne stroke Kavčič Gabrijel navedeno službeno vozilo ocenil na 8.950,00 EUR, kar predstavlja izhodiščno ceno. 3. Način prodaje in vrsta pravnega posla: vozilo se prodaja po načelu »videno-kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. S kupcem se sklene prodajna pogodba. 4. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad izhodiščno ceno. V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno nad izhodiščno ceno, bo pooblaščena oseba za vodenje in izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem pozvala vse enako uspele ponudnike, naj pisno in v določenem roku ponudijo višjo ceno od že ponujene. V primeru ponovno prejetih enakovrednih ponudb, bo najugodnejši ponudnik izbran z žrebom. 5. Rok sklenitev pogodbe: pogodba bo predvidoma sklenjena v roku petnajstih dni od zaključka zbiranja ponudb. 6. Ogled: ogled vozila je mogoč vsak delovni dan do izreka roka za oddajo ponudb po predhodnem dogovoru s Tadejem Korenom (tel. 05/389-01-66, 031/586-296), ki interesentom nudi vse podrobnejše informacije. 7. Rok oddaje ponudbe: nakup na podlagi te objave se prične takoj po objavi v Uradnem listu RS. Pisne ponudbe morajo prispeti do 11. 2. 2008 do 13. ure, po pošti oziroma morajo biti do tega roka osebno oddane v zaprti pisemski ovojnici z naslovom ponudnika in navedbo »Ponudba za nakup vozila«. Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe. 8. Vsebina ponudbe: ponudba mora vsebovati ime in priimek oziroma naziv kupca, naslov, telefonsko številko, davčno številko, rok veljavnosti ponudbe (ne sme biti krajši od 60 dni) ter ponujeno ceno za predmet nakupa. 10. Odpiranje: odpiranje ponudb ni javno. O izboru bodo vsi ponudniki obveščeni v 5 dneh od zaključka zbiranja ponudb. Prepozno prispele ponudbe pri izbiri ne bodo upoštevane. 11. Stroški in davščine: vse stroške in davščine v zvezi s prodajno pogodbo za rabljeno vozilo, razen stroškov izdelave cenilnega poročila, stroške odjave vozila in stroškov objave v Uradnem listu RS in medijih, nosi kupec. 12. Izročitev v posest: izročitev vozila v posest je odložena do plačila celotne kupnine in stroškov. 13. Drugi pogoji: prodajalec si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom. Prav tako lahko pooblaščena oseba za vodenje in izpeljavo postopka prodaje ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla. Odškodninska odgovornost prodajalca zaradi ne sklenitve pravnega posla s katerimkoli ponudnikom je izključena.