Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

Št. 410-4/2008 Ob-988/08 , Stran 345
Naziv in sedež naročnika: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna. I. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov ali projektov z naslednjih področij: 1. področje dejavnosti mladih, 2. področje humanitarnosti, sociale in zdravstva, 3. področja družbenih dejavnosti, ki niso predmet drugih javnih razpisov v Občini Postojna, II. Upravičene osebe, ki lahko sodelujejo na razpisu Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji programov ali projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje: Pod točko 1: za izvedbo programa – društva, zveze društev in druge neprofitne organizacije, ki delujejo na področju dela z otroki oziroma mladino do vključno 26 let; za izvedbo projekta – zavodi s sedežem v Občini Postojna, katerih ustanovitelj ni Občina Postojna, in delujejo na področju vzgoje in izobraževanja Pod točko 2: za izvedbo programa – društva, zveze društev in druge neprofitne organizacije, ki delujejo na področju humanitarnosti, sociale zdravstva; za izvedbo projekta – zavodi s sedežem v Občini Postojna, katerih ustanovitelj ni Občina Postojna, in delujejo na področju humanitarnosti, sociale in zdravstva. Pod točko 3: za izvedbo programa – društva, zveze društev in druge neprofitne organizacije, ki delujejo na področjih družbenih dejavnosti, vendar njihove prijavljene vsebine niso predmet drugih razpisnih področij v Občini Postojna. III. Splošni pogoji Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje: Pod točkami 1, 2 in 3 – so registrirani skladno z navedbo o upravičenih osebah točke II. tega razpisa; – imajo sedež ali sedež enote v Občini Postojna; – prijavljeni program ali projekt se izvaja izven rednih šolskih oziroma študijskih programov (velja za zavode s področja vzgoje in izobraževanja); – vsebina prijavljenega programa ali projekta ustreza predmetu tega javnega razpisa; – dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi; – program ali projekt se izvaja na območju Občine Postojna ali je namenjen pretežno prebivalcem iz Občine Postojna v letu 2008; – imajo zagotovljene materialne, kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa ali projekta; – so prijavili samo programe ali projekte, ki bodo izvedeni v letu 2008; – delujejo na razpisnem področju najmanj eno leto oziroma eno sezono; – program ali projekt mora imeti pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov z razvidnimi viri financiranja; – program ali projekt je finančno uravnotežen, kar pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega programa, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki). Na razpis se lahko prijavijo tudi prijavitelji, ki imajo sedež izven Občine Postojna. V tem primeru ima Občina Postojna pravico samostojno odločati o sofinanciranju, če ocenjuje, da prijavitelj prijavlja program ali projekt posebnega pomena v okviru predmeta tega razpisa in je za prijavljeni program ali projekt izkazan interes za Občino Postojna z istimi kriteriji kot veljajo za ostale prijavitelje. Pogoji so izločitveni. IV. Posebni pogoji Pod točkami 1, 2, 3 Do sredstev ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki na javnih promocijskih materialih svoje dejavnosti ne bodo objavili in/ali navedli, da je program ali projekt sofinancirala Občina Postojna. Do sredstev prav tako ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki k poročilu ne bodo predložili izvoda letaka, plakata, drugega promocijskega materiala oziroma članka o izvedenem programu ali projektu, objavljenega v tiskanem ali spletnem mediju. Programi ali projekti izvajalcev s področja družbenih dejavnosti, ki so predmet drugih razpisov s področja družbenih dejavnosti v Občini Postojna v letu 2008 in so na njih z enako vsebino kandidirali, ne bodo financirani. Letni program ali projekt – Prijavitelj lahko na posamezni razpis prijavi največ en letni program ali dva projekta. – Prijavitelj mora za izvedbo letnega programa zagotoviti vsaj 30% sredstev vrednosti prijavljenega programa iz lastnih in/ali drugih virov. Kolikor prijavitelj teh sredstev ne zagotavlja, se prijava na ta del razpisa izloči iz nadaljnjega postopka. Pogoji so izločitveni. V. Kriteriji za dodelitev sredstev za izvedbo programov: – število in struktura članstva; – število projektov znotraj letnega programa; – praznovanje jubileja delovanja društva (20, 30, 40, … let); – aktivnosti prijavitelja; – trajnost programa; – vrednost programa. VI. Kriteriji za dodelitev sredstev za izvedbo projektov: – struktura udeležencev, katerim je projekt namenjen; – nujni pripomočki za izvedbo projekta; – praznovanje jubileja delovanja društva (20, 30, 40, … let); – vrednost projekta. VII. Okvirna vrednost razpisa Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izbrani programi ali projekti bodo sofinancirani do razpisane višine sredstev za posamezno področje. Če bodo na razpis prijavljeni programi ali projekti presegali razpisano višino sredstev, bodo le-ta razdeljena v deležih. VIII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2007 in 2008. IX. Razpisni rok: razpis se prične z objavo v Uradnem listu RS in zaključi 11. 2. 2008. X. Razpisna dokumentacija Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna – sprejemno informacijska pisarna z vložiščem št. 3/2, vsak dan v poslovnem času ali natisnejo s spletne strani Občine Postojna – http://www.postojna.si. Občina Postojna bo zainteresiranim prijaviteljem na osnovi njihove pisne zahteve v času razpisnega roka poslala razpisno dokumentacijo. XI. Oddaja in dostava predlogov Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za posamezno področje, priložene mora imeti zahtevane izjave, obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vlogo je potrebno v zapečateni ovojnici predložiti na naslov: Občina Postojna – sprejemno informacijska pisarna z vložiščem, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, s pripisom: »Ne odpiraj – razpis 2008 – področje: ______________« (navedba področja, na katerega se vloga nanaša), do vključno 11. 2. 2008 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Na ovojnici mora biti navedba prijavitelja. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. XII. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Bernarda Lenarčič, tel. 05/728-07-23, bernarda.lenarcic@postojna.si. Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Postojna.