Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008

Kazalo

Sr-20/08 , Stran 246
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s sklepom Srg št. 2008/00141 z dne 10. 1. 2008 pod št. vložka 1/12125/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 1965417 Firma: JASMINA IN SILVIJA družba za trgovino, storitve, gostinstvo posredništvo in gradbeništvo d.o.o. Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: Vojašniški trg 07, 2000 MARIBOR Osnovni kapital: 3.000.000 SIT Ustanovitelji: ŠAŠIVARI ROBERT, Vojašniški trg 7, 2000 MARIBOR, osnovni vložek: 1.000.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 8. 2004; GAŠI DŽEMAIL, Prekljane 12, 9000 SKOPJE, osnovni vložek: 2.000.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 8. 2004. Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnika gospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.