Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008

Kazalo

Sr-432/08 , Stran 244
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2008/00061 z dne 15. 1. 2008 pod št. vložka 1/02044/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 5491053 Firma: G.I.S. – GENERAL INDUSTRIAL SUPPLIES, Splošna industrijska prodaja, d.o.o. Izola Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: Zelena ulica 10, 6310 IZOLA Osnovni kapital: 1.500.500 SIT Ustanovitelji: STEGOVEC EDWIN, Ulica oktobrske revolucije 51, 6310 IZOLA, osnovni vložek: 765.255 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 9. 1990; BOGATEZ EDWIN, 5 Laura Street, Seaforth, SYDNEY, AVSTARALIJA, osnovni vložek: 735.245 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 9. 1994. Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnika gospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.