Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

Št. 331-20/2007/1 Ob-843/08 , Stran 307
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v okviru podukrepa št. 1 »komasacije in infrastruktura«, ki je po 36. členu Uredbe del ukrepa »Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva« in ki bodo prispevala k splošnemu izboljšanju konkurenčnosti kmetijskega sektorja oziroma k izboljšanju posestne strukture kmetijskih zemljišč in k izboljšanju ureditve funkcionalne infrastrukture. Višina nepovratnih sredstev za ta namen znaša do 5.105.704 EUR. Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: 9200 PRP 2007-2013-EU, v višini 3.829.278 EUR, 9201 PRP 2007-2013-slovenska udeležba, v višini 1.276.426 EUR. II. Vlagatelji: vlagatelji zahtevkov do podpor v okviru tega javnega razpisa so občine, v katerih se izvaja večinski del komasacije, upravičenci oziroma končni koristniki učinka dodeljenih nepovratnih sredstev pa so lastniki komasiranih zemljišč. III. Predmet podpore Predmet podpore v okviru tega javnega razpisa: 1. komasacije, ki se izvajajo na podlagi predpisa, ki ureja kmetijska zemljišča (v nadaljevanju: komasacije) ali 2. izgradnja in ureditev nove infrastrukture, ki je potrebna v povezavi s komasacijami in je predvidena v idejni zasnovi ureditve komasacijskega območja ter je neposredno povezana s kmetijstvom (v nadaljevanju: nova infrastruktura). V smislu tega javnega razpisa se kot nova infrastruktura smatra vsa novo nastala potna infrastruktura: – ki je namenjena za dostop do kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč na komasacijskem območju oziroma neposredno ob njem, in – ki je kot taka opredeljena tudi v potrjeni idejni zasnovi ureditve komasacijskega območja, in – za katero se predvideva, da bo po končanem komasacijskem postopku postala last občine, vendar ne bo imela značaja občinskih kategoriziranih javnih poti (ne gre za občinske lokalne ceste oziroma občinske javne poti). IV. Pogoji za dodelitev sredstev Splošni pogoji: 1. vlagatelj mora predložiti popolno vlogo na prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedene; 2. vlagatelj, ki pridobi pomoč iz tega javnega razpisa, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena s tem javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev; 3. do sofinanciranja so upravičeni stroški, ki so nastali od datuma odločbe o odobritvi sredstev do oddaje zadnjega (končnega) zahtevka za izplačilo. Do sofinanciranja so upravičeni tudi ostali splošni stroški, ki so neposredno povezavi s pripravo in izvedbo projekta, čeprav so ti stroški nastali že pred datumom odločbe o odobritvi sredstev, vendar niso nastali pred 1. 1. 2002; 4. vlagatelj je dolžan izbrati izvajalca operativnih del za izvedbo komasacije oziroma za izgradnjo in ureditev nove infrastrukture in ostalih stroškov po predpisih, ki določajo pravila javnega naročanja; 5. projekt oziroma naložba mora biti zaključena pred zadnjim izplačilom sredstev. Kot zaključek komasacijskih del je mišljena faza komasacijskega postopka, ko izvajalec del preda celoten elaborat komasacije upravni enoti (potrdilo upravne enote, da so dela izvajalca zaključena) in pristojni območni geodetski upravi. Pri izgradnji nove infrastrukture se kot zaključek naložbe šteje pravnomočno uporabno dovoljenje oziroma pri enostavnih objektih izjava gradbenega nadzora, da so vsa dela zaključena; 6. vlagatelj, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva EU, do sredstev ni upravičen; 7. za projekte, pri katerih vrednost presega 1.500.000 EUR, mora razliko do celotne vrednosti projekta, vlagatelj zagotoviti sam; 8. vlagatelj mora vse naložbe, za katere je prejel podporo po tem razpisu, označiti v skladu s Priročnikom za obveščanje javnosti in označevanje projektov za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013, ki bo dosegljiv na spletni strani: www.mkgp.gov.si; 9. vlagatelj mora o doseganju ciljev poročati Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP) vsaj še pet let po zaključku naložbe; 10. naložba mora pridobiti soglasje Ministrstva za finance k finančnemu pokritju naložbe, katerega pridobi ARSKTRP. Vloga mora izpolnjevati vse naslednje posebne pogoje, in sicer za: a) komasacije: 1. ustrezna dovoljenja za operativno izvedbo komasacije; 2. finančno ovrednotenje komasacije; 3. časovna opredelitev operativne