Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

Št. 122-00001/2008 Ob-818/08 , Stran 333
Namen razpisa je izbira projektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti, ki bodo v letu 2008 sofinancirani iz sredstev proračuna Mestne občine Celje. 1. Mestna občina Celje bo iz sredstev proračuna za leto 2008 sofinancirala projekte s področja socialne in zdravstvene dejavnosti, katerih vsebina so predvsem: Sklop A: – projekti, ki ljudem z različnimi oblikami invalidnosti omogočajo vključitev v okolje in nudijo podporo pri povečanju neodvisnega življenja, – projekti svetovanja, pomoči in rehabilitacije, ki so namenjeni različnim kroničnim bolnikom, zasvojencem in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev, – projekti, ki blažijo posledice revščine in odpravljajo socialne in druge stiske posameznikov, – projekti, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in drugi projekti s področja varovanja duševnega zdravja, – programi preprečevanja oziroma zmanjševanja socialne izključenosti starejših in programi medgeneracijskih skupin za samopomoč, – projekti izobraževanja posebnih skupin občanov, – projekti socializacije posameznikov, – projekti za osveščanje in vzpodbujanje zdravega načina življenja, – projekti, namenjeni svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju socialne izključenosti. Sklop B: – projekti, ki ženskam in otrokom, žrtvam nasilja, nudijo bivanje in podporo pri vključevanju v okolje. Sklop C: – projekti za rehabilitacijo uporabnikov nedovoljenih drog. 2. Skupna višina sredstev, ki je v proračunu Mestne občine Celje v letu 2008 namenjena za sofinanciranje projektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti je 84.562,00 EUR, in sicer za projekte: Sklop A 59.525,00 EUR, Sklop B 14.605,00 EUR, Sklop C 10.432,00 EUR. 3. Projekti, sofinancirani na podlagi tega razpisa, morajo biti izvedbeno in finančno realizirani do 31. decembra 2008. 4. Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki so registrirane in izvajajo dejavnost na področju socialne in zdravstvene dejavnosti ter izpolnjujejo naslednje pogoje: – svojo dejavnost izvajajo na območju Mestne občine Celje in imajo na njenem območju sedež ali enoto, – cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje dobička, – prijavijo projekt, ki je predmet razpisa, – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega projekta, – predlagan projekt izvajajo v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem in zdravstvenem varstvu, – imajo izdelano realno financiranje projekta, – so v celoti izpolnili svoje pogodbene obveznosti do Mestne občine Celje (velja za predlagatelje, ki so bili prejemniki sredstev v letu 2007), – na področju socialne in zdravstvene dejavnosti delujejo najmanj 2 leti. Projekti izvajalcev s področja družbenih dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje tega razpisa, pa so sofinancirani s strani Mestne občine Celje na drugi osnovi, ne morejo biti sofinancirani skladno s tem razpisom. 5. Zainteresirani predlagatelji lahko oddajo predlog za izvedbo samo enega projekta. Z istim projektom (glede na vsebino) lahko kandidirajo samo na enem od razpisov Oddelka za družbene dejavnosti. 6. Predlogi projektov predlagateljev bodo ocenjeni v skladu z naslednjimi merili: – vsebinsko vrednotenje projekta; – jasnost postavljenih ciljev; – reference; – delovanje predlagatelja v javnem interesu; – število opredeljenih udeležencev v projektu; – časovna razporejenost aktivnosti znotraj projekta; – finančno vrednotenje projekta; – vključenost organiziranega zbiranja pomoči za socialno ogrožene v projekt; – sodelovanje prostovoljcev pri projektu; – opredeljenost ciljne skupine; – namen projekta. Projekti bodo ocenjeni po zgoraj navedenih kriterijih in na način, ki je natančneje opredeljen v razpisni dokumentaciji. 7. Višina sredstev namenjena sofinanciranju posameznega projekta, ki bo odgovarjal razpisnim pogojem, bo odvisna od ocene projekta glede na postavljene kriterije in bo znašala največ 50% vrednosti predlaganega projekta. 8. Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav, na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje (soba št. 84), vsak delovni dan med 8. in 14. uro, v sredo pa tudi med 14. in 16. uro ali na spletni strani Mestne občine Celje na naslovu: www.celje.si, lahko pa jo prejmejo po elektronski pošti (zahtevek se mora poslati na naslov: branka.lazarevic@celje.si). Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo interesenti na tel. 03/426-58-88, pri Branki Lazarevič. 9. Rok za oddajo predlogov projektov je 29. februar 2008. Predlogi morajo v celoti izpolnjevati zahteve po tem razpisu in v razpisni dokumentaciji. 10. Predlagatelji oziroma društva morajo oddati predloge izključno priporočeno po pošti. Predlog mora biti oddan v zaprti ovojnici, na kateri je naveden naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, s pripisom: »Ne odpiraj – projekti socialne in zdravstvene dejavnosti v letu 2008«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov predlagatelja. 11. Odpiranje ponudb bo vršila komisija, imenovana s sklepom župana Mestne občine Celje. Odpiranje ponudb ne bo javno. 11. Predlogi, ki ne bodo prispeli pravočasno ter predlogi, ki ne bodo opremljeni in pripravljeni skladno z zahtevami tega razpisa in razpisne dokumentacije, bodo izločeni iz nadaljnje obravnave takoj, ko bo to evidentirano. 12. Predlagatelji bodo o izbiri pisno obveščeni, ko bo komisija, imenovana s sklepom župana Mestne občine Celje, zaključila svoje delo.