Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

Št. 430-5/2008 Ob-661/08 , Stran 329
1. Predmet javnega razpisa in javnega poziva 1.1 Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izvedbe programov/projektov, ki jih bodo izvajalci izvajali na območju ali izven Občine Litija za občane Občine Litije v letu 2008. Pri sofinanciranju se bodo upoštevali stroški dela in materialni stroški, ki so nujni za izvajanje programa/projekta, in sicer: stroški dela, stroški dodatnega usposabljanja, stroški strokovnih delavcev in sodelavcev ter materialni stroški v zvezi z delom prostovoljcev, stroški uporabe objekta za izvedbo programa (npr. obratovalni stroški) in stroški administracije (obveščanje in informiranje) v zvezi z izvedbo predlaganega programa. Programi/projekti, za katere bodo izvajalci lahko pridobili sredstva iz tega razpisa pa pokrivajo naslednja področja: a) programi/projekti na področju humanitarne dejavnosti: – programi, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja, – programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči invalidom, – programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk ter pomoči socialno ogroženim posameznikom in družinam, – programi, ki omogočajo neodvisno življenje osebam s posebnimi potrebami ter drugi programi pomoči osebam s posebnimi potrebami, – programi za rejnike in rejniške družine; b) programi/projekti za delo s zasvojenimi: – programi dela z zasvojenimi (informiranje, svetovanje), – programi, namenjeni osveščanju in zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter preprečevanju zasvojenosti, – analize stanja na področju prepovedanih drog, – programi aktivnega odnosa ljudi do sebe in svojega zdravja; c) programi/projekti za mlade: – ustvarjalne delavnice, – učne pomoči, – programi za aktivno preživljanje prostega časa (kot so oratorij …); d) preventivni programi/projekti: – programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti, – preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov, – preventivni programi za preprečevanje nasilja v družinah, – programi za razvijanje solidarnostnega čuta, za usposabljanje in razvoj mreže prostovoljcev, – preventivni programi za družine, – osveščanje prebivalstva o zdravem načinu življenja (predavanja in delavnice zdrave prehrane), – preventivno merjenje krvnega tlaka, holesterola in sladkorja v krvi; e) programe/projekti za starejše nad 65 let in kvalitetnejše preživljanje tretjega življenjskega obdobja: – zadovoljevanje potreb starih ljudi po temeljnem medčloveškem odnosu (družabništvo, srečanja, izleti), – obiski bolnih in osamljenih po domovih, – novoletna obdaritev in obdaritve jubilantov, – ugotavljanje potreb starejših (analize stanja) in obveščanje pristojnih služb za organiziranje in izvajanje ustrezne pomoči, – razne delavnice (zdravilna zelišča …). Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh dejavnosti. Programi in projekti, za katere so predlagatelji z enako vsebino že kandidirali ali pridobili sredstva iz drugih razpisov ali so jim zagotovljena iz drugih proračunskih virov Občine Litija, se ne bodo upoštevali pri razdelitvi sredstev na tem razpisu. 1.2. Predmet javnega poziva Predmet javnega poziva je sofinanciranje delovanja lokalne humanitarne organizacije – Območnega združenja Rdečega križa Litija na področjih izven javnega pooblastila po zakonu, kot so: – programi zbiranja in delitve materialne in finančne pomoči, – programi skrbi za boljšo kakovost starejših oseb, – programi pomoči socialno ogroženim otrokom, mladini in invalidnim otrokom, – preventivni in zdravstveno vzgojni programi, – delo z mladimi in prostovoljci. 2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji 2.1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji na javnem razpisu: Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje: – da so registrirani za opravljanje dejavnosti s razpisanega področja najmanj že eno leto pred objavo tega razpisa, – da imajo sedež ali sedež enote v Občini Litija, – da bo program/projekt izveden v letu 2008, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti, navedenih v prijavi, – da svojo dejavnost izvajajo na neprofitni ravni, – da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo kot določajo predpisi o društvih (velja za društva in zveze društev), – da imajo za svoje programe/projekte, ki jih prijavljajo in so predmet javnega razpisa, izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa/projekta, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva pridobljena iz drugih virov (država, občina, sponzorstva, donatorstva, prostovoljno delo …). 2.2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji na javnem pozivu: na javnem pozivu lahko sodeluje pravna oseba Območno združenje RK Litija, ustanovljena na podlagi zakona, krajevne organizacije RK Litija (KORK-i), ki niso samostojne pravne osebe, pa samo na podlagi podanega pooblastila Območnega združenja RK Litija. Za programe/projekte, s katerimi se prijavljajo na javni poziv, morajo imeti poleg jasno opredeljenih ciljev programa tudi obvezno izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa/projekta, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva pridobljena iz drugih virov (država, občina, sponzorstva, donatorstva, prostovoljno delo …). 