Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1999 z dne 1. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1999 z dne 1. 6. 1999

Kazalo

2064. Dogovor o načinu sporazumne delitve premoženja Občine Jesenice po stanju 31. 12. 1998 med občini Jesenice in Žirovnica ter načinu financiranja javnih zavodov in drugih javnih služb, stran 4973.

Na podlagi 51.b člena zakona o lokalni samoupravi, 26. člena statuta Občine Jesenice in 19. člena statuta Občine Žirovnica sta občinska sveta Občine Jesenice na 6. redni seji dne 29. 4. 1999 in Občine Žirovnica na 6. redni seji dne 28. 4. 1999 sprejela
D O G O V O R
o načinu sporazumne delitve premoženja Občine Jesenice po stanju 31. 12. 1998 med občini Jesenice in Žirovnica ter načinu financiranja javnih zavodov in drugih javnih služb
I
Pogodbeni stranki ugotavljata, da sta na podlagi zakona o lokalni samoupravi in zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 56/98) s 1. 1. 1999 na območju bivše Občine Jesenice ustanovljeni dve novi občini kot samoupravni lokalni skupnosti, in sicer Občina Jesenice in Občina Žirovnica.
Po 51.b členu zakona o lokalni samoupravi se premoženje med občini razdeli sporazumno. V primeru, da sporazuma ni možno doseči, se premoženje razdeli na podlagi zakona.
Podlaga za delitev premoženja je premoženjska bilanca Občine Jesenice na dan 31. 12. 1998.
Premoženje Občine Jesenice se razdeli med novonastali občini in medsebojna premoženjsko-pravna razmerja ter način financiranja javnih zavodov in drugih javnih služb se uredijo na podlagi določb tega dogovora.
II
Za delitev premoženja so uporabljena naslednja osnovna merila in delitveni ključi:
– lega premoženja – premoženje pripada občini, na območju katere leži,
– namen uporabe – premoženje pripada občini, katere prebivalstvu služi,
– prispevek nove občine k pridobivi premoženja – uporabljen je delež števila prebivalcev na dan 31. 12. 1997,
– druga merila, opredeljena v tem dogovoru.
Uporabljeno delitveno razmerje števila prebivalcev za potrebe delitve premoženja znaša v %:
------------------------------------------------
        brez Kr. Gore     s Kr. Goro
------------------------------------------------
Jesenice        84,22       69,51
Žirovnica        15,78       13,02
Kranjska Gora               17,47
Skupaj         100,00       100,00
------------------------------------------------
III
Premoženje bivše Občine Jesenice se razdeli po naslednjih merilih in načelih:
1. Nepremičnine
1.1. Zemljišča
Zemljišča se med občini delijo po legi, razen zemljišč, na katerih stojijo objekti, ki bodo po delitvi pripadli drugi občini oziroma ostali v solastništvu obeh občin, skupaj s funkcionalnim zemljiščem.
1.2. Stanovanja
Stanovanja med občini delijo po kriteriju lege. Občina Jesenice iz razpoložljivega stanovanjskega fonda na svojem območju razreši eno vlogo za socialno stanovanje in izprazni eno kadrovsko stanovanje na območju Občine Žirovnica.
1.3. Poslovni prostori
Poslovni prostori se delijo po kriteriju lege, razen poslovnega prostora na lokaciji C. m. Tita 16, ki ga zaseda TP Rožca Jesenice v izmeri 191,53 m2, ki pripade Občini Žirovnica.
1.4. Zaklonišča
Zaklonišča po kriteriju lege nepremičnine pripadejo Občini Jesenice.
2. Premičnine
2.1. Oprema
Oprema ostane Občini Jesenice, razen računalniških programov za finančno poslovanje SSZ, ki postanejo last občine Žirovnica in računalniški program SDMS, ki ostane v solastništvu obeh občin.
2.2. Oprema civilne zaščite
Oprema civilne zaščite se deli po predlogu, ki ga je pripravila skupna komisija za delitev sredstev civilne zaščite. Terensko vozilo Feroza ostane v Občini Jesenice.
3. Investicije v teku
Investicije v teku se med občini razdelijo v razmerju delitve objektov kot celote.
4. Terjatve in naslova dolgoročnih posojil
Terjatve ostanejo Občini Jesenice.
