Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

Št. 43/08 Ob-990/08 , Stran 321
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje javnih kulturnih projektov izvajalcev, ki delujejo na področju kulturne dediščine, in sicer: – nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe, katerih programi niso bili izbrani na javnem pozivu (JP25-KAM 2007–2009), – javnih zavodov, ki za leto 2008 s strani ministrstva niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta, – posameznikov, ki delujejo na področju kulturne dediščine. Predmet razpisa ni sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja. 2. Pomen izrazov Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva, ustanove in druge nevladne organizacije ter zasebni zavodi in gospodarske organizacije, ki opravljajo dejavnost na razpisnem področju (v nadaljevanju: upravičene osebe). Javni zavodi so pravne osebe, registrirane za opravljanje javne službe s področja kulturne dediščine. Posamezniki so samostojni ustvarjalci na področju kulturne dediščine in ostale fizične osebe, ki delujejo na razpisnem področju. Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta. Projekt je posamična kulturna aktivnost, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izveden v letu 2008. Vsebino in celotni obseg projekta je moč razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih prilog. Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta je znesek, ki naj bi ga za izvedbo projekta prispevalo ministrstvo. Najvišji zaprošeni znesek financiranja ne sme presegati višine 10% razpoložljivih sredstev predvidenih v razpisni dokumentaciji. Prav tako ne sme zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta presegati 70% vseh predvidenih stroškov prijavljenega projekta. Finančna uravnoteženost pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega projekta, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki). 3. Razpisno področje Razpis se nanaša na področje kulturne dediščine in obsega naslednje možne projekte: a) promocija – razstavna dejavnost (priprava, realizacija in promocija razstave), b) podporni projekti na področju varstva kulturne dediščine (projekti, ki prispevajo k varstvu in dodatnemu dvigu kvalitete varstva kulturne dediščine). 4. Pogoji za sodelovanje na razpisu 4.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje razpisne pogoje: – so pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulturne dediščine v Sloveniji kot osnovne dejavnosti; Obvezno dokazilo: izjava, da je predlagatelj registriran za izvajanje osnovne dejavnosti na razpisnem področju – to je: dejavnost muzejev ali varstvo kulture dediščine ali arhivske dejavnosti v Republiki Sloveniji; – ali posamezniki, ki delujejo na razpisnem področju in imajo stalno bivališče v RS; Obvezno dokazilo: seznam referenc posameznika na razpisnem področju v letu 2007; – da prijavijo projekt, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota ter bo v celoti realiziran v letu 2008; Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja, da je projekt po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota ter bo v celoti realiziran v letu 2008; – da zagotavljajo dostopnost projekta in rezultatov javnosti ter dovoljujejo objavo na spletni strani Ministrstva za kulturo RS in uporabo za znanstveno raziskovalne namene; Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja, da bo v primeru izbora zagotovil dostopnost projekta in rezultatov javnosti ter dovolil objavo na spletni strani Ministrstva za kulturo RS in uporabo za znanstveno raziskovalne namene; – so v primeru, da so bili pogodbena stranka ministrstva v preteklih letih, izpolnjevali vse svoje obveznosti do ministrstva; Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva v preteklih letih. Resničnost izjave se ugotavlja na podlagi dokumentacije, ki jo za pogodbene stranke hrani ministrstvo; – ne prijavljajo vsebin, ki so že bile izbrane na javnih pozivih za leta 2007–2009, oziroma na projektnih razpisih ministrstva za leto 2008; Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja, da projekt ni bil izbran na javnem pozivu ali projektnem razpisu ministrstva za obdobje 2007–2009; – ne prijavljajo projektov, izbranih na razpisu Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti; Obvezno dokazilo: izjava, da predlagatelj ne sodeluje na razpisu s projektom, ki je bil izbran na razpisu Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti; – zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati 70% vseh predvidenih stroškov in ne sme presegati višine 10% razpoložljivih sredstev predvidenih na razpisnem področju; Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja o ne preseganju finančnega deleža 70% vseh predvidenih stroškov in ne preseganju višine 10% razpoložljivih sredstev predvidenih na razpisnem področju; – v primeru, da bo razstava dostopna javnosti vsaj tri leta in je nakup opreme nujno potreben za realizacijo, lahko izjemoma ministrstvo sofinancira tudi nakup nujne opreme do višine 50% od celotne višine zaprošenih sredstev; Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja, da bo razstava dostopna javnosti vsaj tri leta in je nakup opreme do višine 50% od celotne višine zaprošenih sredstev nujno potreben za realizacijo; – ne prijavljajo investicij in investicijskega vzdrževanja; Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja, da ne prijavlja investicij in investicijskega vzdrževanja; – ne prijavlja več kot enega projekta na področju kulturne dediščine; Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja, da ne prijavlja več kot enega projekta na področju kulturne dediščine; – v celoti in pravilno izpolnjenim prijavnim obrazcem za projekt morajo biti priložene vse obvezne priloge navedene v točki 7. 4.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed uradnikov, zaposlenih na ministrstvu, pristojnem za kulturo, imenuje minister za področje, ki je predmet razpisa. