Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

Št. 4102-2/2008 Ob-1009/08 , Stran 322
I. Namen razpisa: namen javnega razpisa je izbira programov v podporo družini, ki jih bo v letu 2008 sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Ministrstvo bo programe prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, ocenilo glede na postavljena merila in glede na razpoložljiva sredstva odločilo o višini sredstev, s katerimi bo izbrane programe sofinanciralo. II. Predmet razpisa: 1. Programi družinske mediacije – izvajanje vseh vrst družinske mediacije ter predstavljanje družinske mediacije in pospeševanje njene uporabe. A) Celoletni programi, ki so na voljo uporabnikom neprekinjeno preko koledarskega ali šolskega leta, najmanj 3 × tedensko; B) Enkratni, vsebinsko zaključeni programi, ki lahko potekajo tudi skozi daljše obdobje, vendar manj kot 3 × tedensko. 2. Programi mladinskih in svetovalnih centrov – program mora vsebovati najmanj 780 ur strokovnega dela, vsebovati morajo programe za osebnostno rast mladostnikov z naslednjimi vsebinami: razvijanje pozitivne samopodobe, prepoznavanje svojih sposobnosti, sprejemanje odgovornosti za doseganje svojih ciljev, pozitivno delovanje – zase in v širšem smislu, humanizacija odnosov med spoloma, vzgoja za družino, vzgoja za nenasilje oziroma programe, ki skozi celovito psihosocialno podporo spodbujajo socialno vključenost otrok in mladostnikov. A) Celoletni programi, ki so na voljo uporabnikom neprekinjeno preko koledarskega ali šolskega leta, najmanj 3 × tedensko. 3. Priprava na zakon in šole za starše (tudi za rejnike in posvojitelje) – trajati morajo najmanj 12 ur. Šole za starše morajo vsebovati naslednje vsebine: pogovori v družini, trening komunikacije, razvoj in spodbujanje otrokove samozavesti, pomen pozitivnih družinskih odnosov, kako pomagati otroku pri učenju, razvajeni otroci, napotki za varno mladost. Priprava na zakon mora poleg teh vsebin imeti tudi vsebine pomembne za razvijanje trdnega partnerskega odnosa. A) Celoletni programi, ki so na voljo uporabnikom neprekinjeno preko koledarskega ali šolskega leta, najmanj 3 × tedensko; B) Enkratni, vsebinsko zaključeni programi, ki lahko potekajo tudi skozi daljše obdobje, vendar manj kot 3 × tedensko. 4. Programi družinskih centrov – vsebovati morajo najmanj 340 ur strokovnega dela; vsebovati morajo programe, ki nudijo svetovanje, strokovno pomoč pri reševanju problemov v družinah in koordinirajo vse akterje, ki se v njihovem okolju ukvarjajo s to problematiko. Hkrati družinam posredujejo potrebne informacije o nudenju različnih oblik socialnih servisov in pomoči. A) Celoletni programi, ki so na voljo uporabnikom neprekinjeno preko koledarskega ali šolskega leta, najmanj 3 × tedensko. 5. Programi za preprečevanje nasilja – samo delo s povzročitelji nasilja (program se že izvaja najmanj pet let). A) Celoletni programi, ki so na voljo uporabnikom neprekinjeno preko koledarskega ali šolskega leta, najmanj 3 × tedensko. III. Orientacijska vrednost sredstev razpisa je 545.910,00 evrov. IV. Sredstva iz tega razpisa morajo biti porabljena do 31. 12. 2008. V. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, registrirane v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavnosti, ki imajo šifro podrazreda 85.321, 85.322, 85.323, 91.330 in 80.422 po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) ali je ta dejavnost razvidna iz vpisa v sodni register ali iz ustanovnega akta ali pa so registrirane za opravljanje te dejavnosti pri državnih organih. Vsi prijavitelji morajo: 1. prijaviti program, ki je predmet razpisa, 2. program izvajati v Republiki Sloveniji, 3. program izvajati v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu, 4. imeti načrt izvajanja programa, ki vsebuje vse elemente, zahtevane v razpisni dokumentaciji, 5. imeti ustrezno kadrovsko zasedbo, 6. imeti zagotovljene prostorske možnosti za izvajanje programa, 7. imeti izdelan finančni načrt, iz katerega so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa. Prijavitelji ne morejo prijaviti na ta razpis programa, ki je že sprejet v sofinanciranje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve v okviru katerega koli razpisa za sofinanciranje v letu 2008. Na razpis se ne morejo prijaviti javni zavodi, katerih ustanovitelj je država. Na razpis se ne morejo prijaviti izvajalci, ki v preteklih petih letih niso izkoristili sredstev, ki so jim bila dodeljena v okviru javnega razpisa za sofinanciranje programov v podporo družini. VI. Merila za izbor Pri izboru programov prijaviteljev, bodo upoštevana naslednja merila: 1. strokovna izhodišča oziroma izhodišča, 2. metode dela, 3. jasno zastavljeni cilji programa, 4. uresničevanje ciljev programa, 5. jasna opredeljenost uporabnikov programa, 6. možnost vplivanja uporabnikov na potek programa, 7. spremljanje in ocenjevanje učinkov programa, 8. ustrezna kadrovska zasedba za izvedbo programa, 9. sodelovanje prostovoljcev pri izvedbi programa, 10. preglednost in jasna konstrukcija prihodkov in odhodkov programa, 11. primerljivost stroškov dela z višino predpisano v razpisu socialnega varstva, 12. izvajanje programa na regijski ravni. Programi, ki