Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008

Kazalo

Sr-34/08 , Stran 249
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s sklepom Srg št. 2008/00127 z dne 10. 1. 2008 pod št. vložka 1/07187/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 5690234 Firma: SIMPHONY trgovsko in storitveno podjetje d.o.o. Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: Kozjak nad Pesnico 55/a, 2201 ZGORNJA KUNGOTA Osnovni kapital: 4.617.000 SIT Ustanovitelji: STOJKO DUŠAN, Ferkova 2, 2000 MARIBOR, osnovni vložek: 2.308.500 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 11. 1992; STOJKO MIHAELA, Ferkova 2, 2000 MARIBOR, osnovni vložek: 2.308.500 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 11. 1992. Obrazložitev: Ker je bil ugovor zoper sklep o začetku izbrisa zavrnjen, je sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnika gospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.