Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

Št. 430-4/2008 Ob-830/08 , Stran 335
Predmet razpisa je sofinanciranje programov invalidskih, dobrodelnih in humanitarnih organizacij. Pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpis se lahko prijavijo invalidske, dobrodelne in humanitarne organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi, – imajo sedež izven Občine Zagorje ob Savi, vendar so njihovi člani tudi občani Občine Zagorje ob Savi, – imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja, – so registrirani in delujejo najmanj eno leto, – imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in organizacijske možnosti za izvajanje in uresničevanje načrtovanih aktivnosti in – občini redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in načrtov. Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje programov invalidskih, dobrodelnih in humanitarnih organizacij za leto 2008 je 10.490,00 €. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Vsebina prijave: prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si. V času uradnih ur pa jo lahko zainteresirani dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5. Način predložitve prijav in dodatne informacije v zvezi z razpisom Prijava na predpisanih obrazcih se odda v zaprti kuverti z navedbo naslova naročnika in vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis, programi invalidskih, dobrodelnih in humanitarnih organizacij v letu 2008«. Na hrbtni strani kuverte mora obvezno biti naveden naslov pošiljatelja. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Zagorje ob Savi (Blanka Šmit, tel. 03/565-57-30). Rok za predložitev prijav: upoštevane bodo vse prijave, ki bodo na naslov naročnika prispele najkasneje do 20. februarja 2008, in sicer do 12. ure. Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane. Izid razpisa: odpiranje vlog ne bo javno. O izidu razpisa bodo vlagatelji z odločbo pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po izteku roka za prijavo na ta razpis. O morebitni pritožbi vlagatelja zoper odločbo o dodelitvi sredstev odloči župan. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.