pri merilih pod točkami 1., 2., 3. in 4. ne bodo prejeli točk, bodo izločeni iz nadaljnjega ocenjevanja. Iz obravnave bo izločen prijavitelj, ki bo pod istim ali različnim naslovom prijavil vsebinsko enak program ter navajal napačne ali zavajajoče podatke. VII. Razdelitev sredstev: 1. Programi bodo na osnovi pridobljenega števila točk, skladno z merili razpisa, sofinancirani na sledeči način: – program, ocenjen z 0 do vključno 34 točkami – ne bo sofinanciran, – program, ocenjen z 35 do vključno 39 točkami – bo sofinanciran do 50% od zaprošenih sredstev, – program, ocenjen 40 do vključno 44 točkami – bo sofinanciran do 60% od zaprošenih sredstev, – program, ocenjen s 45 do vključno 49 točkami – bo sofinanciran do 70% od zaprošenih sredstev, – program, ocenjen z 50 do vključno 54 točkami – bo sofinanciran do 80% od zaprošenih sredstev, – program, ocenjen z 55 do vključno 59 točkami – bo sofinanciran do 90% od zaprošenih sredstev, – program, ocenjen z 60 do vključno 65 točkami – bo sofinanciran do 100% od zaprošenih sredstev. 2. Zaprošena sredstva lahko znašajo največ 80% celotne vrednosti programa. Prijavitelji, ki ne bodo predvideli sofinanciranja iz drugih virov bodo izločeni. 3. Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje posameznega programa, ne glede na razdelitvena merila, ne more presegati 20.000 evrov. 4. Sofinancirani bodo stroški priprave in izvajanja programa, kamor sodijo tudi stroški plačil vseh oblik pogodbenega dela in avtorskih honorarjev izvajalcev in materialni stroški. 5. Sredstva za plače oziroma plačilo dela se upoštevajo le do višine kot jo upošteva razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2008: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6. Iz predvidenih stroškov bodo izločeni stroški investicij. 7. V primeru, da sredstva izračunana po merilih presegajo razpoložljiva sredstva, se sredstva namenjena za sofinanciranje programov posameznih prijaviteljev znižajo proporcionalno po posameznem programu. 8. V primeru, da sredstva izračunana po merilih ne dosegajo 420 evrov, se zaradi racionalnosti sredstva ne dodelijo. Ta sredstva se razdelijo ostalim prijaviteljem proporcionalno po posameznem programu izbranem za sofinanciranje. 9. Ministrstvo bo na predlog komisije sprejelo sklep o sofinanciranju posameznih programov in sklenilo pogodbe o sofinanciranju programov za leto 2008. 10. Zoper sklep o sofinanciranju je možna pritožba, vložena v roku 8 dni od prejema sklepa. Ministrstvo bo o pritožbi odločilo v roku 15 dni od prejema pritožbe. VIII. Obvezna oblika in vsebina prijave: 1. Prijavitelji morajo prijavo oddati na razpisnem obrazcu 08 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov v pomoč družinam v letu 2008«. 2. Kompletna prijava vsebuje naslednje elemente: a) prijavo na pravilno izpolnjenem razpisnem obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov v podporo družini v letu 2008«, z vsemi zahtevanimi podatki, b) dokazila, da izpolnjujejo zahtevane pogoje, c) izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec pogodbe. Prijave, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov v podporo družini v letu 2008«, bodo iz postopka ocenjevanja izločene. Obrazca ni dovoljeno spreminjati niti po vsebini niti po obliki. Izločene bodo tudi prijave na spremenjenem obrazcu, nepopolne prijave ter prijave, ki niso predmet razpisa. IX. Predložitev prijav: 1. Prijavo z vso potrebno dokumentacijo dostavite v zaprti kuverti na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, označeno z natančno oznako na sprednji strani: »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje programov v podporo družini«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja. 2. Rok za oddajo prijav je do vključno 18. februarja 2008. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo oddana na pošti kot priporočena pošiljka ali če je bila do 14. ure oddana v glavni pisarni ministrstva (Kotnikova 5/IV, soba 22). Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo neodprte vrnjene prijaviteljem, zato morajo biti na hrbtni strani kuverte opremljene z naslovom pošiljatelja. Prijavo za vsak posamezen program je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v svoji kuverti. Prijave z več vlogami v eni kuverti bodo v postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega postopka. X. Razpisna dokumentacija Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo vsak delavnik od dneva objave do konca prijavnega roka od 8. do 16. ure na recepciji Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5 (IV. nadstropje), Ljubljana. Razpisna dokumentacija je dostopna tudi preko interneta na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve na naslovu http://www.mddsz.gov.si/. XI. Informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo od dneva objave do konca prijavnega roka od ponedeljka do četrtka med 9. in 11. uro na tel. 01/369-75-14 (Lucija Kastelic). XII. Datum odpiranja prijav: komisija bo pričela z odpiranjem prijav 20. februarja 2008. Odpiranje prijav ne bo javno. XIII. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izboru obveščeni v roku 45 dni od dneva končanega odpiranja ponudb.