Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008

Kazalo

Sr-90/08 , Stran 244
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2008/00041 z dne 10. 1. 2008 pod št. vložka 1/05705/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 5929881 Firma: MIKROPRO ŠKOFJA LOKA, elektronika in računalništvo, d.o.o. Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: PARTIZANSKA 45, 4220 ŠKOFJA LOKA Osnovni kapital: 1.519.500 SIT Ustanovitelji: ZORNADA RASTKO, PARTIZANSKA 45, 64220 ŠKOFJA LOKA, osnovni vložek: 759.750 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 6. 1995; TRAMPUŠ MARTIN, SUŠKA 30, 64220 ŠKOFJA LOKA, osnovni vložek: 759.750 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 6. 1995. Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnika gospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.