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavrženje vlog neupravičenih prijaviteljev ter nepopolnih in prepoznih vlog. Vloge, ki niso pravočasne, ali niso popolne, ali jih ni vložila upravičena oseba, zavrže minister s sklepom. Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in že po izdani dokončni Odločbi o izboru projekta izvajalca spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (ne realizacija projekta) v letu 2008 razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev. 5. Razpisni kriteriji Predvidena kakovost in izvedljivost predlaganega projekta: – kakovosten in prepoznaven projekt; – stopnja celovitosti in vsebinske zaokroženosti projekta; – izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese in predvidena prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti; – realno finančno ovrednoten in uravnotežen projekt; – predvidena dostopnost projekta javnosti (število obiskovalcev, udeležencev). Strokovna komisija bo pravočasne in popolne vloge ter vloge upravičenih oseb, ki izpolnjuje z razpisom določene pogoje, obravnavala na podlagi razpisnih kriterijev. Na podlagi predloga strokovne komisije minister izda odločbo, s katero odloči katere kulturne projekte se sprejme v financiranje ter v kakšnem deležu in katere ne. 6. Uporaba kriterijev Strokovna komisija za premično kulturno dediščino bo pregledala izpolnjevanje razpisnih kriterijev. V sofinanciranje bodo predlagani tisti projekti predlagateljev, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje in bodo glede na kriterije vrednotenja dosegli najmanj 35 točk. Način ocenjevanja: razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni dokumentaciji. Število točk za posamezni razpisni kriterij je 0 točk (neustrezno), 5 točke (dobro) ali 10 točk (odlično). Najnižji seštevek točk za posamezni projekt, ki pomeni uvrstitev v izbor, je 35 točk. Najvišje možno število prejetih točk za posamezni projekt je 50 točk. Ocenjevanje projektov bo potekalo opisno po naslednji vrednostni lestvici: zelo kakovostno (50 točk), kakovostno (45 in 40 točk), ustrezno (35 točk), nezadovoljivo (0–30 točk). Višina odobrenih sredstev za projekt bo odvisna od višine prejetih točk in števila projektov, uvrščenih na seznam odobrenih projektov. 7. Obvezne priloge Izpolnjenemu prijavnemu obrazcu z obveznimi dokazili morajo biti predložene naslednje obvezne priloge: – vsebinska obrazložitev predlaganega projekta; – reference predlagateljev projekta na področju kulturne dediščine (za leto 2007); – podpisana izjava navedenega avtorja ali avtorske skupine o sodelovanju pri predlaganem projektu; – podpisano, žigosano in datirano strokovno mnenje pristojnega izvajalca javne službe na področju varovanja kulturne dediščine o predlaganem projektu; – podpisana, žigosana in datirana izjava sofinancerja o deležu, ki ga zagotavlja za realizacijo predlaganega projekta; – natančna razčlenitev finančne zgradbe predlaganega projekta (specifikacija materialnih stroškov, avtorskih honorarjev in ostalih stroškov na dodatnem listu, s priloženimi ponudbami). 8. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa JPR19 – KD-2008, znaša 150.000 EUR za predvidoma 20–25 izbranih predlagateljev. 9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2008 in 2009. 10. Razpisni rok: razpis JPR19-KD-2008 se prične 25. 1. 2008 in zaključi 25. 2. 2008. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec 1 (identifikacijski obrazec), – prijavni obrazec 2 (kontrolni obrazec), – prijavni obrazec 3 (izjave o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje na razpisu), – prijavni obrazec 4 (prijavni obrazec za projekt), – vzorec ocenjevalnega lista. Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjene prijavne obrazce, – obvezna dokazila: – podpisane in ožigosane izjave predlagatelja o izpolnjevanju pogojev (v primeru posameznikov samo podpisane), – zahtevane obvezne priloge. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure). Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http://www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij ipd.). Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 12. Oddaja in dostava predlogov 12.1. Vloga mora biti izpolnjena na razpisnem obrazcu za razpisno področje in vrsto projekta ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do 25. 2. 2008 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – prijava na projektni razpis 2008 z obvezno navedbo razpisnega področja (kulturna dediščina) in oznako JPR19-KD-2008. Na hrbtni strani kuverte mora biti navedba predlagatelja: naziv in naslov (sedež). 12.2. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 25. 2. 2008 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču ministrstva. 12.3. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija in so naštete v točki 11. 12.4. Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero se dopolnitev nanaša. Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema pogoje, kriterije in vsa določila razpisa in razpisne dokumentacije. 13. Izločitev vlog Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo: – vse vloge predlagateljev, ki jih ni vložila upravičena oseba; – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog; – vloge, ki so nepopolne. 14. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v času uradnih ur ministrstva je Vida Koporc Sedej, sekretarka. Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojno uslužbenko ministrstva (tel. 01/369-59-50 ali e-pošta: Vida.Koporc@gov.si). 15. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe se lahko seznanijo z razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 11. 16. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Ministrstvo bo predlagatelje o predlogu za izbor projektov obvestilo in jih pozvalo k predložitvi njihovih mnenj o predlogu predvidoma v enem mesecu po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo predvidoma 28. 2. 2008. Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa in največ do vrednosti, določene s tem razpisom.