Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008

Kazalo

Sr-890/08 , Stran 254
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s sklepom Srg št. 2008/00198 z dne 18. 1. 2008 pod št. vložka 1/31467/00 na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 1353870 Firma: TISA MODA proizvodnja in trgovina, d.o.o. Skrajšana firma: TISA MODA, d.o.o. Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: Ključavničarska ulica 4, 1000 LJUBLJANA Osnovni kapital: 2.100.000 SIT Ustanovitelji: MARINŠEK METKA, Kidričeva cesta 47/A, 4000 KRANJ, osnovni vložek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0. Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor MARINŠEK METKA, Kidričeva cesta 47/A, 4000 KRANJ, razrešitev: 0. 0. 0. Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij, ki je postal pravnomočen s sklepom opr. št. IV Cpg 55/2007 z dne 17. 10. 2007.