Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

Št. 603-2/2008 Ob-660/08 , Stran 303
1. Naziv in sedež razpisovalca: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa: predlogi programov promocije vzgoje in izobraževanja, ki s svojo vsebino zagotavljajo: – boljše razumevanje sistema vzgoje in izobraževanja, – poljudno predstavljanje dosežkov slovenskih šolarjev širši javnosti, – spodbudo za osvajanje novih znanj, – razvijanje spretnosti za družbo znanja, – promocijo naravoslovnih in tehničnih programov izobraževanja, – privlačnejše učenje, – odprto učno okolje, – olajšan dostop do sistemov izobraževanja in usposabljanja in – promocijo vzgoje in izobraževanja. Programi so lahko zajeti v naslednjih sklopih: – dogodki, – priprava in izdelava promocijskih materialov, – odnosi z javnostmi. 3. Osnovni pogoji za kandidiranje in merila: za sredstva ministrstva lahko kandidirajo posamezniki, društva, zveze društev, ustanove, vrtci, šole in drugi zavodi, če niso ustanovljeni z namenom pridobivanja dobička. Posamezen vlagatelj se lahko prijavi z eno vlogo, sicer bo upoštevana prva odprta vloga na odpiranju. Prijave, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje iz razpisa in vsebovale vse podatke, zahtevane z razpisom in razpisno dokumentacijo, bodo razvrščene v kategorije (nacionalna, regionalna, lokalna) glede na velikost programa oziroma ciljnih javnosti, ki naj bi jih predlagani program dosegel. Po oceni programov bo za programe na nacionalni ravni podeljenih največ do 10% vseh razpoložljivih sredstev, za programe na regionalni ravni največ 40% in na lokalni ravni največ 50% sredstev. Vse popolne vloge bodo ocenjene po naslednjih merilih: – upoštevanje ciljev programa iz 2. točke razpisa 18%, – zastopanost sklopov iz drugega odstavka 2. točke razpisa 15%, – izvirnost 30%, – vabljeni mediji 15%, – ustreznost predlagane aktivnosti glede na ciljno javnost 10%, – ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije 5%, – reference vlagatelja (upoštevane bodo le izkušnje s podobnimi programi promocije) 7%. Komisija bo za vsakega izmed meril, ki skupaj predstavljajo 100% ocene, določila točke, pri čemer velja, da je ena točka enaka enemu odstotku. Skupaj je torej možnih 100 točk. Na podlagi števila skupnih točk za posamezen program bo komisija pripravila razvrstitveno listo prejemnikov sredstev. Višino sofinanciranja bo določila komisija glede na razpoložljiva proračunska sredstva in glede na merila, in sicer do največ 50% vrednosti prijavljenega programa promocije. Posamezni program promocije bo sofinanciran do največ 2.100,00 EUR na program. 4. Okvirna višina razpoložljivih sredstev: 45.000,00 EUR. 5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: najkasneje do 15. oktobra 2008. 6. Rok za predložitev vlog: vloge morajo prispeti v vložišče razpisovalca ne glede na način dostave najkasneje do ponedeljka, 25. februarja 2008 do 14. ure. 7. Datum odpiranja vlog: 27. februar 2008, ob 9. uri. 8. Rok za obveščanje potencialnih prejemnikov o izidu razpisa: 45 dni po izteku razpisa. 9. Pritožbeni postopek: vlagatelj ima v osmih dneh od prejema obvestila o izidu razpisa pravico vložiti pritožbo na ministrstvo. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Ministrstvo bo o pritožbi odločilo v roku 15 dni od prejema pritožbe s sklepom. Odločitev ministrstva je dokončna. 10. Razpisna dokumentacija: za prijavo na razpis je dosegljiva na spletni strani ministrstva, ali pa pri mag. Poloni Šoln Vrbinc (Ministrstvo za šolstvo in šport), tel. 01/478-43-65, e-pošta polona.soln@gov.si. 11. Način pošiljanja: predloge posameznih programov predlagatelji pošljejo v zaprti ovojnici in z označbo pošiljatelja na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport RS, p.p. 104, 1001 Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj – razpis št. 603-2/2008« oziroma z enako oznako osebno dostavijo na Masarykovo cesto 16, Ljubljana v vložišče najkasneje do ponedeljka, 25. februarja 2008 do 14. ure.