Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

Št. 35280-0002-2008/1 Ob-985/08 , Stran 353
I. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik; matična številka: 5880386, ID številka za DDV: SI 67288006. II. Predmet prodaje, izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja Predmet prodaje je poslovni prostor v izmeri 40,81 m2 v pritličju poslovno stanovanjskega objekta Celjska cesta 23, Vojnik, ki je v lasti Občine Vojnik. Poslovno stanovanjski objekt stoji v središču Vojnika ob Celjski cesti. V celotnem pritličju objekta so poslovni prostori, predmet prodaje pa je poslovni prostor v izmeri 40,81 m2, ki se nahaja na jugozahodni strani objekta z dostopom s Celjske ceste. Izklicna cena za nepremičnino znaša 28.567 EUR. Najnižji znesek višanja izklicne cene je 200 EUR. Stroške overitve prodajne pogodbe, stroške zemljiškoknjižnega vpisa ter davek na promet nepremičnin nosi kupec. III. Pogoji prodaje: nepremičnina se prodaja po sistemu »videno-kupljeno«. IV. Varščina: vsak dražitelj, ki bo sodeloval na javni dražbi, mora najkasneje do torka 12. 2. 2008, do 12. ure nakazati varščino v višini 2.900 EUR na račun Občine Vojnik št. 0133 9010 0003 082, odprt pri UJP Žalec, z navedbo »plačilo varščine – javna dražba Celjska cesta 23«, ter se na javni dražbi izkazati z originalnim bančnim potrdilom o plačilu varščine. Plačana varščina se najuspešnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, vsem neuspelim dražiteljem pa bo brez obresti vrnjena v 8 dneh od dneva dražbe. V. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti dražitelji, ki bodo do torka, 12. 2. 2008, do 12. ure na naslov organizatorja: Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj - javna dražba 13. 2. 2008« poleg potrdila o plačani varščini predložili naslednje podatke oziroma dokumente: naziv kupca in njegov točen naslov, fizične osebe in samostojni podjetniki morajo predložiti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko, transakcijski račun in osebni dokument, samostojni podjetniki pa so dolžni predložiti še izpis iz registra Davčne uprave RS, star največ 30 dni, pravne osebe morajo predložiti: naziv in sedež, telefonsko številko, davčno številko, matično številko, transakcijski račun, podpisnika pogodbe in izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, ter dokazilo o plačanih davkih in prispevkih, staro največ 30 dni. Dražitelj, ki je pooblaščenec, mora predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi v izvirniku. Organizator pred pričetkom dražbe preveri, kdo izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje zgoraj navedenih pogojev, ne more sodelovati na javni dražbi. Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, organizator ne nosi odgovornosti za založitev le-te. VI. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo sklenila pogodba v roku 15 dni po končani dražbi, celotno kupnino pa je kupec dolžan plačati v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Če uspeli dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine v predvidenem roku, se šteje, da je od nakupa odstopil, in se pogodba razveljavi, plačano varščino pa obdrži prodajalec. Plačilo celotne kupnine v prej določenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Nepremičnina preide v last in posest kupca šele po plačilu celotne kupnine. Občina Vojnik bo izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo po prejemu celotne kupnine. Kupec bo poleg kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, notarsko overitev pogodbe in vknjižbo lastninske pravice na svoje ime. VII. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v sredo, 13. 2. 2008, ob 11. uri v sejni Občine Vojnik (1. nadstropje), Keršova ulica 8, Vojnik. VIII. Pravila javne dražbe Dražitelji z vplačilom varščine sprejmejo pogoje, določene v tem razpisu javne dražbe. Javna dražba se izvede kot javna prodaja, pri kateri se prodajna pogodba sklene z najuspešnejšim dražiteljem, to je s ponudnikom, ki pristane na vnaprej določene pogoje in ponudi najvišjo ceno. Postopek javne dražbe se izvede v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07). Če izklicna vrednost ne bo dosežena, je javna dražba neuspešna. Dražitelji z vplačilom varščine pristanejo na vnaprej določene pogoje, med katerimi je tudi sprejem izklicne cene, zato se jim vplačana varščina ne vrne. Če dva ali več dražiteljev draži isto ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. Javna dražba se bo snemala. IX. Rok za plačilo kupnine: najuspešnejši dražitelj mora kupnino plačati najkasneje v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, in sicer na račun Občine Vojnik št. 0133 9010 0003 082, odprt pri UJP Žalec. Plačilo celotne kupnine v tem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. X. Dodatne informacije: telefonske informacije lahko prejmete na tel. 03/78-00-620 (Mojca Skale in Maja Godec). Ogled nepremičnine je možen po predhodnem telefonskem dogovoru. XI. Ustavitev postopka: pristojna komisija za izvedbo javne dražbe lahko s soglasjem župana Občine Vojnik ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine vse do sklenitve prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti. V tem primeru se ponudnikom povrne plačana varščina v roku 8 dni brez obresti.