Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008

Kazalo

Sr-27/08 , Stran 248
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s sklepom Srg št. 2008/00134 z dne 10. 1. 2008 pod št. vložka 1/09852/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 5929857 Firma: AVTOTREIDING podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o. Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: Mlinska ulica 22/3, 2000 MARIBOR Osnovni kapital: 61.646.939 SIT Ustanovitelji: PUZA IMANTS 1. poslovni delež, Kalmiema 25/17, Riga, RIGA REPUBLIKA LATVIJA, osnovni vložek: 1.646.939 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 2. 2006; PUZA IMANTS 2. poslovni delež, Kalmiema 25/17, Riga, RIGA REPUBLIKA LATVIJA, osnovni vložek: 60.000.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 2. 2006. Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnika gospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.