Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

Ob-1236/08 , Stran 353
Predmet prodaje so parcele na območju bivše Topilnice Rudnika živega srebra Idrija v zapiranju d.o.o., in sicer: 1. parcela št. 494/4, k.o. Idrija – mesto, neplodno v izmeri 811,00 m2, 2. parcela št. 498/5, k.o. Idrija – mesto, gozd v izmeri 1.489,00 m2, 3. parcela št. 498/4, k.o. Idrija – mesto, cesta v izmeri 1.521,00 m2, 4. parcela št. 494/5, k.o. Idrija – mesto, neplodno v izmeri 826,00 m2, 5. parcela št. 494/6, k.o. Idrija – mesto, neplodno v izmeri 213,00 m2 in 6. parcela št. 498/6, k.o. Idrija – mesto, gozd v izmeri 1.695,00 m2. Skupaj 6.555,00 m2. Parcele se prodajajo le kot celota. Izklicna cena je določena na podlagi cenitve pooblaščenega cenilca in znaša 77.426,00 EUR. Najnižji znesek višanja je 200, 00 EUR. Javna dražba bo v ponedeljek dne 4. 2. 2008 ob 10. uri v pisarni direktorja, na sedežu prodajalca, Bazoviška 2, Idrija. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo prodajalcu pred začetkom dražbe predložiti izpisek iz sodnega registra, fizične pa potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oziroma državljanstvu članice Evropske unije. Pooblaščenci dražiteljev morajo pred začetkom dražbe predložiti pisno pooblastilo. Vsak dražitelj mora pred začetkom dražbe vplačati varščino v višini 7.743,00 EUR (10% izklicne cene). Varščina se plača na transakcijski račun prodajalca št. 04752-0000325485. Pred začetkom dražbe je potrebno predložiti potrdilo o plačilu varščine. Neuspelemu dražitelju bo varščina vrnjena v treh dneh po opravljeni dražbi. Parcele se prodajajo po sistemu videno – kupljeno. Morebitnih kasnejših pripomb prodajalec ne bo upošteval. S kupcem – najboljšim ponudnikom bo sklenjena kupoprodajna pogodba v roku 8 delovnih dni po opravljeni javni dražbi. Preostali del kupnine mora kupec plačati v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe. Če najboljši ponudnik ne bo sklenil pogodbe v določenem roku oziroma ne bo pravočasno plačal kupnine, se šteje, da je odstopil od nakupa, oziroma se pogodba šteje za razdrto. Varščina v tem primeru ostane prodajalcu. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, stroške vpisa v zemljiško knjigo in drugo), nosi kupec. Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti vsak delovni dan od dneva objave do dneva dražbe, med 8. in 12. uro na sedežu prodajalca pri direktorju mag. Marku Cigaletu, univ. dipl. inž. geol., osebno, ali po tel. 05/37-43-920. Ogled je možen vsak delovni dan po predhodnem dogovoru.