Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

Št. 331-24/2007/1 Ob-846/08 , Stran 318
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je podpora za delovanje in ustanavljanje skupin proizvajalcev. na področju ekološke pridelave in predelave ter proizvodnje zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil (zaščitena označba porekla oziroma geografsko poreklo, zaščitena geografska označba oziroma geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost oziroma tradicionalen ugled). Višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa »Podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev« za leti 2007 in 2008, z možnostjo koriščenja do 31. 7. 2009, znaša 847.185,00 EUR. Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: 9200 PRP 2007–2013 - EU, v višini 635.389,00 EUR, 9201 PRP 2007–2013 - Slovenska udeležba, v višini 211.796,00 EUR. II. Vlagatelji Vlagatelj za dodelitev nepovratnih sredstev po tem razpisu so skupine proizvajalcev (pravna oseba), ki jih je pristojni organ RS uradno priznal od 1. 1. 2003 naprej. Upravičenci do podpor v okviru tega ukrepa so skupine proizvajalcev, ki: – združujejo ekološke kmetijske proizvajalce določenega ekološkega kmetijskega proizvoda za namene skupnega nastopa tega kmetijskega proizvoda na trgu ali – združujejo ekološke kmetijske proizvajalce iz določenega območja Republike Slovenije za namene skupnega nastopa ekoloških kmetijskih proizvodov tega območja na trgu ali – združujejo proizvajalce določenega zaščitenega posebnega kmetijskega proizvoda za namene skupnega nastopa tega proizvoda na trgu (zaščitena označba porekla oziroma označba geografskega porekla, zaščitena geografska označba oziroma geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost oziroma označba tradicionalnega ugleda). III. Predmet podpore Podpore v okviru tega ukrepa se dodeljuje skupinam proizvajalcev ekoloških in zaščitenih kmetijskih proizvodov z namenom olajševanja njihovega administrativnega ustanavljanja in delovanja. Podpora se skupini proizvajalcev dodeli letno na podlagi letnih vlog, vendar največ za obdobje petih let. Podpora se dodeli z namenom, da ustanovljene skupine proizvajalcev aktivno začnejo delovati in vzpostavijo natančna pravila glede: – povečanja obsega proizvodnje članov skupin proizvajalcev, – cenovne politike skupine proizvajalcev, – povečanja skupnega trženja kmetijskih proizvodov, – izvajanja skupnih projektov informiranja in promocije, – nadzora nad uporabo zaščitnega znaka oziroma simbola kakovosti. Aktivnosti, ki so upravičene do podpore so izključno namenjene izključno skupinam proizvajalcev, ki združujejo pridelovalce in predelovalce ali za ekološke ali za zaščitene posebne kmetijske proizvode. Zaščiteni posebni kmetijski proizvodi, ki so upravičeni znotraj tega ukrepa so proizvodi, ki so v postopku zaščite oziroma so zaščiteni z naslednjimi označbami: zaščitena označba porekla oziroma označba geografskega porekla, zaščitena geografska označba oziroma geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost oziroma označba tradicionalnega ugleda. Predmet podpore so naslednje upravičene aktivnosti: – Priprava operativnega programa skupine proizvajalcev za obdobje najmanj petih let, ki vsebuje: – idejni načrt usklajevanja pridelave in predelave s povpraševanjem, – idejni načrt pospeševanja koncentracije ponudbe in skupnega trženja pridelkov svojih članov, – načrt priprave pravil glede skupnega trženja, informiranja in promocije. – Oblikovanje skupnih pravil skupine proizvajalcev o proizvodnji. V skupnih pravilih mora biti določena obveznost članov, da svoje proizvode tržijo skladno s pravili skupine o dobavi in dajanju v promet. Pravila lahko dovoljujejo, da proizvajalec del proizvodnje trži sam neposredno. S pravili mora biti določeno, da proizvajalci, ki se pridružijo skupini ali združenju, ostanejo njeni člani najmanj tri leta in da za izstop velja vsaj 12-mesečni odpovedni rok. Določena morajo biti skupna pravila o proizvodnji (zlasti glede kakovosti proizvodov ali ekološke pridelave), skupna pravila o dajanju blaga v promet