5. Naložbe v javna in druga podjetja
5.1. Javno podjetje JEKO-IN
Delež v kapitalu Javnega podjetja JEKO-IN se razdeli glede na delež dejavnosti, ki jo za posamezno občino izvaja javno podjetje. Delež se določi najkasneje do 30. 6. 1999.
Financiranje dejavnosti JEKO-IN poteka do ureditve ustanoviteljskih pravic na naslednji način:
– vzdrževanje komunalne opreme kolektivne rabe (ceste, javne površine, zelenice, hidrantno omrežje ipd.) glede na dejansko opravljeno delo na območju posamezne občine,
– izvajanje javne službe individualne rabe (odvoz odpadkov, deponiranje odpadkov, kanalizacija, čistilna naprava ipd.) se nadaljuje po veljavnih odlokih, ki jih je sprejela Občina Jesenice in do sprejema novih odlokov o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica veljajo za obe občini.
5.2. Cestno podjetje Kranj
Pri delitvi deleža v CP Kranj med novoustanovljene občine se upošteva kriterij dolžine regionalnih cest, ki je bil upoštevan pri ugotavljanju deleža v celoti. Ta delež je:
– Jesenice, 37,23% , 0,19% delež v CP
– Žirovnica, 62,77%, 0,31% delež v CP
5.3. Poklicna gasilska in reševalna služba Železarne Jesenice (PGRS)
Delež Občine Jesenice se deli v razmerju 87,40: 12,60, kar pomeni, da Občini Jesenice pripade 23,9% delež v PGRS, Občini Žirovnica pa 3,4% delež v premoženju PGRS. Občine sofinancirajo dejavnost PGRS v razmerju Jesenice 79,67%, Žirovnica 11,33% in Kranjska Gora 9%.
5.4. Naložba v BSC Kranj
Naložba v BSC Kranj, pridobljena z vlaganjem sredstev in zemljišča se deli med občini v razmerju števila prebivalcev; Občina Jesenice 84,22%, Občina Žirovnica 15,78%.
5.5. Radio Triglav Jesenice
Naložba v Radio Triglav Jesenice deli med občini v razmerju števila prebivalcev; Občina Jesenice 84,22%, Občina Žirovnica 15,78%.
6. Denarna sredstva, vrednostni papirji in terjatve
6.1. Sredstva na žiro računu
Sredstva na žiro računu se delijo med občini v skladu z dogovorom o delitvi presežka prihodkov proračuna po zaključnem računu 1998.
6.2. Obveznice
Obveznice ostanejo v lasti Občine Jesenice.
6.3. Delnice GB d.d. Kranj
Delnice GB d.d. Kranj se delijo med občini v sorazmerju s številom prebivalcev; Občina Jesenice 84,22%, Občina Žirovnica 15,78%:
– Jesenice 628.000 SIT,
– Žirovnica 118.000 SIT.
6.4. Tekoče terjatve iz poslovanja
Terjatve, evidentirane na kontih 1210, 1890 in1891 ostanejo Občini Jesenice.
6.5. Terjatve iz naslova obročne prodaje stanovanj
Terjatve iz naslova prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu in od prodaje na trgu se delijo po kriteriju števila prebivalcev.
Evidence kupnin od prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu še naprej vodi Občina Jesenice, za kar se delež Občine Žirovnica zmanjša za 3%, to je za 1,570.560,57 SIT, tako da razmerje terjatev znaša:
– Jesenice 280,980.386 SIT ali 84,70%
– Žirovnica 50,781.458 SIT ali 15,30%.
Nakazila pripadajočega deleža se Občini Žirovnica izvajajo tako, da se odvaja sorazmerni del sredstev po poravnavi obveznosti po stanovanjskem zakonu do Stanovanjskega sklada, Odškodninskega sklada in prometni davek.
6.6.Terjatve iz kreditov za drobno gospodarstvo
Terjatve, iz naslova danih kreditov za drobno gospodarstvo se delijo v rezmerju števila prebivalcev.
7. Obveznosti
7.1. Kratkoročne obveznosti ostanejo Občini Jesenice.
7.2. Obveznosti do Stanovanjskega in Odškodninskega sklada se delijo skladno z delitvijo terjatev po stanovanjskem zakonu.
