Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

Št. 01401-29/2006 Ob-841/08 , Stran 304
1. Ministrstvo za okolje in prostor objavlja javni razpis za izvajanje državne gospodarske javne službe skladno z določbami koncesijskega akta – Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (v nadaljevanju Uredba, Uradni list RS, št. 129/04, 57/06 in 105/07), na katerega se lahko prijavijo zainteresirane pravne osebe in samostojni podjetniki. 2. Koncedent – Republika Slovenija, bo na javnem razpisu izbral izvajalce obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na naslednjih območjih za obdobje 8 let: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3.  Prijave morajo do roka za predložitev prijav, najkasneje do 5. 3. 2008 do 10. ure prispeti na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana. Prijave, ki do roka ne bodo predložene na zgornji naslov, bodo zavržene kot prepozne oziroma bodo štele za nepravilno oddane. Prijave je mogoče oddati tudi osebno vsak delovni dan med 8. in 15. uro v vložišče Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana. Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti na navedeni naslov do zgoraj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozno prejete. 4. Če se želi prijavitelj prijaviti na razpis sočasno za več območij iz tega razpisa mora priložiti ločeno popolno prijavo za vsako območje posebej. Pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev bo koncedent vsako prijavljeno zaposleno osebo prijavitelja štel zgolj enkrat. Prijavitelj bo lahko izbran za toliko območij za koliko bo izpolnjeval minimalni pogoj o številu zaposlenih oseb za posamezna območja in minimalni pogoj o tehnični opremljenosti. Koncedent bo prijave obravnaval glede na abecedni red območij. Koncedent ne bo upošteval zaposlenih oseb prijavitelja, ki so že v celoti zasedene (zaposlene) na drugih območjih. 5. Merili za izbiro koncesionarja v primeru, da se za eno območje prijavi več prijaviteljev sta: Prvo merilo: število prijavljenih usposobljenih oseb, ki bodo izvajale dimnikarsko službo na dimnikarskem območju, ki je predmet razpisa; Drugo merilo: usposobljenost prijavljenih oseb, ki bodo izvajale dimnikarsko službo na dimnikarskem območju, za katerega se prijavitelj prijavlja. Merili in način ocenjevanja so podrobneje definirani v razpisni dokumentaciji. 6. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor (http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/), zainteresirani prijavitelji pa jo lahko brezplačno dvignejo tudi v vložišču Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana. 7. Kontaktna oseba Ministrstva za okolje in prostor je Jože Kaplar, joze.kaplar@gov.si. 8. Pogoji, ki jih mora za podelitev koncesije izpolnjevati prijavitelj so: a) Prijavitelj mora biti registriran za opravljanje dejavnosti dimnikarske službe: – šifra 74.700 in 74.300 skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02 in 69/07) oziroma – šifra 81.220 in 71.200 skladno z novo Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št 69/07). b) Zoper prijavitelja ne sme biti uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje prijaviteljevega poslovanja. c) Prijavitelj mora imeti poravnane davke, prispevke in druge predpisane dajatve, vključno s koncesijskimi dajatvami. d) Prijavitelj mora imeti zaposleno ustrezno število delavcev, in sicer mora imeti na vsakih začetih 2000 enakovrednih kurilnih naprav na dimnikarskem območju, ki je predmet koncesije, zaposleno najmanj eno osebo, ki ima javno listino, veljavno na območju Republike Slovenije, s katero ji je priznana ustrezna izobrazba ali kvalifikacija (dimnikar, dimnikarski mojster, dimnikarski delovodja ali najmanj VI. stopnja strokovne izobrazbe tehnične smeri in pet let delovnih izkušenj na področju dimnikarstva), pridobljena po izobraževalnih programih ali na podlagi preverjanja in potrjevanja strokovnih znanj in spretnosti za pridobitev poklicne izobrazbe dimnikar v skladu z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. e) Med zaposlenimi, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnje točke, mora prijavitelj določiti odgovorno osebo za spremljanje izvajanja gospodarske javne službe, pri čemer odgovorne osebe ni potrebno določiti samostojnemu podjetniku posamezniku, ki je samozaposlen in izpolnjuje pogoje iz prejšnje točke. f) Prijavitelj razpolaga z merilno in drugo opremo potrebno za izvajanje dimnikarske službe ter