in pravila v zvezi s podatki o proizvodu, predvsem glede na spravilo pridelka in razpoložljivost. – Usposobitev prostora, kar pomenijo aktivnosti vezane na zagotovitev administrativne, tehnološke in informacijske podpore, ki bo omogočalo delovanje skupine proizvajalcev v prostorih (tehnološki in informacijski priključki, najemnina). – Nabava informacijske tehnologije in pisarniške opreme. – Stalna zaposlitev oseb za namene delovanja skupine proizvajalcev vsaj za dobo izvajanja projekta. – Nabava opreme nujno potrebne za skupno trženje skupine proizvajalcev. Podpore se ne dodelijo za: – Projekte, ki jih vložijo poklicne oziroma panožne organizacije proizvajalcev, ki zastopajo enega ali več kmetijskih sektorjev in se znotraj tega razpisa ne kvalificirajo kot skupine proizvajalcev. – Projekte, ki prejmejo za isti namen podporo na podlagi ukrepov I. stebra kmetijske politike, ki so navedene v Uredbi 1974/06/ES. – Skupine proizvajalcev, ki ne zastopajo ekoloških proizvajalcev in proizvajalcev zaščitenih posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živilih. IV. Splošni pogoji za dodelitev sredstev: 1. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti izdelana in predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije za ta ukrep, z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili. 2. Vlagatelj mora predložiti vlogo na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. 3. Skupina proizvajalcev mora biti registrirana in pravno ustanovljena kot skupina proizvajalcev predvsem za namene trženje, in sicer: i. Za ekološko pridelavo in predelavo pri pristojnem organu RS. ii. Za zaščitene posebne kmetijske pridelke oziroma živila pri pristojnem organu RS in priznana po Pravilniku o priznanju skupin proizvajalcev posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 33/05). 4. Skupina proizvajalcev mora združevati vsaj tri člane. 5. Skupina proizvajalcev mora združevati proizvajalce ekoloških ali zaščitenih posebnih kmetijskih oziroma živilskih proizvodov. 6. Predložiti je treba operativni program dejavnosti za obdobje najmanj petih let, ki vsebuje: i. idejni načrt usklajevanja pridelave s povpraševanjem, ii. idejni načrt pospeševanja koncentracije ponudbe in skupnega trženja pridelkov svojih članov, iii. načrt priprave pravil glede skupnega trženja, informiranja in promocije. 7. Z izvedbo aktivnosti se ne sme pričeti pred objavo javnega razpisa. Kot začetek aktivnosti se šteje prevzem katerekoli obveznosti vlagatelja (končnega prejemnika) na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje storitev itd.) razen operativnega program in registracije skupine proizvajalcev. 8. Po končanem projektu se zagotovi spremljanje učinka še 5 let. 9. Prejemnik sredstev mora za projekt za katerega je prejel podporo, voditi predpisano dokumentacijo, določeno s tem razpisom in pogodbo, ter jo hraniti pet let po prejemu potrdila Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP) o zaključku projekta. 10. Prejemnik sredstev, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev že prejel sredstva RS ali sredstva EU, do sredstev ni upravičen. 11. Prejemnik sredstev mora za shemo kakovosti voditi ločeno knjigovodstvo z jasno razdelitvijo in vodenjem stroškov za tisto shemo. 12. Prejemnik sredstev mora biti vključen v shemo kakovosti za katero je prejel sredstva, še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev. 13. Če se prejemnik sredstev ne šteje za naročnika, mora za stroške vseh storitev, dobav in del, ki so višji od 10.000 EUR, pridobiti najmanj ponudbe treh dobaviteljev. Izvirniki ponudb morajo biti vključeni v poročilo o izdatkih in morajo biti na voljo za revizijo in pregled na kraju samem. 14. Prejemnik sredstev mora zagotoviti, da bo skupina proizvajalcev zagotavljala skupno trženje vsaj 25% deleža celotne proizvodnje vseh članov, ki se bo izvajalo preko skupine proizvajalcev po zadnjem izplačilu sredstev (5 leto). 15. Prejemnik sredstev mora zagotoviti uporabo zaščitnega znaka oziroma simbola kakovosti pri vseh članih skupine proizvajalcev, ki pridobijo certifikat še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev. 16. Podatki navedeni v prijavnem obrazcu, operativnem programu in v priloženih dokazilih morajo biti skladni. 