7.3. Obveznosti za vračilo kredita Ekološko razvojnemu skladu in HIS Ljubljana, ki se nanašata na deponijo Mala Mežaklja, prevzameta občini v razmerju delitve deponije kot infrastrukturnega objekta.
7.3. Obveznost do Železarne Jesenice za stavbo OŠ P. Stražišarja prevzame Občina Jesenice.
7.4. Obveznost Občine Jesenice za dokončno plačilo zemljišča na območju Hrenovice pripade Občini Jesenice.
8. Premoženje javnih zavodov in ustanoviteljske pravice
8.1. Premoženje OŠ Toneta Čufarja, OŠ Prežihovega Voranca, OŠ Koroška Bela ostane v lasti Občine Jesenice, ki ostane tudi edina ustanoviteljica zavodov.
8.2. Premoženje OŠ Žirovnica postane last Občine Žirovnica, ki prevzame v celoti vse ustanoviteljske pravice.
8.3. Ustanoviteljstvo javnih zavodov OŠ Poldeta Stražišarja, Glasbene šole in Ljudske univerze ostane Občini Jesenice. Občini Žirovnica in Kranjska Gora sofinancirata redno dejavnost v sorazmerju s številom prebivalcev po dolgoročni pogodbi, v kateri se kot osnova za sofinanciranje opredeli letni plan financiranja dejavnosti zavoda. Prostore za dejavnost zavoda zagotovi ustanovitelj.
8.4. Premoženje Osnovnega zdravstva Gorenjske se deli po legi nepremičnin, v sorazmerju z vrednostjo tega premoženja prevzameta občini tudi ustanoviteljske pravice na Osnovnem zdravstvu Gorenjske.
8.5. Ustanoviteljske pravice na javnem zavodu Gorenjske lekarne se delijo na obe občini po številu prebivalcev.
8.6. Ustanoviteljica Gledališča Toneta Čufarja ostane Občina Jesenice, ki je tudi edina lastnica premoženja, potrebnega za delovanje zavoda. Občina Žirovnica sofinancira dejavnost zavoda v višini 7,46% potrebnih sredstev proračuna na podlagi vsakoletnega programa zavoda. Občina Žirovnica ima pravico sodelovati v upravljanju zavoda v sorazmerju z deležem sofinanciranja dejavnosti. Prostore za delovanje zavoda zagotavlja Občina Jesenice. O sofinanciranju bodočih investicij se občine Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora lahko dogovarjajo na podlagi 5-letnega programa investicij in investicijskega programa za vsako posamezno investicijo, ki ju potrdijo občinski sveti vseh treh občin. Občina Žirovnica sodeluje pri sofinanciranju začete adaptacije GTČ v vrednosti 87 mio SIT v deležu sofinanciranja dejavnosti in sicer prispeva svoj delež v letih 1999 in 2000.
8.7. Ustanoviteljica javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice ostane Občina Jesenice, ki je tudi edina lastnica premoženja, potrebnega za delovanje zavoda, razen knjižnega fonda, ki je v lasti obeh občin. Delež solastništva se ugotavlja na podlagi dejansko zagotovljenih sredstev za nakup knjig. Občina Žirovnica sofinancira dejavnost zavoda tako, da pokriva 13,02% stroškov direktorja, treh bibliotekarjev in 1/2 računovodje ter vse stroške izposoje, ki nastanejo na njenem območju za dejavnost zavoda. Materialne stroške skupnih strokovnih in režijskih delavcev pokriva v višini 60.000 SIT na delavca mesečno, ki se letno revalorizirajo z rastjo življenjskih potrebščin. Prostore zagotavlja vsaka občina na svojem območju.
Občina Žirovnica ima pravico sodelovati v upravljanju zavoda v sorazmerju z deležem sofinanciranja dejavnosti. O sofinanciranju bodočih investicij se občine Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora lahko dogovarjajo na podlagi 5-letnega programa investicij in investicijskega programa za vsako posamezno investicijo, ki ju potrdijo občinski sveti vseh treh občin.
