Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008

Kazalo

Sr-298/08 , Stran 254
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s sklepom Srg št. 2008/00197 z dne 14. 1. 2008 pod št. vložka 1/05308/00 na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 5873983 Firma: SANI VARACHA & CO k.d., trgovsko in posredniško podjetje, Ljubljana, Olge Mohorjeve 11 Skrajšana firma: SANI VARACHA & CO k.d. Ljubljana Pravnoorg. oblika: komanditna družba Sedež: Olge Mohorjeve 11, 1000 LJUBLJANA Osnovni kapital: 2.000 SIT Ustanovitelji: VELIK FERDINAND, Richard Wagnerstrasse 9/I, CELOVEC, osnovni vložek: 1.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; VARACHA LISANDRA VERENA, Ul. Olge Mohorjeve 11, 1000 LJUBLJANA, odg. s svojim premož., izstop: 0. 0. 0. Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor VARACHA LISANDRA VERENA, Ul. Olge Mohorjeve 11, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0. Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij, ki je postal pravnomočen s sklepom opr. št. IV Cpg 74/2007 z dne 20. 11. 2007.