Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008

Kazalo

Sr-24/08 , Stran 247
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s sklepom Srg št. 2008/00137 z dne 10. 1. 2008 pod št. vložka 1/09768/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 5921333 Firma: ZEHAF BOUAZZA & CO podjetje za trgovino, transport in storitve d.n.o. Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno odgovornostjo Sedež: Metava 11/a, 2000 MARIBOR Osnovni kapital: 15.000 SIT Ustanovitelji: ZEHAF OLGA – gostinska delavka, Na Dobravi 37, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, osnovni vložek: 7.500 SIT, odg. s svojim premož., vstop: 12. 10. 1995; ZEHAF BOUAZZA – natakar, Struempell str. 6, H 12, 40225 DUESSELDORF, ZR NEMČIJA, osnovni vložek: 7.500 SIT, odg. s svojim premož., vstop: 12. 10. 1995. Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnika gospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.