8.8. Ustanoviteljstvo javnega zavoda Muzej Jesenice prevzamejo občine Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica. Premoženje zavoda je last občine, na območju katere leži. Zavod za dejavnost, ki se izvaja na območju posamezne občine, organizira notranjo organizacijsko enoto. Delovna mesta v NOE se organizirajo tako, da so ta v največji možni mer vezana samo na eno NOE oziroma občino. Režijska in strokovna dela, ki jih ni možno racionalno organizirati v posamezni NOE, se organizirajo na sedežu zavoda. Občina Žirovnica sofinancira dejavnost zavoda tako, da pokriva v celoti vse stroške delovanja na svojem območju in sorazmerni del stroškov režijskih in strokovnih delavcev, ki delajo na sedežu zavoda. Materialne stroške skupnih strokovnih in režijskih delavcev pokriva v višini 60.000 SIT na delavca mesečno, ki se letno revalorizirajo z rastjo življenjskih potrebščin.
Prostore za delovanje zavoda zagotavljajo občine vsaka na svojem območju.
O sofinanciranju bodočih investicij se občine Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora lahko dogovarjajo na podlagi 5-letnega programa investicij in investicijskega programa za vsako posamezno investicijo, ki ju potrdijo občinski sveti vseh treh občin.
9. Premoženje krajevnih skupnosti
Premoženje krajevnih skupnosti pripade občini, v kateri leži KS.
10. Premoženje uprave inšpekcijskih služb za Gorenjsko
Premoženje UISG ostane Občini Jesenice.
11. Infrastrukturni objekti za izvajanje gospodarskih javnih služb
Infrastruktura v upravljanju JEKO-INa, potrebna za opravljanje gospodarkih javnih služb se deli po kriteriju namembnosti izgradnje, to pomeni, da posamezni občini pripade lastništvo tiste infrastrukture, ki je potrebna za izvajanje javnih gospodarskih služb na njenem območju. Infrastrukturne objekte delita občini po kriteriju lege, razen čistilne naprave na Jesenicah, vodovoda Završnica in deponije Mala Mežaklja. Ti objekti se delijo med občini v razmerju 87:13, ki je kombinacija deleža števila prebivalcev in koriščenja objekta glede na količino odpadkov in odplak.
Stroški obnove vodovoda Završnica se pokrivajo tako, da se stroški primarnega vodovoda krijejo v dogovorjenem razmerju, stroške razvodnega omrežja pa krije občina, kateri razvodno omrežje služi. Občina Žirovnica ima pravico povezave – priklopa na primarni vod proti Jesenicam v Mostah, da bi v slučaju okvare ali pomanjkanja vode bilo krožno napajanje.
12. Garancije za prevzete obveznosti
Občini prevzameta garancije iz naslova najetih kreditov v sorazmerju z delitvijo premoženja, ki se je s kreditom pridobilo: garancije za kredite za vročevodno omrežje, plinifikacijo in izgradnjo stanovanj v celoti prevzame Občina Jesenice, garancije za kredit za čistilno napravo si delita v razmerju z delitvijo ČN kot infrastrukturnega objekta, za smetarsko vozilo pa v sorazmerju s količino odpadkov.
IV
Eventuelno naknadno ugotovljeno premoženje se deli po kriterijih iz tega dogovora, če to ni možno, se občini o tem naknadno dogovarjata.
V
Župana obeh občin sta pooblaščena, da izvršita ta dogovor in v smislu vsebinskega dogovora po tej pogodbi po potrebi formalno izoblikujeta in precizirata dokončno besedilo ter skleneta oziroma izdata ustrezne listine za izvršitev dogovora. Župani občin Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora dajo soglasje k sistemizaciji javnih zavodov na podlagi tega dogovora.
VI
Ta dogovor začne veljati z dnem, ko ga potrdita občinska sveta občin Jesenice in Žirovnica, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje, razen določb glede reorganizacije zavodov, ki se začnejo uporabljati z dnem izvedene reorganizacije. Ustanovitvene akte javnih zavodov je potrebno uskladiti s tem dogovorom v roku 6 mesecev od njegove uveljavitve.
VII
Dogovor je sestavljen v osmih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po štiri izvode.
VIII
Ta dogovor se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Jesenice, dne 29. aprila 1999.
Občina Jesenice
Župan
Boris Bregant, dipl. inž. l. r.
Občina Žirovnica
Župan
Anton Dežman, prof. l. r.