izvedbe komasacije, ki mora biti zaključena najkasneje v obdobju treh let po odobritvi vloge; 4. pozitivna ocena pričakovanih ekonomskih učinkov komasacije; 5. prevzem pravic, obveznosti in odgovornosti s strani vlagatelja, ki izhajajo iz investitorstva komasacije; 6. zagotovitev finančnih sredstev s strani vlagatelja za posledično nastalo novo infrastrukturo, predvideno v idejni zasnovi komasacije; 7. vloga mora na podlagi meril doseči minimalno število točk; 8. do podpor so upravičena tista komasacijska območja, pri katerih je povprečno število parcel na ha višje od dveh parcel na ha; b) novo infrastrukturo: 1. ustrezna tehnična dokumentacija in vsa dovoljenja za izgradnjo nove infrastrukture; 2. dovoljenje o operativni izvedbi komasacije, ki je postalo pravnomočno s 1. 1. 2000 ali kasneje; 3. finančno ovrednotenje projekta; 4. časovna opredelitev operativne izvedbe projekta, ki mora biti zaključena najkasneje v obdobju treh let po odobritvi vloge; 5. pozitivna ocena pričakovanih ekonomskih učinkov projekta; 6. prevzem pravic, obveznosti in odgovornosti s strani vlagatelja, ki izhajajo iz investitorstva; 7. komasacijski postopek mora biti najmanj v fazi potrditve idejne zasnove ureditve komasacijskega območja; 8. vloga mora zajemati celotno, do sofinanciranja upravičeno novo infrastrukturo, opredeljeno v potrjeni idejni zasnovi ureditve komasacijskega območja. Vlagatelj mora izkazati funkcionalnost do sofinanciranja upravičene nove infrastrukture; 9. vloga mora na podlagi meril doseči minimalno število točk; 10. upravičenec ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev. Upravičenec se tudi obvezuje, da bo vsaj še 5 let od zadnjega izplačila sredstev, uporabljal naložbo, za katero so mu bila dodeljena sredstva vsaj v obsegu, opredeljenem z vlogo oziroma s poslovnim načrtom. Kot bistvene spremembe naložbene dejavnosti se štejejo spremembe, ki: a) vplivajo na njeno naravo ali pogoje izvajanja ali pa dajejo neupravičeno prednost kakemu podjetju ali javni organizaciji; b) izvirajo iz spremembe narave lastništva dela infrastrukture ali pa iz prenehanja, zmanjšanja obsega ali premestitve proizvodne dejavnosti v delu, ki se nanaša na prejeto podporo. V. Omejitve Podpore po tem javnem razpisu se ne dodelijo za: – komasacije, pri katerih je v komasacijsko območje vključenih več kot 30% nekmetijskih zemljišč (glede na podatke občinskih prostorskih aktov); – infrastrukturo, ki je opredeljena v idejni zasnovi ureditve komasacijskega območja, vendar pa ni neposredno povezana z razvojem kmetijstva (npr. kolesarske poti in drugi rekreativni objekti, tematske poti, parkovne ureditve, občinske lokalne ceste, občinske kategorizirane javne poti, regionalne ceste, državne ceste, regulacijske jarke, regulacije potokov, rek …). VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev Delež javnega financiranja znaša do 100% upravičenih stroškov; od tega 75% zagotovi EU, 25% pa Republika Slovenija. Sredstva se izplačajo na podlagi največ štirih zahtevkov za izplačilo, in sicer: – do en zahtevek v letu 2008; – do dva zahtevka v letu 2009 in – do en zahtevek v letu 2010. Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu in začasno oziroma končno gradbeno situacijo v primeru gradbenih del, potrjeno s strani pooblaščenega nadzornega organa in upravičenca z originalnimi dokazili o njihovem plačilu, ter poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani upravičenca. Vlagatelj, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih porabil nenamensko oziroma del ni izvršil v skladu s podpisano pogodbo, mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 20.000 EUR, najvišji znesek dodeljene pomoči pa je 1.500.000 EUR. Sredstva bodo vlagatelji koristili na podlagi sklenjenih pogodb. Dinamika koriščenja nepovratnih sredstev bo določena s pogodbo. VII. Upravičeni stroški Upravičeni stroški za aktivnosti v okviru tega javnega razpisa so: – geodetska dela; – stroški izvedbe ene ali več od naštetih gradbenih in obrtniških del: preddela, zemeljska dela, zgornji ustroj, odvodnjavanje, stroški razgradnje starih poti oziroma poti, ki po idejni zasnovi ureditve komasacijskega območja, niso več predvidene ter betonska dela; pri posameznih gradbenih in obrtniških delih so povsod upoštevani stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del); – splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe do višine 20% upravičenih stroškov iz prve in druge alinee te točke. Splošni stroški so honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, priprava idejne zasnove ureditve komasacijskega in ostale dokumentacije, ki je potreba za uvedbo komasacije, priprava ostalih idejnih projektov, stroški nastali v zvezi z ustanavljanjem komasacijskega odbora, stroški nastali v zvezi s pripravo projektantskega predračuna izvedbe komasacije oziroma za posledično nastalo novo infrastrukturo, stroški za pripravo investicijsko tehnične dokumentacije, dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma za izvedbo na podlagi lokacijske informacije, nakup patentov in licenc. VIII. Merila za ocenjevanje vlog Vsaka popolna, vsebinsko ustrezna ter pravočasna vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor. Izberejo se projekti, ki so na podlagi ocene dosegli vstopno mejo točk do porabe sredstev. (a) V okviru 1. točke predmeta podpore tega javnega razpisa bodo vloge ocenjene na podlagi naslednjih meril: 1. neugodna posestna struktura; 2. sovpadanje dveh ali več agrarnih operacij; 3. urejanja območij, kjer so pravnomočno zaključeni postopki denacionalizacije; 4. odstotek soglasja strinjanja lastnikov zemljišč z uvedbo komasacije; 5. vključenost komasacijskega območja v OMD (območja z omejenimi dejavniki); 6. ureditev oziroma pridobitev novih rekreacijskih površin, ohranjanje ali ustvarjanje območij naravnih biotopov; 7. sofinanciranje projekta s strani lokalne skupnosti oziroma vlagatelja; 8. indeks razvojne ogroženosti razvojne regije. Minimalno število točk za odobritev projekta je 20. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (b) V okviru 2. točke predmeta podpore tega javnega razpisa bodo vloge ocenjene na podlagi naslednjih meril: 1. komasacijski postopek že pravnomočno zaključen; 2. sovpadanje dveh ali več agrarnih operacij; 3. sofinanciranje projekta s strani lokalne skupnosti oziroma vlagatelja; 4. vključenost komasacijskega območja v OMD (območja z omejenimi dejavniki); 5. indeks razvojne ogroženosti razvojne regije. Minimalno število točk za odobritev projekta je 11 točk. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! IX. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija za javni razpis za ukrep 125 – Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, podukrep št. 1: komasacije in infrastruktura za leti 2007 in 2008 vsebuje: – Povabilo k oddaji vloge; – Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge; – Postopek za izbor upravičencev; – Vzorec pogodbe; – Merila in ocene vlog; – Upravičeni stroški; – Vsebina vloge: – Prijavni obrazec-komasacije/infrastruktura; – Priloge. Vloga mora biti izpolnjena in oddana z vsemi prilogami v skladu z razpisno dokumentacijo. Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30 in petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si. Razpisna dokumentacija je pripravljena ločeno glede na predmet podpore (razpisna dokumentacija – 1 za komasacije in razpisna dokumentacija – 2 za infrastrukturo). Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno zadnjega dneva objave razpisa na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP. X. Rok in način prijave Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), od 4. februarja 2008, od 8. ure dalje, do objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog, ki se objavi na spletni strani ARSKTRP in MKGP. Kolikor bo vloga na pošti oddana pred 8. uro dne 4. februarja 2008, se bo kot datum in čas vložitve štel 4. februar 2008 ob 8. uri. Vloga se vlaga na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani ARSKTRP in MKGP. Sestavni deli vloge morajo biti speti in oštevilčeni po zaporedni številki od skupnega števila vloženih strani, v mapah, priložen mora biti natančen seznam vstavljene dokumentacije, podpisan s strani vlagatelja. Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, označen s strani pošte, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis komasacije ali infrastruktura 2007–2008«. