Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

Št. 603-3/08 Ob-1211/08 , Stran 351
Namen razpisa je izbira projektov s področja mladinske dejavnosti, ki bodo v letu 2008 sofinancirani iz sredstev proračuna Mestne občine Celje. 1. Mestna občina Celje bo iz sredstev proračuna za leto 2008 sofinancirala projekte s področja mladinske dejavnosti, katerih vsebina so predvsem: 1.1 Kreativno v mestnem parku: projekti za aktivno preživljanje prostega časa srednješolcev v parku ob petkih; 1.2 Bralna značka: projekt spodbuja razvoj bralne kulture pri osnovnošolcih; 1.3 Vesela šola: projekt pridobivanja znanja na zanimiv način in tekmovanja iz znanja; 1.4 Otroški parlament: projekt vzgoje za demokracijo v družbi za osnovnošolce in srednješolce; 1.5 Evropa v šoli: projekt, ki spodbuja mlade k razmišljanju o evropskih vrednotah in problemih; 1.6 Tehniška znanja: dejavnost za mlade, da si pridobivajo osnove tehniških znanj, kulture in izmenjujejo izkušnje in tekmujejo na državni ravni; 1.7 Projekti za aktivno preživljanje prostega časa v letu 2008. 2. Višina sredstev, ki je v proračunu Mestne občine Celje v letu 2008 namenjena za sofinanciranje projektov s področja mladinske dejavnosti, znaša 37.556,00 EUR, in sicer za projekt pod: 1.1.  7.094,00 EUR, 1.2.  6.676,00 EUR, 1.3.  2.504,00 EUR, 1.4.  2.504,00 EUR, 1.5.  2.504,00 EUR, 1.6.  3.338,00 EUR, 1.7. 12.936,00 EUR. 3. Projekti, sofinancirani na podlagi tega razpisa, morajo biti izvedbeno in finančno realizirani do 31. 12. 2008. 4. Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki izvajajo dejavnost na področju mladinske dejavnosti ter izpolnjujejo naslednje pogoje: – svojo dejavnost izvajajo na območju Mestne občine Celje in imajo na njenem območju sedež ali enoto; – cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje dobička; – prijavijo projekt, ki je predmet razpisa; – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega projekta; – imajo izdelano realno financiranje projekta; – so do 31. 1. 2008 oddale poročilo o realizaciji projektov, financiranih za istoimenski javni razpis v letu 2007 (gre za predlagatelje, ki so prejeli proračunska sredstva Mestne občine Celje v letu 2007). Projekti subjektov, ki izpolnjujejo pogoje tega razpisa, pa so sofinancirani s strani Mestne občine Celje na drugi osnovi za isti projekt, ne morejo biti sofinancirani skladno s tem razpisom. 5. Zainteresirani predlagatelji lahko oddajo predlog za izvedbo več projektov iz tega razpisa. Pod točko 1.7. lahko predlagatelji oddajo samo en predlog. 6. Predlogi projektov predlagateljev bodo ocenjeni v skladu z naslednjimi merili: – sofinanciranje projektov v preteklih treh letih s strani Mestne občine Celje; – vsebina projekta; – izdelana organizacijska shema izvedbe projekta; – sodelovanje uporabnikov pri izvedbi projekta; – sodelovanje prostovoljcev pri izvedbi projekta; – izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija izvedbe projekta; – čas delovanja predlagatelja; – delovanje predlagatelja v javnem interesu. Projekti bodo ocenjeni po zgoraj navedenih kriterijih in na način, ki je natančneje opredeljen v razpisni dokumentaciji. Projekti od 1.1. do 1.6. bodo oddani v celoti enemu predlagatelju. 7. Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo na spletni strani Mestne občine Celje: www.celje.si ali pa jo prejmejo po elektronski pošti (zahtevek se mora posredovati na elektronski naslov: zeljko.cigler@celje.si). Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo interesenti osebno pri višjem svetovalcu Željku Ciglerju na tel. 03/42-65-852 ali 03/42-65-860 (tajništvo Oddelka za družbene dejavnosti MOC). 8. Rok za oddajo predlogov projektov je petek, 29. 2. 2008. Predlogi morajo v celoti izpolnjevati zahteve po tem razpisu in v razpisni dokumentaciji. 9. Predlagatelji predloge pošljejo izključno priporočeno po pošti, v zaprti ovojnici na kateri je naveden naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, s pripisom: »Ne odpiraj – projekti mladinske dejavnosti v letu 2008«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti obvezno naveden polni naziv in naslov predlagatelja. 10. Odpiranje ponudb bo vršila komisija, imenovana s sklepom župana MOC. Odpiranje ponudb ne bo javno. 11. Predlogi, ki ne bodo prispeli pravočasno ter predlogi, ki ne bodo opremljeni in pripravljeni skladno z zahtevami tega razpisa in razpisne dokumentacije, bodo izločeni iz nadaljnje obravnave s sklepom. 12. Vsi prijavljeni predlagatelji bodo o izidu prijav pisno obveščeni, ko bo komisija za izbiro predlogov za sofinanciranje projektov zaključila svoje delo.