Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008

Kazalo

Sr-14/08 , Stran 254
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s sklepom Srg št. 2008/00170 z dne 11. 1. 2008 pod št. vložka 1/20790/00 na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 5808430 Firma: JEAP – ŠKRABAR proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje, k.d. Skrajšana firma: JEAP ŠKRABAR k.d. Pravnoorg. oblika: komanditna družba Sedež: Rusjanov trg 4, 1000 LJUBLJANA Ustanovitelji: ŠKRABAR KATJA, Rusjanov trg 4, 1000 LJUBLJANA, odg. s svojim premož., izstop: 0. 0. 0; ŠKRABAR MARJANCA, Rusjanov trg 4, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 4.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0. Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastopnik ŠKRABAR KATJA, Rusjanov trg 4, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa kot komplementar brez omejitev. Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij, ki je postal pravnomočen dne 27. 12. 2007.