Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008

Kazalo

Sr-84/08 , Stran 244
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2008/00045 z dne 10. 1. 2008 pod št. vložka 1/08262/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 1328581 Firma: M GOLOB storitve v gradbeništvu d.o.o. Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: Alpska cesta 3, 4260 BLED Osnovni kapital: 2.100.000 SIT Ustanovitelji: GOLOB MARKO, Alpska cesta 3, 4260 BLED, osnovni vložek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 13. 3. 2006. Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnika gospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.