Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

Št. 430-8/2008 Ob-832/08 , Stran 336
1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva. 2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na razpis se lahko prijavijo društva na področju kmetijstva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi oziroma so registrirani na območju Republike Slovenije in delujejo tudi na območju Občine Zagorje ob Savi, vanj pa so vključeni tudi člani z območja Občine Zagorje ob Savi, – imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja, – so registrirani pri pristojni upravni enoti, – imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in organizacijske možnosti za izvajanje in uresničevanje načrtovanih aktivnosti, – dotacijo za namene, ki so sestavni del te vloge, niso in ne bodo prejeli iz državnih ali mednarodnih virov. 3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa, znaša 6.300,00 EUR. 4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 5. Rok za predložitev vlog je 10. 3. 2008 (upošteva se datum oddaje na pošti). 6. Odpiranje vlog in izid javnega razpisa: odpiranje vlog bo izvedla komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog bo 14. 3. 2008 ob 10. uri in ne bo javno. O izidu razpisa bodo vlagatelji pisno obveščeni z odločbo najkasneje v 30 dneh po zaprtju javnega razpisa. O morebitnih pritožbah o dodelitvi sredstev odloči župan. Z izbranimi društvi bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. 7. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si, v času uradnih ur pa jo lahko zainteresirani dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5. 8. Vsebina vloge: vloga na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Vloga mora vsebovati tudi vse zahtevane priloge oziroma dokazila, navedena v razpisni dokumentaciji. 9. Način predložitve vlog in dodatne informacije v zvezi z razpisom: vloga se odda v zaprti kuverti z navedbo naslova naročnika in vidno oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis – programi društev na področju kmetijstva 2008«. Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno naveden naslov pošiljatelja. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo na Oddelku za gospodarstvo Občine Zagorje ob Savi (Damir Kozolič, tel. 03/565-57-13).