Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

Št. 478-126/2005/67 Ob-1237/08 , Stran 354
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana. 2. Opis predmetov prodaje: Nepremičnine, parc. št. 217/2 – pašnik v izmeri 223,00 m2, parc. št. 218/4 – stavbišče v izmeri 238,00 m2, parc. št. 218/5 – pašnik v izmeri 312,00 m2, parc. št. 221/1 – travnik v izmeri 559,00 m2, parc. št. 221/2 – pašnik v izmeri 77,00 m2, vse vpisane v zk. vl. št. 217, k.o. Goriče (šifra k.o. 2088), do celote. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Mestne občine Kranj št. 3501-2095/2007-48/07 z dne 14. 11. 2007 izhaja, da se navedena zemljišča nahajajo na območju za stanovanja. Iz potrdila Mestne občine Kranj, št. 3502-0438/07-48/07 z dne 14. 11. 2007 izhaja, da Mestna občina Kranj uveljavlja predkupno pravico na predmetnih zemljiščih, kar pomeni, da ima v postopku javne dražbe možnost izenačiti najvišjo ponudbo. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnine, ki so predmet prodaje je izklicna cena 250.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 3.000,00 EUR. Davek na dodano vrednost po stopnji 20% ni vključen v ceno in ga kupec plača poleg kupnine. Vse parcele se prodajajo skupaj. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Pogodba se sklene v roku 15 dni po izteku roka za uveljavitev predkupne pravice Mestne občine Kranj. Rok za sklenitev pogodbe se lahko podaljša še za največ 15 dni. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na Ministrstvu za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v sejni sobi v III. nadstropju, in sicer v petek, 15. 2. 2008, z začetkom ob 10. uri. 7. Višina varščine Varščina za nepremičnine, parc. št. 217/2, 218/4, 218/5, 221/1 in 221/2, vse k.o. Goriče, znaša 25.000,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic 18 31119-7221002-7554-2008, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Goriče. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe Ogled predmetov javne dražbe bo potekal dne 7. 2. 2008 od 10. do 11. ure. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnin se obrnite na Majo Nikolič, Ministrstvo za javno upravo,Tržaška 21, Ljubljana, tel. 01/478-84-43, faks 01/478-16-87, e-pošta: maja.nikolic@gov.si. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe se obrnite na Biserko Gorišek, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, tel. 01/478-16-37, e-pošta: biserka.gorisek@gov.si. Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na internetni strani http://www.mju.gov.si/si/javne_drazbe/. 9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške. 10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi: – na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin; – dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); – pred dražbo je treba predložiti pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik; – dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec. Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane.