Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

Št. 331-23/2007/1 Ob-845/08 , Stran 315
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je podpora skupinam proizvajalcev za delno pokritje izvajanja aktivnosti informiranja, oglaševanja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti skupnosti in/ali Republike Slovenije. Višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa »Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane« za leti 2007 in 2008, z možnostjo koriščenja do 31. 7. 2009, znaša 1.936.338,00 EUR. Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: 9200 PRP 2007–2013 EU, v višini 1.452.254,00 EUR, 9201 PRP 2007–2013 Slovenska udeležba, v višini 484.084,00 EUR. II. Vlagatelji (1) Vlagatelji za dodelitev nepovratnih sredstev po tem razpisu so skupine proizvajalcev (pravna oseba), ki združujejo proizvajalce vključene v eno od shem kakovosti za določen kmetijski proizvod ali živilo ter uporabljajo pripadajoč simbol kakovosti oziroma zaščitni znak in: – so zaščitile svoje proizvode na ravni EU oziroma so njihovi proizvodi že zaščiteni na nacionalni ravni in v postopku pridobivanja evropske zaščite za zaščiteno označbo porekla, zaščiteno geografsko označbo in zajamčeno tradicionalno posebnost ali, – predstavljajo proizvajalce ekološko pridelanih in predelanih kmetijskih pridelkov oziroma živil z označbo ekološko pridelano ali, – predstavljajo proizvajalce integrirano pridelanih pridelkov oziroma živil z označbo integrirano pridelano ali, – so zaščitile svoje proizvode na nacionalni ravni z označbo višja kakovost ali, – predstavljajo proizvajalce kakovostnih vin, pridelanih na določenem pridelovalnem območju (kakovostno vino ZGP, vrhunsko vino ZGP in vino PTP). (2) Skupno vlogo lahko vloži tudi več skupin proizvajalcev, ki so posamezni upravičenci znotraj tega ukrepa. Vlogo vloži pooblaščena skupina proizvajalcev v imenu vseh upravičenih skupin proizvajalcev. (3) Skupina proizvajalcev mora: – biti pravno ustanovljena pri pristojnem organu Republike Slovenije, ki združuje proizvajalce ene od upravičenih shem kakovosti, – zagotoviti uporabo simbola kakovosti oziroma zaščitnega znaka na proizvodih tistih proizvajalcev, ki so se certificirali, – dokazati, da se proizvodi tržijo oziroma, da člani skupine proizvajalcev tržijo proizvode iz sheme kakovosti in – predložiti program pospeševanja prodaje skupine proizvajalcev, ki vsebuje dva dela, in sicer: – vizijo razvoja pospeševanja prodaje, oglaševanja in informiranja za petletno obdobje, razdeljeno po letih in pričakovanih učinkih, – natančen načrt aktivnosti oziroma projekt informiranja, oglaševanja in pospeševanja prodaje, za katere se skupina proizvajalcev prijavi na razpis. (4) Poklicne ali panožne skupine oziroma organizacije proizvajalcev, ki zastopajo enega ali več sektorjev ne štejejo kot skupine proizvajalcev znotraj tega ukrepa. III. Predmet podpore Podpora v okviru tega ukrepa se dodeljuje skupinam proizvajalcev za aktivnosti informiranja potrošnikov, oglaševanja in pospeševanja prodaje, ki bodo potrošnike spodbujale k nakupu in uporabi kmetijskih in živilskih proizvodov, ki so vključeni v upravičene sheme kakovosti. Podpre se samo skupine proizvajalcev, ki proizvode iz shem kakovosti tržijo in uporabljajo nacionalni oziroma evropski zaščitni znak oziroma simbol kakovosti. Upravičene sheme kakovosti skupnosti in/ali Republike Slovenije znotraj tega ukrepa so: a) ekološka pridelava in predelava, b) zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila (zaščitena označba porekla oziroma označba geografskega porekla, zaščitena geografska označba oziroma geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost oziroma označba tradicionalnega ugleda), c) kakovostna vina, pridelana na določenem pridelovalnem območju (kakovostno vino ZGP, vrhunsko vino ZGP in vino PTP), d) integrirana pridelava in e) višja kakovost. Namen podpore je doseči boljše poznavanje proizvodov s posebnimi označbami s strani potrošnikov ter bolj organizirano in aktivno trženje s strani proizvajalcev, kar lajša