3. Okvirna višina sredstev 3.1. Višina razpisanih sredstev znaša 43.000 EUR, v skladu s prijavami in merili pa se bodo razdelila na naslednja področja javnega razpisa v višini 21.500 EUR za: a) programe/projekte na področju humanitarne dejavnosti v višini 7.310 EUR, b) programe/projekte za delo z zasvojenimi v višini 3.010 EUR, c) programe/projekte za mlade v višini 2.580 EUR, d) preventivne programe/projekte v višini 4.300 EUR, e) programe/projekte za starejše in kvalitetnejše preživljanje tretjega življenjskega obdobja v višini 4.300 EUR. 3.2. Višina razpisanih sredstev javnega poziva: za programe/projekte Območnega združenja Rdečega križa Litija znaša 21.500 EUR. V primeru, da za posamezno področje sofinanciranja programov/projektov, navedenih v 3.1. točki, ne bo prišla nobena prijava, se sredstva, zagotovljena na tem področju, prerazporedijo sorazmerno po ostalih področjih sofinanciranja glede na razpisano razmerje sredstev po področjih sofinanciranja. 4. Merila in kriteriji za izbor programov/projektov 4.1. Merila in kriteriji za izbor programov/projektov, ki so predmet javnega razpisa: Programi/projekti se bodo vrednotili po naslednjih merilih in kriterijih: a) obseg dejavnosti izvajalca – do 20 točk, – število vseh programov, ki jih izvajalec celoletno redno ali občasno izvaja, b) vsebina programa/projekta – do 50 točk, – jasnost postavljenih ciljev, ki izhajajo iz potreb svojih članov in drugih uporabnikov – do 10 točk, – strokovna utemeljenost programa – do 10 točk, – trajanje programa/projekta – do 10 točk, – število uporabnikov iz občine – do 10 točk, – možnost vključevanja prostovoljcev – do 10 točk, c) finančna konstrukcija programa – do 30 točk, – jasno opredeljeni viri financiranja – do 10 točk, – jasno opredeljeni stroški – do 10 točk, – delež lastnih oziroma ostalih neproračunskih sredstev v finančni konstrukciji prijavljenega programa/projekta – do 10 točk. Ostala merila in kriteriji so navedeni in podrobneje razčlenjeni v razpisni dokumentaciji. Vrednost sofinanciranja posameznega programa ne sme presegati 50% ocenjene vrednosti posameznega programa znotraj programskega področja, vrednost točke pa je odvisna od števila prijav na posamezno področje in višino razpisanih sredstev za ta namen. Programi, ki ne bodo prejeli vsaj 30% možnih točk, se v letu 2008 ne bodo sofinancirali iz proračunskih sredstev, ki so predmet tega razpisa. 4.2. Merila in kriteriji za izbor programov/projektov, ki so predmet javnega poziva: sredstva, ki so predmet javnega poziva, so namenjena kritju stroškov dela, materialnih in obratovalnih stroškov ter stroškov, ki nastajajo v zvezi z izvedbo programov/projektov, ki jih bo OZ RK Litija izvedlo v letu 2008 na območju Občine Litija in niso programi, ki jih lokalne organizacije RKS izvajajo kot javno pooblastilo v skladu z zakonom. 5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2008 za programe/projekte za katere so bila dodeljena. 6. Rok za oddajo prijav in način oddajanja Predlagatelji morajo svoje predloge oddati do četrtka, 21. 2. 2008, osebno v tajništvo Občine Litija, soba 44, do 12. ure ali po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 20. 2. 2008 (datum poštnega žiga) na naslov: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija. Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – vloga za sofinanciranje dejavnosti s področja socialnega varstva v letu 2008«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov predlagatelja. Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo: a) oddani po določenem roku za oddajo predlogov, b) neustrezno naslovljeni in c) nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi. 7. Odpiranje prispelih predlogov Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na razpis bo izvedla pristojna komisija 22. 2. 2008 in ne bo javno. Po pregledu predlogov bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. Kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani predlagatelji svojega predloga ne bodo ustrezno dopolnili, bo predlog izločen kot nepopoln. 8. Izid razpisa Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 po odpiranju predlogov. Izbrani predlagatelji programa bodo prejeli sklep o izboru programov/projektov, ki se bodo sofinancirali iz proračuna Občine Litija, in bodo hkrati pozvani k podpisu pogodbe. Kolikor se izbrani predlagatelj v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil svojo prijavo oziroma vlogo za pridobitev sredstev ter odstopil od zahteve po sofinanciranju izbranega programa/projekta. 9. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na Občini Litija, Oddelku za družbene dejavnosti (soba 52 ali 50) ali jo pridobijo na spletnih straneh, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Občini Litija, Oddelek za družbene dejavnosti, soba 52 ali 50, tel. 01/896-34-38.