17. Pred zaključkom projekta mora biti izvedeno vrednotenje rezultatov in doseženih učinkih. 18. Prejemnik sredstev, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav mora vrniti vsa že pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 19. Prejemnik sredstev iz prejšnje točke ne more pridobiti novih sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike za dobo dveh let od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja oziroma prejema zahtevka za vračilo sredstev ter vrnitve vseh pridobljenih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 20. Prejemnik sredstev mora izvesti aktivnosti projekta v celoti. 21. Vlagatelj mora vse aktivnosti, za katere je prejel podporo po tem razpisu, označiti v skladu s priročnikom za obveščanje javnosti in označevanje projektov za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013, ki bo dosegljiv na spletni strani: www.mkgp.gov.si. V. Upravičeni stroški Podpora bo namenjena pokrivanju stroškov pri izvajanju upravičenih aktivnosti ustanavljanja in delovanja skupin proizvajalcev, kateri so: – stroški priprave operativnega programa, ki so lahko nastali pred izdajo odločbe od 1. 1. 2007 dalje; – stroški oblikovanja skupnih pravil o proizvodnji; – stroški administrativnega delovanja skupine proizvajalcev: – stroški usposobitve prostorov, – stroški nakupa informacijske tehnologije (programska in strojna oprema) in pisarniške opreme, – stroški stalne zaposlitve osebe za namene delovanja skupine proizvajalcev vsaj za dobo izvajanja projekta; – stroški nabave (nakup oziroma najem) primerne opreme, ki je nujno potrebna za skupno trženje skupine proizvajalcev. Upravičeni stroški so stroški, nastali po izdaji odločbe do vključno 31. 12. 2008 razen stroški nastali za pripravo operativnega programa dejavnosti skupine proizvajalcev, ki so lahko nastali od 1. 1. 2007 dalje. Podpora se dodeli v letnih obrokih v obdobju prvih 5 let po datumu priznanja skupine proizvajalcev. Višina podpore se izračuna na osnovi letne tržne proizvodnje posamezne skupine proizvajalcev. VI. Merila za izbor Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor. Ta merila so opredeljena skladno z načeli opredeljenimi v nacionalni uredbi PRP 2007–2013: 1. Strokovna ocena: – vrsta sheme kakovosti, – usposobljenost skupine proizvajalcev. 2. Ekonomska ocena: – ocena operativnega programa in pričakovani učinki, – tržna proizvodnja. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V primeru, da posamezno merilo ne bo opisano oziramo utemeljeno, se bo v tem delu vloga ocenila z minimalnim številom 0 točk. Na podlagi ocenitve vloge z merili za izbor, bo vloga dosegla določeno število točk. Odobrile se bodo samo tiste vloge, ki bodo pri ocenjevanju prejele 51 točk ali več. VII. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev Finančna pomoč bo dodeljena v obliki nepovratnih sredstev. Finančna pomoč se upravičencu dodeli letno na podlagi letnih vlog, vendar največ za obdobje petih let. Struktura financiranja znaša do 5% letnega obsega lastne tržne proizvodnje na dan 31. 12. za preteklo leto. 75% zagotovi EU (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja) in 25% zagotovi Republika Slovenija. Pri obsegu lastne tržne proizvodnje do 1.000.000 EUR je maksimalna višina podpore v prvih petih letih naslednja: Prvo leto: 5% od tržne proizvodnje Drugo leto: 5% od tržne proizvodnje Tretje leto: 4% od tržne proizvodnje Četrto leto: 3% od tržne proizvodnje Peto leto: 2% od tržne proizvodnje Pri obsegu lastne tržne proizvodnje nad 1.000.000 EUR je maksimalna višina podpore v prvih petih letih naslednja: Prvo leto: 2,5% od tržne proizvodnje Drugo leto: 2,5% od tržne proizvodnje Tretje leto: 2,0% od tržne proizvodnje Četrto leto: 1,5% od tržne proizvodnje Peto leto: 1,5% od tržne proizvodnje Ne glede na obseg lastne tržne proizvodnje, v vsakem od prvih petih let podpora ne sme presegati zneskov: Za prvo leto: 100.000 EUR Za drugo leto: 100.000 EUR Za tretje leto: 80.000 EUR Za četrto leto: 60.000 EUR Za peto leto: 50.000 EUR Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev. Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune ter originalno dokazilo o njihovem plačilu. Upravičenec lahko vloži največ tri zahtevke za izplačilo sredstev po zaključenem sklopu aktivnosti. Upravičenec mora zahtevek za izplačilo sredstev v tekočem letu poslati na ARSKTRP od 1. 1. do 31. 7. tekočega leta. V primeru, da upravičenec zahtevka za izplačilo sredstev ne posreduje v navedenem roku, mu ARSKTRP ne more zagotoviti izplačilo v tekočem letu, ampak v naslednjem letu. Javni razpis bo odprt od dneva objave javnega razpisa do porabe sredstev. VIII. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija za javni razpis za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev za leti 2007 in 2008 vsebuje: – Povabilo k oddaji vloge; – Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge; – Postopek za izbor upravičencev; – Vzorec pogodbe; – Merila za ocenjevanje vlog; – Seznam opravičljivih stroškov; – Seznam kmetijskih proizvodov, ki so upravičeni do podpore znotraj ukrepa; – Vsebina vloge: – Prijavni obrazec; – Seznam prilog, ki jih mora predložiti vlagatelj. Vloga mora biti izpolnjena in oddana z vsemi prilogami v skladu z razpisno dokumentacijo. Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92, vsak dan, in sicer od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30, ob petkih pa od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si ali preko foruma, kjer bodo objavljeni tudi odgovori, na spletnih straneh www.arsktrp.gov.si ter www.mkgp.gov.si. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno zadnjega dneva objave razpisa, na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP. Seznam info točk po Sloveniji za obveščanje in informiranje o ukrepih EKSRP: 1. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (tel. 01/513-66-00, http://www.kgzs.si), 2. Kmetijsko gozdarski zavod Celje (tel. 03/490-75-86, 02/824-69-23), 3. Kmetijsko gozdarski zavod Kranj (tel. 04/280-46-33), 4. Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana (tel. 01/513-07-00, 03/563-43-80), 5. Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (tel. 05/335-12-12, 05/726-58-17), 6. Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto (tel. 07/373-05-74), 7. Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (tel. 02/228-49-12), 8. Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota (tel. 02/539-14-42), 9. Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj (tel. 02/749-36-39). IX. Rok in način prijave Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), od objave javnega razpisa od 8. ure dalje, do objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog, ki bo objavljen na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Vloga se vlaga na predpisanem obrazcu, ki je dosegljiv na spletni strani ARSKTRP in MKGP. Vloga mora biti vpeta v mape in oddana v zaprti pošiljki, opremljeni z imenom skupine proizvajalcev, imenom in priimkom zakonitega zastopnika skupine proizvajalcev in njenim naslovom na ovojnici pošiljke in označeni z oznako javnega razpisa: Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: »Podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev«. Sestavni deli vloge morajo biti speti in oštevilčeni po zaporedni številki od skupnega števila vloženih strani v ustreznih mapah ter priložen natančen seznam vstavljene dokumentacije podpisan s strani vlagatelja. Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, označen s strani pošte, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se vrnejo vlagateljem neodprte v originalnih ovojnicah. X. Obravnava vlog in postopek odobritve ARSKTRP odpira in obravnava vloge po vrstnem redu oddaje vlog po pošti, oziroma po vrstnem redu popolnosti vlog do porabe razpisanih sredstev za posamezen ukrep. V primeru, da je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev, se v primeru, da imata na končnem mestu liste prejetih vlog, dve ali več vlog na ovojnici enako označbo datuma in časa (ura, minuta, sekunda) oddaje, ARSKTRP izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja se obvesti vlagatelje pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje ter osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP, izmed javnih uslužbencev zaposlenih na ARSKTRP. