Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

Št. 161107-08-0038 Ob-848/08 , Stran 355
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni natečaj za delovno mesto: direktor Sklada Republike Slovenije za nasledstvo, javnega sklada. Pogoji za opravljanje dela: – najmanj univerzitetna izobrazba, – najmanj 10 let delovnih izkušenj. Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava. Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje iz tretjega odstavka 6. člena Zakona o Skladu Republike Slovenije za nasledstvo in visokem predstavniku Republike Slovenije za nasledstvo (Uradni list RS, št. 29/06 – ZSNVPN), in sicer: – da je državljan Republike Slovenije, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebe ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti naslednje izjave: – pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; – pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu; – pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja, da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; – soglasje kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje, da kadrovska služba Ministrstva za finance pridobi podatke iz tretje alineje iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom iz uradnih evidenc ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Naloge direktorja so: – predstavlja in zastopa sklad, – določa, organizira in vodi delo in poslovanje sklada, – pripravlja finančni načrt in letno poročilo, ki ju predlaga nadzornemu svetu v sprejem, – v soglasju z nadzornim svetom določa sistemizacijo delovnih mest, – poroča nadzornemu svetu o poslovanju sklada, – na zahtevo nadzornega sveta poroča o posameznih poslih v zvezi z upravljanjem namenskega premoženja oziroma drugimi zadevami, povezanimi s poslovanjem sklada, – daje predloge in uresničuje sklepe nadzornega sveta, – pripravlja gradiva in sodeluje na sejah nadzornega sveta, – opravlja druge naloge, določene z ZSNVPN in aktom o ustanovitvi. Direktorja imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za finance, ob predhodnem soglasju nadzornega sveta. Direktor bo imenovan za dobo štirih let. Delo bo opravljal na Skladu RS za nasledstvo, javni sklad, Trg republike 3, Ljubljana. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi izjavami v petnajstih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, p.p. 644, 1001 Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.mf@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj št. 1101-3/2008 direktor Sklada RS za nasledstvo, javnega sklada«. Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Ministrstva za finance. Za dodatne informacije o izvedbi objave pokličite ga. Lazovič na številko 01/369-63-24, o delovnem področju razpisanega delovnega mesta pa ga. Kert na številko 01/470-08-95. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.