Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008

Kazalo

Sr-327/08 , Stran 245
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s sklepom Srg št. 2008/00021 z dne 14. 1. 2008 pod št. vložka 1/03866/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 1193597 Firma: HOČEVAR INTERNATIONAL IN OSTALI storitve in posredovanje d.n.o. Sevnica Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno odgovornostjo Sedež: Drožanje 15 b, 8290 SEVNICA Osnovni kapital: 62.000 SIT Ustanovitelji: HOČEVAR MIRAN, Obrežje 73a, 1433 RADEČE, osnovni vložek: 31.000 SIT, odg. s svojim premož., vstop: 11. 12. 1996; HOČEVAR SUZANA, Obrežje 73a, 1433 RADEČE, osnovni vložek: 31.000 SIT, odg. s svojim premož., vstop: 11. 12. 1996. Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnika gospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.