usklajevanje ponudbe in povpraševanja, odpira nove tržne možnosti za proizvajalce ter posledično vpliva na rast dodane vrednosti v kmetijstvu in s tem na konkurenčnost agroživilskega sektorja. V tem okviru bodo podprte aktivnosti, ki seznanjajo potrošnike, da gre za proizvod iz upravičene sheme kakovosti, z določenim zaščitnim znakom oziroma simbolom kakovosti, ki ima specifične lastnosti in je višje kakovosti zaradi specifičnih proizvodnih metod, načina pridelave in predelave, vpliva geografskega območja itd. Po odobritvi vloge morajo vse izvedene aktivnosti glede lastnosti proizvodov temeljiti na znanstvenih, tehničnih, tradicionalnih, zgodovinskih, proizvodnih ali drugih enakovrednih izsledkih. Po odobritvi vloge je obvezujoče, da se pri izvajanju aktivnosti iz projekta, na materialih namenjenih za informiranje, oglaševanje in pospeševanje prodaje pojavi v ospredju ime proizvodov iz upravičene sheme kakovosti (ime zaščitenega proizvoda ali kategorija proizvodov za ekološko in integrirano), naziv sheme kakovosti in zaščitni znak oziroma simbol kakovosti proizvoda, in sicer: – za proizvode, ki so ekološki pripadajoči zaščitni znak oziroma simbol kakovosti EU in nacionalni zaščitni znak oziroma simbol kakovosti; – za proizvode, ki so zaščiteni po evropski zakonodaji, kot zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila (zaščitena označba porekla oziroma označba geografskega porekla, zaščitena geografska označba oziroma geografska označba in zajamčena tradicionalna posebnost oziroma označba tradicionalnega ugleda), pripadajoči zaščitni znak oziroma simbol kakovosti EU in/ali nacionalni zaščitni znak oziroma simbol kakovosti; – za proizvode, ki so zaščiteni po nacionalni zakonodaji, kot zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila (zaščitena označba porekla oziroma označba geografskega porekla, zaščitena geografska označba oziroma geografska označba in zajamčena tradicionalna posebnost oziroma označba tradicionalnega ugleda) in so v postopku pridobivanja evropske zaščite, pripadajoči nacionalni zaščitni znak oziroma simbol kakovosti; – za proizvode, ki so integrirani in za proizvode zaščitene kot višja kakovost, pripadajoči nacionalni zaščitni znak oziroma simbol kakovosti; – za kakovostna vina ZGP, vrhunska vina ZGP in vino PTP pravilna navedba imena in območja. Podpora bo namenjena aktivnostim informiranja, oglaševanja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v upravičene sheme kakovosti hrane, kot so: – organizacija, sodelovanja in priprava javnih nastopov, delavnic in dogodkov; – oglaševanje in informiranje na prodajnih mestih in po drugih kanalih komunikacije; – priprava, izdaja in distribucija informacijskega in promocijskega materiala za namene pospeševanja prodaje in obveščanja potrošnikov in javnosti o pomenu kmetijskih pridelkov in živil iz shem kakovosti; – organizacija in izvedbe drugih ustreznih oblik oglaševanja za namene informiranja in pospeševanja prodaje kmetijskih pridelkov in živil iz shem kakovosti. Podpore se ne dodelijo za: – Iste aktivnosti vlagateljev, ki so se ali se financirajo po Uredbi (ES) št. 2826/2000. – Promocijo označb kmetijskih pridelkov oziroma živil, ter pravnih ali fizičnih oseb, katerih ime se ne nanaša na ime proizvodov iz upravičenih shem kakovosti (ime zaščitenega proizvoda ali kategorija proizvodov za ekološko in integrirano) oziroma na naziv sheme kakovosti. – Projekte, ki prejemajo za isti namen podporo preko ukrepov I. stebra kmetijske politike navedene v Uredbi 1974/06/ES. – Aktivnosti, ki jih vložijo poklicne ali panožne organizacije proizvajalcev, ki zastopajo enega ali več kmetijskih sektorjev in se znotraj tega ukrepa ne priznajo kot skupine proizvajalcev. IV. Pogoji za dodelitev sredstev A) Splošni pogoji za vse skupine proizvajalcev: 1. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti izdelana in predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije za ta ukrep, z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili. Zaradi kontrole podatkov s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju ARSKTRP) mora vlagatelj (tudi pri izdelavi programa pospeševanja prodaje) uporabljati podatke iz uradnih evidenc in zadnje oddane zbirne vloge za ukrepe kmetijske politike. 