Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008

Kazalo

Sr-18/08 , Stran 246
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s sklepom Srg št. 2008/00143 z dne 10. 1. 2008 pod št. vložka 1/10061/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 5980933 Firma: MEHMETI TRADE & CO. družba za trgovino in storitve d.n.o. Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno odgovornostjo Sedež: Zlatoličje 17, 2205 STARŠE Osnovni kapital: 5.000 SIT Ustanovitelji: MEHMETI IDRIZ – kretnik, Kolodvorska 13, 2327 RAČE, osnovni vložek: 2.500 SIT, odg. s svojim premož., vstop: 30. 8. 1996; MEHMETI DRITE – prodajalka, Kolodvorska 13, 2327 RAČE, osnovni vložek: 2.500 SIT, odg. s svojim premož., vstop: 30. 8. 1996. Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnika gospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.