računalniško opremo za povezavo z evidencami, ki jih v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe vodi ministrstvo. g) Prijavitelj v prijavi ne sme navajati neresničnih ali zavajajočih podatkov. h) Prijavitelj se lahko za posamezno območje prijavi le enkrat. V primeru več prijav istega prijavitelja na isto območje, bodo zavrnjene se vse njegove prijave podane za predmetno območje. V primeru, da prijavitelj odda partnersko prijavo (potencialni koncedent nastopa v obliki partnerstva ene ali več pravnih ali fizičnih oseb), morajo pogoje a), b), c), g) in h) izpolnjevati vsi sodelujoči v prijavi, pogoje d), e), f) pa morajo izpolnjevati skupno (kumulativno). 9. Popolna prijava mora vsebovati naslednje dokumente: a) Izpolnjen obrazec »ovojnica« nalepljen na zunanjo ovojnico prijave (vloge) – (Obr-01). Obr-01 mora biti v celoti izpolnjen na za to predvidenih poljih in nalepljen na zunanjo ovojnico prijave (neoznačeno ali napačno označeno območje prijave na tem obrazcu je razlog za zavrženje prijave). b) Izpolnjen obrazec »vloga za javni razpis« – (Obr-02). Obr-02 mora biti v celoti izpolnjen ter podpisan s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščenca prijavitelja (v primeru pooblaščenca mora biti priloženo tudi pooblastilo za podpis, podpisano s strani zakonitega zastopnika). c) Izpolnjen, parafiran in podpisan obrazec »Elaborat« o opravljanju storitev javne službe z vidika tehnične opremljenosti, organizacije dela in strokovne usposobljenosti zaposlenih – (Obr-03). d) Zavarovanje za resnost prijave: podpisana bianco menica s podpisano menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev v višini 500 EUR ter z veljavnostjo najmanj 6 mesecev od roka za oddajo prijav (podpisna bianco menica ter izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Obr-04). e) Lastna izjava (izpolnjen, podpisan in žigosan Obr-05). f) Pooblastilo (izpolnjen, podpisan in žigosan Obr-06). g) Vzorec koncesijske pogodbe (parafiran Obr-07). Opomba: pred podpisom koncesijske pogodbe si koncedent pridržuje pravico do manjših sprememb priloženega vzorca koncesijske pogodbe, ki bistveno ne vplivajo na pravice in obveznosti koncesionarja. h) Dokazila – fotokopije Potrdila o prijavi – odjavi v zdravstveno zavarovanje (obrazec M-1/M-2), iz katerih je razvidno da prijavitelj zaposluje zadostno število delavcev z ustreznimi kvalifikacijami za opravljanje dimnikarske službe za prijavljeno dimnikarsko območje (zahtevano število zaposlenih oseb po posameznih dimnikarskih območjih je razvidno iz tabele pod točko 3 te razpisne dokumentacije). i) Za vsako prijavljeno zaposleno osebo fotokopijo delovne knjižice in fotokopijo dokazila o izobrazbi (spričevala o končanem šolanju ali fotokopijo potrdila o končanem šolanju ali fotokopijo druge javne listine z veljavo na območju RS, s katero je priznana ustrezna izobrazba ali kvalifikacija, za naziv dimnikar, dimnikarski mojster, dimnikarski delovodja ali najmanj VI. stopnja strokovne izobrazbe tehnične smeri in 5 let delovnih izkušenj na področju dimnikarstva, oziroma fotokopijo dokazila za drugo izobrazbo). Na to mesto se za posamezen kader predloži tudi dokazila, ki so predmet ocenjevanja in so navedena pri merilih (listine, s katerimi dokazuje izobrazbo, izkušnje in šolanje). j) Pogodbo s skupnem nastopanju (partnerskem sodelovanju) v prijavi – partnerska pogodba, v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od sprejemal obveznosti, navodila ter bo komuniciral v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti koncedentu za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti. 10. Kandidati bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku 90 dni od javnega odpiranja prijav. Koncedent ima pravico od prijavitelja zahtevati dodatna pojasnila glede dokumentov predloženih v prijavi in v primeru dvoma preveriti pristnost predloženih dokumentov ter resničnost v prijavi navedenih podatkov. Vse prispele prijave bo pregledala komisija koncedenta. Prepozne prijave (prijave, ki bodo prispele po roku določenem za prejem prijav) in napačno označene prijave bodo zavržene s sklepom koncedenta. Po roku za predložitev dopolnitev prijave ni dopustna. Ministrstvo za okolje in prostor ima pravico od prijavitelja zahtevati dodatna pojasnila glede dokumentov predloženih v prijavi in v primeru dvoma preveriti pristnost predloženih dokumentov ter resničnost v prijavi navedenih podatkov. Formalno nepopolna prijava je prijava, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. Ministrstvo za okolje in prostor bo prijavitelja, ki bo oddal formalno nepopolno prijavo pozval k dopolnitvi prijave. Če je formalna pomanjkljivost prijave nebistvena, prijava ni formalno nepopolna. Popolne prijave (prijave, ki vsebujejo vse zahtevane dokumente pod točko 8 te razpisne dokumentacije) bo komisija vsebinsko obravnavala. Komisija bo najprej preverila ali prijavitelji izpolnjujejo pogoje za podelitev koncesije, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. O opravljenem vsebinskem pregledu, bo komisija pripravila poročilo. V poročilu bodo zajete vse prispele prijave za posamezno dimnikarsko območje. Če bo za posamezno območje prijavljen zgolj en prijavitelj, ki izpolnjuje razpisane pogoje, bo koncedent izbral takega prijavitelja. Za območja, za katera bosta prijavljena najmanj dva ali več prijaviteljev, ki izpolnjujejo postavljene pogoje (pravilna prijava) in so oddali popolne prijave, bo koncedent izbral prijavitelja skladno s postavljenima meriloma. V primeru enakega skupnega števila dodeljenih točk na podlagi meril (ocene prijav se bodo zaokrožile na dve decimalki), bo koncedent izbral tistega, ki je dosegel večje število točk pri prvem merilu. Če pa tudi to ne bo mogoče, pa bo izbral tistega prijavitelja, katerega prijava bo prej prispela na naslov Ministrstva za okolje in prostor (šteje datum, ura in minuta prispetja vloge, napisana s strani vložišča na zunanji ovojnici prijave). Če izbrani prijavitelj ne podpiše koncesijske pogodbe v roku 14 dni od prejema pogodbe, odločba o podelitvi koncesije preneha veljati. Koncesijska pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Vse prispele prijave bo pregledala komisija koncedenta. Prepozne prijave bo Ministrstvo za okolje in prostor s sklepom zavrglo. Za območja, za katera bosta najmanj dva ali več prijaviteljev, ki izpolnjujejo postavljene pogoje in so oddali popolne prijave, bo naročnik izbral prijavitelja skladno s postavljenima meriloma po izvedeni ustni obravnavi na katero bodo vabljeni vsi prijavitelji, ki so oddali popolne prijave. Pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev, bo koncedent vsako prijavljeno zaposleno osebo prijavitelja štel zgolj enkrat (lahko delno na več območij, če se bo kandidat prijavil na več območij, vendar skupaj največ 100% zasedenosti, pri čemer lahko prijavitelj zasedenost osebe razdeli na odstotke, brez decimalk). Koncedent ne bo upošteval zaposlenih oseb prijavitelja, ki so že v celoti zasedene na drugih območjih, kjer že ima podeljeno koncesijo s strani koncedenta za predmetno javno gospodarsko službo. Osebe, ki so delno že zasedene, pa bodo upoštevane zgolj v prijavljenem odstotku, v katerem še niso zasedene. V primeru, da bo prijavitelj posamezen kader prijavil na način, da bo ta zaseden v skupaj več kot 100% (v posameznih prijavah ali na območjih, kjer že ima podeljeno koncesijo s strani koncedenta), bo koncedent tak prijavljen kader izločil iz vseh prijav na ta razpis in ta kader ne bo upoštevan (koncedent bo štel, da ni prijavljen). 11. Koncedent si skladno z 18. členom Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 57/06) pridržuje možnost, da lahko podeli koncesijo tudi osebi, ki se je prijavila na javni razpis, pa ne izpolnjuje pogojev iz 1. ali 2. točke 10. člena Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 129/04, 57/06 in 105/07, v nadaljevanju Uredba), če se na javni razpis ni prijavila oseba, ki te pogoje izpolnjuje. Tako izbrani koncesionar mora pogoje iz 1. in 2. točke 10. člena Uredbe izpolniti v 24 mesecih po sklenitvi koncesijske pogodbe. Podroben način izpolnitve pogojev iz 1. in 2. točke 10. člena Uredbe in posledice v primeru, da koncesionar v zahtevanem roku pogojev ne izpolni, se določijo s koncesijsko pogodbo. V primeru, da se za razpisano območje prijavita dva ali več prijaviteljev, ki so oddali popolne prijave, vendar ne izpolnjujejo pogojev iz 1. ali 2. točke 10. člena Uredbe, bo koncedent izbral prijavitelja, skladno s postopkom ocenjevanja prijav opisanem v tej razpisni dokumentaciji. Če koncedent za posamezno območje ne pridobi nobene popolne prijave, se razpis za to območje ponovi. 12. Javno odpiranje prijav bo potekalo na lokaciji Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 47, Ljubljana, ločeno za vsako koncesijsko območje, po dnevnem in urnem razporedu, kot je naveden v razpisni dokumentaciji.