Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008

Kazalo

Sr-428/08 , Stran 243
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2008/00065 z dne 15. 1. 2008 pod št. vložka 1/07195/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 1918257 Firma: CIPERČAN storitve d.o.o. Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: Cahova ulica 6, 6280 ANKARAN Osnovni kapital: 2.100.000 SIT Ustanovitelji: VIČIČ ANDREJ, Cahova ulica 6, 6280 ANKARAN, osnovni vložek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 4. 2005. Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnika gospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.