Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008

Kazalo

Sr-26/08 , Stran 248
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s sklepom Srg št. 2008/00135 z dne 10. 1. 2008 pod št. vložka 1/05322/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 5587069 Firma: PATKA podjetje za trgovino, gradbeništvo, gostinstvo, posredovanje in storitve d.o.o. Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: Antoličičeva 10, 2000 MARIBOR Osnovni kapital: 1.508.000 SIT Ustanovitelji: LAČEN PATRICIA, Antoličičeva 10, 2000 MARIBOR, osnovni vložek: 1.508.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 3. 1992. Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnika gospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.