2. Da je skupina proizvajalcev pravno ustanovljena pri pristojnem organu RS, ki združuje proizvajalce ene od upravičenih shem kakovosti (poklicne, panožne in/ali organizacije proizvajalcev, ki zastopajo enega ali več kmetijskih sektorjev se ne morejo kvalificirati za skupine proizvajalcev). 3. V primeru skupne vloge, mora predložiti notarsko overjeno pooblastilo vseh skupin proizvajalcev, da pooblaščajo eno skupino proizvajalcev kot nosilko projekta. 4. Da skupina proizvajalcev zase ali za člane skupine proizvajalcev predloži dokazilo o postopku certificiranja oziroma kontroli oziroma oceni za proizvode iz sheme kakovosti. 5. Da skupina proizvajalcev oziroma člani skupine proizvajalcev uporablja simbol kakovosti oziroma zaščitni znak pripadajoče sheme kakovosti oziroma za vina navedba kategorije kakovosti. 6. Prejemnik sredstev mora dokazati, da se proizvodi tržijo oziroma, da člani skupine proizvajalcev tržijo proizvode iz sheme kakovosti, 7. Predložen program pospeševanja prodaje skupine proizvajalcev, ki vsebuje dva dela, in sicer (program mora biti potrjen s strani vlagateljev): i. vizijo razvoja (pospeševanja prodaje, oglaševanja in informiranja) za petletno obdobje razdeljeno po letih in po pričakovanih učinkih ter ii. natančen načrt aktivnosti za predložen projekt glede informiranja, oglaševanja in pospeševanja prodaje za katere se skupina proizvajalcev javi na razpis. V projektu bodo podprte samo upravičene aktivnosti, ki so definirane v stroškovniku. 8. Podatki, navedeni v prijavnem obrazcu, programu in priloženih dokazilih morajo biti skladni. 9. Z izvedbo aktivnosti se ne sme pričeti pred izdajo odločbe o dodelitvi sredstev. Kot začetek aktivnosti se šteje prevzem katerekoli obveznosti vlagatelja (končnega prejemnika) na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje storitev itd.) razen stroški priprave programa pospeševanja od 1. 1. 2007. 10. Projekt mora biti ekonomsko upravičen oziroma mora vplivati na ekonomsko učinkovitost, kar mora biti razvidno iz programa pospeševanja prodaje in mora vlagatelj dokazovati po končanem projektu ter zagotoviti spremljanje učinka še 5 let. 11. Predloženo mora biti dokazilo o pozitivnem stanju vlagatelja z namenom zagotovitve lastnega deleža. 12. Prejemnik sredstev mora za projekt za katerega je prejel podporo, voditi predpisano dokumentacijo, določeno s tem razpisom in pogodbo, ter jo hraniti pet let po prejemu potrdila ARSKTRP o zaključku projekta. 13. Če se prejemnik sredstev ne šteje za naročnika, mora za stroške vseh storitev, dobav in del pridobiti ponudbe najmanj treh dobaviteljev. Izvirniki ponudb morajo biti vključeni v poročilo o izdatkih in morajo biti na voljo za revizijo in pregled na kraju samem. 14. Prejemnik sredstev, ki je za isti projekt, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev že prejel sredstva RS ali sredstva EU, do sredstev ni upravičen. 15. V primeru, da skupina proizvajalcev združuje večje število različnih proizvodov, se mora zagotoviti ločena administrativna enota za proizvode iz sheme kakovosti, ki združuje proizvajalce proizvoda(ov) za katere se predloži projekt. Prejemnik sredstev (skupina proizvajalcev) mora za shemo(e) kakovosti imeti odprt poseben račun oziroma podračun in voditi ločeno knjigovodstvo za to administrativno enoto. 16. V primeru skupne vloge se mora za namen projekta odpreti poseben račun in voditi ločeno knjigovodstvo z jasno razdelitvijo stroškov za projekt informiranja, oglaševanja in pospeševanja prodaje. 17. Prejemnik sredstev mora biti vključen v shemo kakovosti in uporabljati zaščitni znak za promocijo katere je prejel sredstva, še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev. 18. Pred zaključkom projekta mora biti izvedeno vrednotenje rezultatov in doseženih učinkih akcije. 