Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

Št. 25/2008 Ob-698/08 , Stran 332
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. II. Predmet prodaje Predmet prodaje je nepremičnina parc. št. 1930/17, zelenica v izmeri okoli 1158 m2, v k.o. Velenje, ki se nahaja območju zazidave UN centralnih predelov mesta Velenje. Predmetna nepremičnina je komunalno opremljena, namenjena za stanovanjsko gradnjo. Nepremičnina, ki je predmet prodaje leži v SV delu Slovenije, na območju Občine Velenje in je locirana ob Kidričevi ulici. V naravi predstavlja travniško zelenico in je pravilne oblike. Skladno z Odlokom o ureditvenim načrtom za centralne predele mesta Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 7/93, 4/94, 11/94, 4/97, 2/99, 4/99, 9/99, 2/01, 21/04, 26/06; v nadaljevanju Odlok) je na predmetni nepremičnini predvidena gradnja večstanovanjskega bloka etažnosti klet + pritličje + dve etaži + mansarda (K+P+2+M) v tlorisnih dimenzijah do 12,00 m × 19,00 m + 3,50 × 3,50 m (stopnišče). Ob objektu je predvideno parkirišče za osebna vozila in dovozna cesta skladno z odlokom. Po nepremičnini, ki je predmet prodaje poteka toplovodno omrežje. Natančna površina nepremičnine bo določena po geodetski izmeri, pred podpisom kupoprodajne pogodbe. Izhodiščna cena nepremičnine je 70 EUR /m2 zemljišča brez DDV. Mapna kopija, besedilo razpisa, obrazci za pripravo ponudbe in vzorec kupoprodajne pogodbe so objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.si, v pisni obliki pa pri Zdravki Vasiljević, v Pravni službi MO Velenje, pisarna št. 16. III. Pogoji prodaje: 1. Nepremičnina se prodaja po sistemu »videno-kupljeno« in je prosta vseh bremen. Nepremičnina se prodaja zaradi gradnje večstanovanjskega bloka etažnosti klet + pritličje + dve etaži + mansarda (K+P+2+M) v tlorisnih dimenzijah do 12,00 m × 19,00 m + 3,50 × 3,50 m (stopnišče). 2. Kupec plača davek na dodano vrednost in nosi vse stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva. 3. Kupec je dolžan v 15 dneh po prejemu obvestila o izbiri skleniti kupoprodajno pogodbo in kupnino poravnati v osmih dneh od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavine prodajne pogodbe. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice bo prodajalec izdal kupcu po prejemu celotne kupnine. 4. Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena v 8 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika. Če uspeli ponudnik odstopi od pridobitve nepremičnine in ne sklene kupoprodajne pogodbe v določenem roku, zapade vplačana varščina v korist prodajalca. 5. V izhodiščni ceni zemljišča niso zajeti stroški komunalnega prispevka, ki ga kupec plača pred izdajo gradbenega dovoljenja. Poleg tega v izhodiščni ceni niso vključene davščine, stroški pogodbe, zemljiškoknjižnega urejanja in stroškov, ki izhajajo iz pogojev soglasodajalcev (morebitne prestavitve ali ojačitve komunalnih vodov), ki jih plača kupec. 6. Kupec je dolžan začeti z gradnjo na zemljišču najpozneje v roku enega leta od sklenitve prodajne pogodbe. Rok začetka gradnje je bistvena sestavine kupoprodajne pogodbe. 7. Po vpisu zgrajenega stanovanjskega objekta v zemljiško knjigo pristojnega sodišča, bo kupec izdal prodajalcu brezpogojno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis predkupne pravice v korist prodajalca za nakup dveh stanovanj v pritličju bodočega stanovanjskega objekta. 8. Kupec resnost začetka gradnje v roku, določenem v 6. točki III. dela tega razpisa, zagotovi z odkupno pravico, ki daje prodajalcu pravno možnost, da odkupi nepremičnino po ponujeni ceni in to pravico zavaruje z vpisom v zemljiško knjigo. Odkupna pravica v korist prodajalca in njeno zavarovanje v zemljiški knjigi sta bistveni sestavini kupoprodajne pogodbe. 9. Na javnem razpisu uspe ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki je predmet razpisa in izpolnjuje vse pogoje, predpisane v točki IV – pogoji sodelovanja. IV. Pogoji sodelovanja: 1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki pa predložijo potrdilo o vpisu v poslovni register Slovenije, izdano od AJPES-a. 2. Obvezno je vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti nepremičnine po izklicni ceni za m2 brez DDV na podračun EZR Mestne občine Velenje, št. 01333-0100018411 z obveznim sklicem na št. 28 76333-7141998-21121108, kar znaša 8.106 EUR. 3. Na javnem razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki dokažejo, da so imeli za leti 2005 in 2006 skupnih letnih prihodkov najmanj 4.200.000,00 EUR/letno in da v zadnjih šestih mesecih niso imeli neporavnanih dospelih obveznosti. Dokazilo za pravne osebe je BON 1/P; dokazila za samostojne podjetnike so BON 1/SP in potrdila bank, da ponudnik ni imel blokiranih TRR. V. Ponudba Ponudba bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil: 1. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1). 2. Dokumente, ki jih izdajajo uradne institucije (dokumenti ne smejo biti starejši od dveh mesecev do dneva odpiranja ponudb; zadošča predložitev fotokopij dokumentov. V primeru, da bo prodajalec naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik prinesti na vpogled). 2.1. Dokazilo o sedežu ponudnika: – pravna oseba – gospodarska družba predloži izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, – samostojni podjetnik – posameznik – predloži potrdilo o vpisu v Poslovni register Slovenije, izdano s strani AJPES. 2.2. Podatki o finančnem stanju ponudnika: – pravna oseba – gospodarska družba predloži obrazec BON 1/P, – samostojni podjetnik – posameznik predloži BON 1/SP in potrdila poslovnih bank, iz katerega izhaja, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov. 3. Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 2). 4. Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3). 5. Podpisan in žigosan vzorec kupoprodajne pogodbe, parafirana vsaka stran (priloga št. 4). 6. Potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od izhodiščne cene brez DDV na podračun EZR Mestne občine Velenje, št. 01333-0100018411 z obveznim sklicem na št. 28 76333-7141998-21121108. Ponudba se bo štela za pravočasno, če je predložena prodajalcu najkasneje do vključno 11. 2. 2008 do 10. ure, v glavni pisarni Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje (kletna etaža, pisarna št. 10). Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici mora biti vidno označen naslov prodajalca in pripis »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb – prodaja nepremičnine parc. št. 1930/17, k.o. Velenje«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naslov in žig ponudnika. Prodajalec bo upošteval le pravočasne in pravilne ponudbe. VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika: 1. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi Pravne službe Mestne občine Velenje, dne 11. 2. 2008 ob 11. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika. 2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za vodenje in izvedbo postopka razpolaganja z nepremičnino parc. št. 1930/17, k.o. Velenje in vse ponudnike obvestila o izboru v roku 15 dni po odpiranju ponudb. 3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in ponudil najvišjo kupnino. 4. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine in lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi, pri čemer bodo povrnjeni stroški ponudnikom v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. VII. Informacije: vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Velenje pri Zdravki Vasiljević od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro na tel. 03/896-16-80.