Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

Ob-816/08 , Stran 327
I. 1. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana za leto 2008. 2. Vsebina vloge Vloga mora vsebovati naslednje podatke in dokazila: – ime in naziv društva; – potrdilo o registraciji društva; – kopijo temeljnega akta društva (statut društva); – program aktivnosti turističnega društva za leto 2008, potrjen s strani pristojnega organa društva; – poročilo o delu za leto 2007 (obvezno za društva, ki so dobila subvencijo Zavoda za turizem Ljubljana v letu 2007); – izjava o poravnanih pogodbenih obveznosti; – parafiran vzorec pogodbe (parafirana vsaka stran); – kopijo veljavne odločbe statusa društva, ki deluje v javnem interesu (obvezno za društva, ki uveljavljajo status). 3. Merila in pogoji Za sredstva lahko kandidirajo vsa turistična društva, ki so registrirana na območju Mestne občine Ljubljana. Prednost pri sofinanciranju bodo imela turistična društva, ki so pridobila status društva, ki deluje v javnem interesu na področju pospeševanja turizma in programi društev, katerih programi temeljijo na: – spodbujanju lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma; – aktivnostih za ohranjanje kulturne in naravne dediščine, etnoloških posebnosti, lokalnih posebnosti ter urejanju in olepševanju okolja; – seznanjanju in izobraževanju prebivalstva in mladine o turizmu; – izvajanju prireditvene, promocijske in informativne dejavnosti v kraju; – projektih, ki povezujejo več turističnih in drugih društev; – lastni participaciji pri nalogah, ki bodo izbrane za sofinanciranje. 4. Okvirna vrednost sredstev Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2008 znaša 65.000,00 €. Na podlagi naštetih meril in pogojev bo Zavod za turizem Ljubljana sofinanciral programe aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na javnih površinah v MOL, v višini do največ 50 odstotkov celotne vrednosti programa. Odobrena sredstva bodo izvajalcem nakazana praviloma po predložitvi finančnega in vsebinskega poročila o realizaciji programa. 5. Rok za izvedbo izbranih programov: rok za realizacijo programa in porabo odobrenih sredstev je 30. november 2008. II. 1. Rok za predložitev vlog Vloge na razpis oddajte osebno v tajništvu Zavoda za turizem Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana, in sicer v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za programe turističnih društev na območju MOL«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo prispele na sedež Zavoda za turizem Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana, do 26. februarja 2008 do 10. ure. Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika (Zavod za turizem Ljubljana), sicer vloga ne bo obravnavana. 2. Z odpiranjem vlog, ki ne bo javno, bo komisija pričela 26. februarja 2008 in ga v primeru velikega števila prispelih vlog nadaljevala naslednji dan. 3. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po odpiranju ponudb. 4. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Nives Vrhovnik Praznik, tel. 306-45-92, faks 306-45-94, e-pošta: nives.vrhovnik@ljubljana-tourism.si. 5. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na www.ljubljana-tourism.si in www.ljubljana.si.