19. Prejemnik sredstev, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav mora vrniti vsa že pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 20. Prejemnik sredstev iz prejšnje točke ne more pridobiti novih sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike za dobo dveh let od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja oziroma prejema zahtevka za vračilo sredstev ter vrnitve vseh pridobljenih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 21. Prejemnik sredstev mora izvesti aktivnosti projekta v celoti. 22. Vlagatelj mora vse aktivnosti, za katere je prejel podporo po tem razpisu, označiti v skladu s Priročnikom za obveščanje javnosti in označevanje projektov za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013, ki bo dosegljiv na spletni strani: www.mkgp.gov.si. B) Specifični pogoji za skupine proizvajalcev, ki združujejo proizvajalcev za: 1. Ekološko pridelavo in predelavo ter integrirano pridelavo: – natančen seznam članov skupine proizvajalcev, ki imajo certifikat oziroma potrdilo o opravljeni kontroli za zgornji shemi, – kopije certifikatov vseh navedenih članov. 2. Posebne kmetijske pridelke oziroma živila ter višjo kakovost: – da je skupina proizvajalcev s člani skupine proizvajalcev pridobila certifikat, – natančen seznam članov skupine proizvajalcev, ki imajo certifikat oziroma potrdilo o opravljeni kontroli za zgornji shemi. 3. Kakovostna vina ZGP, vrhunska vina ZGP in vino PTP: – seznam članov skupine proizvajalcev za določeno kakovostno vino. V. Upravičeni stroški Podpora bo namenjena pokrivanju stroškov, nastalih pri izvajanju aktivnosti informiranja, oglaševanja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v upravičene sheme kakovosti hrane. Upravičeni stroški so: – stroški organizacije, sodelovanja in priprave javnih nastopov, delavnic in dogodkov, – stroški oglaševanja in informiranja na prodajnih mestih in po drugih kanalih komunikacije, – stroški priprave, izdaje in distribucije informacijskega in promocijskega materiala za namene obveščanja potrošnikov in javnosti ter pospeševanja prodaje kmetijskih pridelkov in živil iz shem kakovosti, – stroški organizacije in izvedbe drugih ustreznih oblik oglaševanja za namene informiranja in pospeševanja prodaje kmetijskih pridelkov in živil iz shem kakovosti. Upravičeni stroški so stroški nastali po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev do vključno 31. 12. 2009. Stroški priprave programa pospeševanja prodaje skupine proizvajalcev, so lahko nastali pred datumom izdaje odločbe o dodelitvi sredstev, vendar samo od 1. 1. 2007. VI. Merila za izbor Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna vloga bo ocenjena na podlagi sledečih meril za pridobitev spodnje, vstopne meje točk. Ta merila so opredeljena skladno z načeli opredeljenimi v nacionalni uredbi PRP 2007–2013: 1. Strokovna ocena: – vrsta sheme kakovosti, – usposobljenost skupine proizvajalcev. 2. Ekonomska ocena: – izvedljivost projekta in pričakovani učinki, – ekonomska storilnost, – tržna proizvodnja. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V primeru, da posamezno merilo ne bo opisano oziroma utemeljeno, se bo v tem delu vloga ocenila z minimalnim številom 0 točk. Na podlagi ocenitve projekta z merili za izbor bo projekt dosegel določeno število točk. Odobrile se bodo samo tiste vloge, ki bodo pri ocenjevanju prejele 61 točk ali več. VII. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev Finančna pomoč bo dodeljena v obliki nepovratnih sredstev. Struktura financiranja je sledeča: – do 70% se zagotovi iz javnih sredstev, od tega 75% zagotovi EU (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja) in 25% zagotovi Republika Slovenija, – vsaj 30% sredstev zagotovi vlagatelj. Za sheme kakovosti skupnosti (ekološka pridelava in predelava, zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila ter kakovostna vina ZGP, vrhunska vina ZGP in vino PTP) in nacionalne sheme kakovosti (integrirana pridelava in višja kakovost) znaša najvišji znesek podpore na razpis za projekt posameznemu upravičencu do 200.000,00 EUR. Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka za izplačilo sredstev. Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune ter originalno dokazilo o njihovem plačilu. Upravičenec lahko vloži največ tri zahtevke za izplačilo sredstev po zaključenem sklopu aktivnosti. Upravičenec mora zahtevek za izplačilo sredstev v tekočem letu poslati na ARSKTRP od 1. 1. do 31. 7. tekočega leta. V primeru, da upravičenec zahtevka za izplačilo sredstev ne posreduje v navedenem roku, mu ARSKTRP ne more zagotoviti izplačilo v tekočem letu, ampak v naslednjem letu. Javni razpis bo odprt od dneva objave javnega razpisa do porabe sredstev. VIII. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija za javni razpis za podporo skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane za leti 2007 in 2008 vsebuje: – Povabilo k oddaji vloge; – Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge; – Postopek za izbor upravičencev; – Vzorec pogodbe; – Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog; – Seznam opravičljivih stroškov; – Seznam kmetijskih proizvodov, ki so upravičeni do podpore znotraj ukrepa; – Vsebina vloge: – Osnovni podatki o vlagatelju; – Seznam prilog, ki jih mora predložiti vlagatelj. Vloga mora biti izpolnjena in oddana z vsemi prilogami v skladu z razpisno dokumentacijo. Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92, vsak delovni dan, in sicer od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30, ob petkih pa od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si ali preko foruma, kjer bodo objavljeni tudi odgovori, na spletnih straneh www.arsktrp.gov.si ter www.mkgp.gov.si. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno zadnjega dneva objave razpisa, na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP. Seznam info točk po Sloveniji za obveščanje in informiranje o ukrepih EKSRP: 1. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (tel. 01/513-66-00, http://www.kgzs.si), 2. Kmetijsko gozdarski zavod Celje (tel. 03/490-75-86, 02/824-69-23), 3. Kmetijsko gozdarski zavod Kranj (tel. 04/280-46-33), 4. Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana (tel. 01/513-07-00, 03/563-43-80), 5. Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (tel. 05/335-12-12, 05/726-58-17), 6. Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto (tel. 07/373-05-74), 7. Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (tel. 02/228-49-12), 8. Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota (tel. 02/539-14-42), 9. Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj (tel. 02/749-36-39). IX. Rok in način prijave Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), od objave javnega razpisa od 8. ure dalje, do objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog, ki bo objavljen na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Vloga se vlaga na predpisanem obrazcu, ki je dosegljiv na spletni strani ARSKTRP in MKGP. Vloga mora biti vpeta v mape in oddana v zaprti pošiljki, opremljeni z imenom skupine proizvajalcev, imenom in priimkom zakonitega zastopnika skupine proizvajalcev in njenim naslovom na ovojnici pošiljke in označeni z oznako javnega razpisa: Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: »Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane«. Sestavni deli vloge morajo biti speti in oštevilčeni po zaporedni številki od skupnega števila vloženih strani v ustreznih mapah ter priložen natančen seznam vstavljene dokumentacije podpisan s strani vlagatelja. Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, označen s strani pošte, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se vrnejo vlagateljem neodprte v originalnih ovojnicah. X. Obravnava vlog in postopek odobritve ARSKTRP odpira in obravnava vloge po vrstnem redu oddaje vlog po pošti, oziroma po vrstnem redu popolnosti vlog do porabe razpisanih sredstev za posamezen ukrep. V primeru, da je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev, se v primeru, da imata na končnem mestu liste prejetih vlog, dve ali več vlog na ovojnici enako označbo datuma in časa (ura, minuta, sekunda) oddaje, ARSKTRP izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja se obvesti vlagatelje pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje ter osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP, izmed javnih uslužbencev zaposlenih na ARSKTRP. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjenih listkih, ki se jih z žigom ARSKTRP overi v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listke z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije zapre v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v prisotnosti vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge. Izžrebani listek oseba takoj odda komisiji. Najprej se opravi žrebanje za prvo vlogo, potem pa po vrstnem redu za druge vloge. Z žrebom se določi vrstni red. O žrebanju se napiše zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje in prisotni vlagatelji. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge bo obravnavala in ocenila strokovna služba ARSKTRP. Po odprtju vloge, se le-ta pregleda glede na popolnost. Če vloga ni popolna, se vlagatelja najkasneje v roku 3 mesecev od prejetja vloge pisno pozove na dopolnitev. Kolikor ARSKTRP v roku 30 dni od prejema vloge, ki je nepopolna, vlagatelja ne pozove na dopolnitev, se šteje, da je bil vlagatelj pozvan trideseti dan po prejemu vloge na ARSKTRP. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev. Vsaka dopolnjena vloga dobi status nove vloge in se uvrsti na konec liste prejetih vlog. Za datum prispetja vloge se šteje datum in čas (ura, minuta) oddaje po pošti. Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP, se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavrže. Če se tekom preverjanja pregleda na popolnost ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se zavrne. Popolna vloga se uvrsti na listo popolnih vlog in dobi vrstno številko. V primeru, da nepopolna vloga ni bila pozvana na dopolnitev v roku 30 dni od prejema vloge, se jo datumsko uvrsti na listo popolnih vlog tako, da se tridesetemu dnevu od prejetja vloge prišteje dneve dejanske dopolnitve. Poziv na dopolnitev vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc, ne vpliva na uvrstitev na listo prejetih ali popolnih vlog. Preverjanje izpolnjevanja pogojev javnega razpisa in vsebinske ustreznosti vlog se izvede po vrstnem redu uvrščene vloge na listi popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi meril, določena s tem javnim razpisom. Odobri se le tista vloga, ki preseže postavljeni prag minimalnega števila točk, do porabe sredstev. Vloga, ki je ustrezna za odobritev, vendar pa razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za sofinanciranje kritja upravičenih stroškov se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj strinja in zagotovi, da bo izvedel investicijo ali aktivnost v celoti. V nasprotnem primeru se vloga zavrne in ponovi postopek iz tega odstavka z naslednjo vlogo, na listi popolnih vlog. O dodelitvi sredstev na podlagi izvedenega javnega razpisa, odloča predstojnik ARSKTRP z odločbo. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožbo je potrebno poslati priporočeno po pošti na ARSKTRP. O pritožbi odloči MKGP. Zoper odločbo MKGP ni pritožbe, možen pa je upravni spor. Na podlagi odločb o odobrenih sredstvih ARSKTRP sklene z vlagatelji pogodbe, s katerimi se podrobneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev. Brez predhodnega soglasja ARSKTRP, se odstopanje od pogodbenih določil ali programa pospeševanja s strani upravičenca, lahko šteje kot odstop od pogodbe. V primeru odstopa od pogodbe mora upravičenec vrniti vsa že pridobljena sredstva v roku 8 dni od dneva zahtevka za vračilo sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. Prejemniki sredstev, opis aktivnosti in znesek odobrenih sredstev bodo objavljeni na spletni strani MKGP. ARSKTRP lahko kadarkoli ugotavlja dejansko stanje upravičenca glede izpolnjevanja pogojev ali javnih razpisov. Administrativne kontrole in kontrole na kraju samem lahko izvaja tudi organ upravljanja za izvedbo PRP 2007–2013.