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se vrnejo vlagateljem v originalnih ovojnicah. XI. Obravnava vlog in postopek odobritve ARSKTRP odpira in obravnava vloge po vrstnem redu oddaje vlog po pošti oziroma po vrstnem redu popolnosti vlog do porabe razpisanih sredstev za posamezen ukrep. V primeru, da je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev, se v primeru, da imata na končnem mestu liste prejetih vlog, dve ali več vlog na ovojnici enako označbo datuma in časa (ura, minuta, sekunda) oddaje, ARSKTRP izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja se obvesti vlagatelje pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje ter osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP, izmed javnih uslužbencev zaposlenih na ARSKTRP. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjenih listkih, ki se jih z žigom ARSKTRP overovi v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listke z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije zapre v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v prisotnosti vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge in izžrebani listek takoj odda komisiji. Najprej se opravi žrebanje za prvo vlogo, potem pa po vrstnem redu za druge vloge. Z žrebom se določi vrstni red. O žrebanju se napiše zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje in prisotni vlagatelji. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge bo obravnavala in ocenila strokovna služba ARSKTRP. Po odprtju vloge se le-ta pregleda glede na popolnost. Če vloga ni popolna, se vlagatelja najkasneje v roku 3 mesecev od prejetja vloge pisno pozove na dopolnitev. Kolikor ARSKTRP v roku 30 dni od prejema vloge, ki je nepopolna, vlagatelja ne pozove na dopolnitev, se šteje, da je bil vlagatelj pozvan trideseti dan po prejemu vloge na ARSKTRP. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev. Vsaka dopolnjena vloga dobi status nove vloge in se uvrsti na konec liste prejetih vlog. Za datum prispetja vloge se šteje datum in čas (ura, minuta) oddaje po pošti. Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP, se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavrže. Če se tekom preverjanja pregleda na popolnost ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se zavrne. Popolna vloga se uvrsti na listo popolnih vlog in dobi zaporedno številko. V primeru, da nepopolna vloga ni bila pozvana na dopolnitev v roku 30 dni od prejema vloge, se jo datumsko uvrsti na listo popolnih vlog tako, da se tridesetemu dnevu od prejetja vloge prišteje dneve dejanske dopolnitve. Poziv na dopolnitev vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc, ne vpliva na uvrstitev na listo prejetih ali popolnih vlog. Preverjanje izpolnjevanja pogojev javnega razpisa in vsebinske ustreznosti vlog se izvede po vrstnem redu uvrščene vloge na listi popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi meril, določenih s tem javnim razpisom. Odobri se le tista vloga, ki preseže postavljeni prag minimalnega števila točk, do porabe sredstev. Vlogo, ki je ustrezna za odobritev, vendar pa razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za sofinanciranje kritja upravičenih stroškov, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj strinja in zagotovi, da bo izvedel investicijo ali aktivnost v celoti. V nasprotnem primeru se vloga zavrne in ponovi postopek iz tega odstavka z naslednjo vlogo na listi popolnih vlog. O dodelitvi sredstev na podlagi izvedenega javnega razpisa odloča predstojnik ARSKTRP z odločbo. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožbo je potrebno poslati priporočeno po pošti na ARSKTRP. O pritožbi odloči minister. Zoper odločbo ministra ni pritožbe, možen pa je upravni spor. Na podlagi odločb o odobrenih sredstvih ARSKTRP sklene z vlagatelji pogodbe, s katerimi se podrobneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev. Brez predhodnega soglasja ARSKTRP se odstopanje od pogodbenih določil ali poslovnega načrta oziroma investicijskega programa s strani upravičenca, lahko šteje kot odstop od pogodbe. V primeru odstopa od pogodbe, mora upravičenec vrniti vsa že pridobljena sredstva v roku 8 dni od dneva zahtevka za vračilo sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. Prejemniki sredstev, opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih sredstev bodo objavljeni na spletni strani MKGP. ARSKTRP lahko kadarkoli ugotavlja dejansko stanje upravičenca glede izpolnjevanja pogojev ali javnih razpisov. Administrativne kontrole in kontrole na kraju samem lahko izvaja tudi organ upravljanja za izvedbo PRP 2007–2013.