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjenih listkih, ki se jih z žigom ARSKTRP overi v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listke z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije zapre v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v prisotnosti vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge. Izžrebani listek oseba takoj odda komisiji. Najprej se opravi žrebanje za prvo vlogo, potem pa po vrstnem redu za druge vloge. Z žrebom se določi vrstni red. O žrebanju se napiše zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje in prisotni vlagatelji. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge bo obravnavala in ocenila strokovna služba ARSKTRP. Po odprtju vloge, se le-ta pregleda glede na popolnost. Če vloga ni popolna, se vlagatelja najkasneje v roku 3 mesecev od prejetja vloge pisno pozove na dopolnitev. Kolikor ARSKTRP v roku 30 dni od prejema vloge, ki je nepopolna, vlagatelja ne pozove na dopolnitev, se šteje, da je bil vlagatelj pozvan trideseti dan po prejemu vloge na ARSKTRP. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev. Vsaka dopolnjena vloga dobi status nove vloge in se uvrsti na konec liste prejetih vlog. Za datum prispetja vloge se šteje datum in čas (ura, minuta) oddaje po pošti. Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP, se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavrže. Če se tekom preverjanja pregleda na popolnost ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se zavrne. Popolna vloga se uvrsti na listo popolnih vlog in dobi vrstno številko. V primeru, da nepopolna vloga ni bila pozvana na dopolnitev v roku 30 dni od prejema vloge, se jo datumsko uvrsti na listo popolnih vlog tako, da se tridesetemu dnevu od prejetja vloge prišteje dneve dejanske dopolnitve. Poziv na dopolnitev vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc, ne vpliva na uvrstitev na listo prejetih ali popolnih vlog. Preverjanje izpolnjevanja pogojev javnega razpisa in vsebinske ustreznosti vlog se izvede po vrstnem redu uvrščene vloge na listi popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi meril, določena s tem javnim razpisom. Odobri se le tista vloga, ki preseže postavljeni prag minimalnega števila točk, do porabe sredstev. Vloga, ki je ustrezna za odobritev, vendar pa razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za sofinanciranje kritja upravičenih stroškov se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj strinja in zagotovi, da bo izvedel investicijo ali aktivnost v celoti. V nasprotnem primeru se vloga zavrne in ponovi postopek iz tega odstavka z naslednjo vlogo, na listi popolnih vlog. O dodelitvi sredstev na podlagi izvedenega javnega razpisa, odloča predstojnik ARSKTRP z odločbo. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožbo je potrebno poslati priporočeno po pošti na ARSKTRP. O pritožbi odloči MKGP. Zoper odločbo MKGP ni pritožbe, možen pa je upravni spor. Na podlagi odločb o odobrenih sredstvih ARSKTRP sklene z vlagatelji pogodbe, s katerimi se podrobneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev. Brez predhodnega soglasja ARSKTRP, se odstopanje od pogodbenih določil ali poslovnega načrta oziroma investicijskega programa s strani upravičenca, lahko šteje kot odstop od pogodbe. V primeru odstopa od pogodbe mora upravičenec vrniti vsa že pridobljena sredstva v roku 8 dni od dneva zahtevka za vračilo sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. Prejemniki sredstev, opis aktivnosti in znesek odobrenih sredstev bodo objavljeni na spletni strani MKGP. ARSKTRP lahko kadarkoli ugotavlja dejansko stanje upravičenca glede izpolnjevanja pogojev ali javnih razpisov. Administrativne kontrole in kontrole na kraju samem lahko izvaja tudi organ upravljanja za izvedbo PRP 2007–2013.