Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008

Kazalo

Sr-23/08 , Stran 247
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s sklepom Srg št. 2008/00138 z dne 10. 1. 2008 pod št. vložka 1/10023/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 5980976 Firma: BONAMY-ANTE BILIĆ IN DRUGI turizem in gostinstvo d.n.o. Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno odgovornostjo Sedež: Dragonijeva ulica 3, 2000 MARIBOR Osnovni kapital: 3.000 SIT Ustanovitelji: KORENJAK DRAGICA – organizator dela, Borštnikova ulica 37, 2000 MARIBOR, osnovni vložek: 1.500 SIT, odg. s svojim premož., vstop: 18. 9. 1996; BILIĆ ANTE – gimnazijski maturant, Kardeljeva cesta 57, 2000 MARIBOR, osnovni vložek: 1.500 SIT, odg. s svojim premož., vstop: 18. 9. 1996. Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnika gospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.