Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

Št. 430-11/2008 Ob-836/08 , Stran 338
I. Predmet razpisa Občina Zagorje ob Savi bo v letu 2008 iz sredstev proračuna sofinancirala športne programe z naslednjimi vsebinami: – Športna vzgoja otrok, mladine in študentov; – Športna rekreacija; – Kakovostni šport; – Vrhunski šport; – Šport invalidov; – Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov; – Vzdrževanje športnih objektov. ll. Izvajalci, ki se lahko prijavijo na javni razpis Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko kandidirajo naslednji izvajalci programov na področju športa: – Športna društva in klubi ter zveze športnih društev; – Zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa; – Zavodi s področja vzgoje in izobraževanja; – Ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne. III. Kriteriji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci Izvajalci programov na področju športa morajo izpolnjevati naslednje kriterije: – sedež v Občini Zagorje ob Savi, – registracija za opravljanje športne dejavnosti, – zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za izvajanje načrtovanih športnih aktivnosti, – urejena evidenca o članstvu, plačani članarini in ostala dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih, – občini redno dostavljajo podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročila o doseženih rezultatih, – izpolnjujejo pogoje in merila iz tega odloka, ki so podlaga za vrednotenje športnih programov. IV. Kriteriji in merila za izbor programov športa in dodelitev sredstev: izbrani programi bodo sofinancirani na osnovi Odloka za vrednotenje športnih programov v Občini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja št. 6/2003, Uradni list RS, št. 38/04). V. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje programov športa za leto 2008 znaša za programe 75.530,00 € in za investicije športnih društev in klubov 33.500,00 €. Sredstva, ki jih bodo izvajalci prejeli na osnovi javnega razpisa za izvajanje športnih programov, morajo biti porabljena v letu 2008. VI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, www.zagorje. si. Izvajalci pa jo lahko prevzamejo tudi v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5. VII. Način predložitve vlog in dodatne informacije v zvezi z razpisom Vloga na predpisanih razpisnih obrazcih se odda v zaprti kuverti z navedbo naslova naročnika in vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – šport 2008«. Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno naveden naslov pošiljatelja. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Zagorje ob Savi (Vlasta Šribar, tel. 03/565-57-18). VIII. Rok za predložitev vlog: upoštevane bodo vse vloge, ki bodo na naslov naročnika prispele najkasneje do srede, dne 20. februarja 2008 do 12. ure. IX. Javno odpiranje vlog bo v sredo, dne 20. februarja 2008, ob 14. uri, v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5. X. Pogodbe o sofinanciranju: z izbranimi izvajalci športnih programov bodo sklenjene letne pogodbe o sofinanciranju športnih programov v letu 2008.