Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

Št. 6712-1/2008 Ob-699/08 , Stran 304
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. 2. Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona o športu in izpolnjujejo pogoje navedene v Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega program športa na državni ravni (Ur. l. RS, št. 6/07). 3. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine ter strokovne in razvojne naloge v športu: A) Športna vzgoja otrok, mladine in študentov: – športni oddelki v osnovnih šolah, – športni oddelki v gimnazijah, – športni oddelki v srednjih strokovnih in poklicnih šolah, – medfakultetna tekmovanja v izbranih športnih panogah, – 80-urni programi v izbranih športnih panogah, – program univerziade, – priprave in nastopi mlajših in mladinskih reprezentanc na evropskih in svetovnih prvenstvih, Evropskem olimpijskem festivalu mladih, Mladinskih športnih igrah Alpe Jadran in Mladinskih igrah treh dežel, – štipendije nadarjenih športnikov. B) Vrhunski šport: – priprave in nastopi reprezentanc, vrhunskih športnikov na evropskih in svetovnih prvenstvih, – nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov, – tekmovanja športnikov. C) Športna rekreacija: – načrtovanje in izpeljava propagandne aktivnosti v športni rekreaciji (celovita nacionalna propaganda), – programi na področju športne rekreacije na državni ravni, ki imajo za cilj povečanje števila gibalno/športno dejavnega prebivalstva, – informiranje o športu v medijih, informatika v športu in novi eksperimentalni programi na področju športne rekreacije. D) Šport invalidov: – vključevanje in sodelovanje športnikov invalidov v mednarodnih organizacijah ter priprave in udeležba na mednarodnih tekmovanjih. E) Razvojne in strokovne naloge v športu: – spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje treninga, – preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in postopkov, – delovanje: – nacionalnih panožnih športnih zvez, – športnih zvez in drugih organizacij, registriranih za opravljanje dejavnosti v športu, na državni ravni na področju športne rekreacije, – športnih zvez na državni ravni na področju interesne športne vzgoje otrok, mladine in študentov, – zamejskih športnih zvez ter – zvez in zavodov na državni ravni, ki opravljajo strokovne in razvojne naloge v športu, – mednarodna dejavnost v športu. 4. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci letnega programa športa na državni ravni v letu 2008, so za razpisane vsebine ter razvojne in strokovne naloge določeni v Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega program športa na državni ravni (Ur. l. RS, št. 6/07). 5. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v finančnem načrtu Ministrstva za šolstvo in šport za leto 2008 in je na razpolago za sofinanciranje navedenih vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog v športu je 6.680.069 EUR, ki se zagotovijo v naslednjih proračunskih postavkah PP 5619 šport otrok in mladine ter športna rekreacija, PP 7100 program vrhunskega športa in PP 7159 strokovne in razvojne naloge v športu. 6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008. 7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, do najkasneje 7. februarja 2008. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v vložišču Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom »ne odpiraj – LPŠ 2008 (6712-1/2008)«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. 8. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo začela odpirati vloge 11. februarja 2008. Odpiranje vlog ne bo javno. 9. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: vse informacije, razpisna dokumentacija in navodilo, kako izpolniti in oddati obrazce preko spletne aplikacije, so na voljo na spletnem naslovu www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/sport/. Dodatne informacije lahko predlagatelji dobijo na Direktoratu za šport pri Kseniji Predikaka (01/478-43-53). Predlagatelji izpolnijo razpisne obrazce preko spletne aplikacije. Za pomoč pri vnosu podatkov v spletno aplikacijo se predlagatelji lahko obrnejo na Saša Grujiča (01/478-42-51). Izpolnjene razpisne obrazce prijavitelji natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše pooblaščena oseba prijavitelja. Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu s 7. točko razpisa. Razpisno dokumentacijo in obrazce za prijavo na javni razpis lahko predlagatelji proti plačilu 20 EUR prejmejo tudi na Ministrstvu za šolstvo in šport, Direktorat za šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana, vsak delovni dan med 10. in 12. uro.