Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008

Kazalo

Sr-328/08 , Stran 245
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s sklepom Srg št. 2008/00020 z dne 14. 1. 2008 pod št. vložka 1/03999/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 5944031 Firma: CANISSA terapija, kozmetika, jahanje in kmečki turizem d.o.o. Brežice Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: Trg izgnancev 7, 8250 BREŽICE Osnovni kapital: 2.100.000 SIT Ustanovitelji: LJUBEK MAJA, Skokov prilaz 11, ZAGREB – R HRVAŠKA, osnovni vložek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 4. 1996. Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnika gospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.